Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
855z dziś
5311z ostatnich 7 dni
20199z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego

Przedmiot:

Wykonanie projektu na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Lubartów
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów
powiat: lubartowski
Telefon 81 855-22-73 FAX 81 855-20-16, tel. 81 8544625, tel. 81 8544623, tel. 81 8544621
bzp@um.rubartow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lubartów
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 81 855-22-73
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Miasto Lubartów
zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie projektu na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lubartów w trybie zaproszenia do składania ofert
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lubartów w oparciu o technologię IP (CCTV IP) na podstawie wytycznych określonych w załączniku nr 1 do projektu umowy ,,Szczegółowy opis przedmiotu umowy". Projektowana rozbudowa systemu monitoringu musi być kompatybilna z istniejącym systemem, którego opis znajduje się w ww. załączniku.
2. Punkty kamerowe zlokalizowane będą w następujących miejscach na terenie miasta Lubartów:
a) Ul. Batalionów Chłopskich - na wysokości boiska wielofunkcyjnego,
b) Szkoła Podstawowa nr 4 (2 kamery) - na wysokości parkingu od strony Ul. Okopowej,
c) Ul. Mucharskiego - budynki socjalne (2 punkty kamerowe) - w obrębie skrzyżowania z Ul. Słowackiego i w obrębie skrzyżowania z Ul. Chmielną,
d) Ul. Łokietka - plac zabaw,
e) Ul. Różana - siłowania plenerowa.
Na załączonych do Zaproszenia zdjęciach wskazano lokalizację punktów kamerowych.
3. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia określa Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.

CPV: 71322000-1

Dokument nr: BZP.271.42.2021

Składanie ofert:
2. Ofertę wraz z załącznikami sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert należy przesłać drogą elektroniczną na adres email: bzp@um.rubartow.pl do dnia 14 września 2021 roku do godz. 10:00, podając cenę za wykonanie zamówienia.

Miejsce i termin realizacji:
4. Przedmiot zamówienia będzie wykonany w terminie: 80 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
w oparciu o § 6 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 Regulaminu zamówień publicznych, wprowadzonego Zarządzeniem Nr VII/454/2016 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 24.10.2016 r., zmienionego Zarządzeniem Nr VIII/522/2020 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 10 listopada 2020 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) przepisów ww. ustawy do niniejszego zamówienia nie stosuje się.
1. Udział w niniejszym postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy złożą elektroniczną (e-mailową) ofertę do Zamawiającego i spełniają niżej wymienione warunki w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
- wymagane jest wykazanie dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą wykonanie całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, żadna ze złożonych przez tego Wykonawcę ofert nie będzie brana pod uwagę. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Do oferty należy dołączyć:
1) decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych potwierdzającą, że osoba wskazana w formularzu oferty do wykonywania zamówienia posiada uprawnienia zawodowe opisane w pkt II. 1.,
2) aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby Budowlanej.
4. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną i opatrzyć tytułem ,,Oferta na wykonanie projektu na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lubartów". Znak sprawy: BZP.271.42.2021".
5. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
6. Oferty Wykonawców niespełniające warunków opisanych w niniejszym zaproszeniu oraz oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dot. złożonej oferty oraz weryfikacji informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie.
7. Sposób obliczenia ceny oferty:
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę obejmującą koszt wykonania całości danej części zamówienia. Cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego. Całkowita cena ofertowa brutto musi obejmować wszystkie koszty, podatki i daniny publiczne, zapewniające wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami ustalonymi w zaproszeniu, a także ewentualne upusty i rabaty oraz uwzględniać koszt przeniesienia praw autorskich i pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót.
W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną słownie i liczbowo zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę wyrażoną liczbowo.
8. Kryteria oceny ofert: zostanie wybrana oferta z najniższą ceną brutto za realizację zamówienia.
9. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie Wykonawcom, którzy złożą oferty. Wybrany Wykonawca może przystąpić do realizacji zamówienia po podpisaniu umowy.
O terminie i miejscu zawarcia umowy, której projekt stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia, Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę w zawiadomieniu o wyborze oferty. W przypadku odmowy zawarcia umowy we wskazanym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą -najtańszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
10. Warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie do upływu terminu składania ofert. Informacja o ewentualnych zmianach dokumentów postępowania oraz odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców zostaną opublikowane w BIP-ie Zamawiającego w miejscu publikacji zaproszenia do składania ofert.
11. Zgodnie z § 6 ust. 6 Regulaminu zamówień publicznych, obowiązującego u Zamawiającego, dopuszcza się negocjowanie cen i pozostałych parametrów oferty z Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.
12. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w dokumentach obowiązujących w niniejszym postępowaniu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Kontakt:
III. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
1. w sprawach merytorycznych - P. Radosław Stępiński - tel. 81 8544625 i P. Paweł Grudzień tel. 81 8544623;
2. w sprawach formalnych - P. Jacek Pióro, P. Kinga Krawczak i P. Anita Jusiak tel. 81 8544621, e-mail: bzp@um.lubartow.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.