Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług serwisu i konserwacji systemów bram i kurtyn p.poż

Przedmiot:

Wykonywanie usług serwisu i konserwacji systemów bram i kurtyn p.poż

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Plac Teatralny 1
20-029 Lublin
powiat: Lublin
zamowienia@spotkaniakultur.com
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie usług serwisu i konserwacji systemów bram i kurtyn p.poż firmy MARTECH
w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług serwisu i konserwacji systemów bram i
kurtyn p.poż firmy MARTECH w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie .
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do warunków przetargu
poniżej 130 000,00 zł:
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

CPV: 50610000-4

Dokument nr: BAE.261.45.2021

Składanie ofert:
2.Ofertę wraz z załącznikami określonymi powyżej składa się jako:
a) dokument podpisany elektronicznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
lub
b) fotokopia (skan), w formie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy
i przesłany na adres mailowy zamowienia@spotkaniakultur.com; w temacie maila proszę podać:
Oferta serwis i konserwacja bram i kurtyn PPOŻ
w terminie do dnia 14.09.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.

Wymagania:
II. Tryb postępowania:
Postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł,
wyłączonego spod stosowania ustawy na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129).
5. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
b) warunek dot. zdolności zawodowej spełnią wykonawcy, którzy dysponuje co najmniej 1 osobą z
min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym, posiadającą ważne świadectwa kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i
eksploatacji (G1), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.)
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień, przez osobę wskazywaną
do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez
wskazane osoby: - uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub: - uprawnień równoważnych względem
wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r., o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 220).
2.Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT po zrealizowanej usłudze.
3. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia otwarcia ofert.
str. 1V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Dokumenty lub informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą drogą elektroniczną
(e-mail).
3. Do udzielania szczegółowych informacji upoważniona jest Agnieszka Piotrowska.
VI. OFERTA:
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym punkcie, w
języku polskim na wzorze druku stanowiącym załącznik nr 1 do warunków przetargu i powinna
zawierać:
a) Formularz oferty (załącznik nr 1 do warunków przetargu poniżej 130 000,00 zł)
b) Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych
dokumentów (np. pełnomocnictwo) - jeżeli dotyczy.
3. Za termin złożenia oferty przesłanej mailem przyjmuje się datę jej wpływu na adres e-mail
Zamawiającego.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.
5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić składaną ofertę, na zasadzie
określonej w pkt 2; w temacie maila proszę podać: Zmiana oferty - serwis i konserwacja bram i
kurtyn PPOŻ
VII. Sposób obliczenia ceny oferty:
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie oferowaną łączną cenę brutto za wykonanie całości
zamówienia.
2. Oferowana cena brutto powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
w tym podatek od towarów i usług.
3. Wymienione wartości w ofercie (brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
VIII. Badanie ofert:
1. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz i inne omyłki polegające na
niezgodności oferty warunkami przetargu poniżej 130 000,00 zł, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty.
2. W przypadku niezgodności treści oferty z warunkami przetargu poniżej 130 000,00 zł, oferta
wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub
dokumentów potwierdzających, że osoba, która podpisała ofertę była do tego
upoważniona, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego (dotyczy oferty
najkorzystniejszej).
IX. Opis kryteriów wyboru wykonawcy (kryteriów oceny ofert):
1.Kryterium oceny ofert - cena 100% (zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną).
.W sytuacji, gdy wpłyną co najmniej dwie oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
wykonawców, którzy te ofert złożyli do złożenia oferty dodatkowej w wyznaczonym przez siebie
terminie.
3. Jeśli Wykonawca uchyli się od zawarcia zamówienia, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę
najkorzystniejszą spośród złożonych pozostałych ofert.
4.W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenie negocjacji z
Wykonawcą w zakresie wynagrodzenia.
X. Informacje końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania
przyczyny.
2. Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.
3. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.

Kontakt:
2. Korespondencję, w tym wnioski o wyjaśnienia treści warunków przetargu należy kierować na adres
e-mail: zamowienia@spotkaniakultur.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.