Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn: ,, Rozbudowa sieci...

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn: ,, Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej" w branży sanitarnej

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pszczew
Ul. Rynek 13
66-330 Pszczew
powiat: międzyrzecki
fax. 95 749 23 12
grabowski@pszczew.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Pszczew
Wadium: ---
Nr telefonu: fax. 95 749 23 12
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi ,,Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew - Borowy Młyn"
W związku z realizacją zadania ,,Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew - Borowy Młyn" finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020, Gmina Pszczew zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym (zamówienie poniżej 130 000 zł) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamiarze podpisania umowy na wykonanie nadzoru inwestorskiego
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na realizacji zadania ,,Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew - Borowy Młyn"
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn: ,, Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew - Borowy Młyn" w branży sanitarnej.
2.1.Inspektor nadzoru realizując zadanie będzie zobowiązany do:
1) Reprezentowania Zamawiającego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, w tym m.in. przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;
3) Zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami
2
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich asortymentów robót;
4) Podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej, w tym w projektach budowlanych, projektach budowlanych wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
5) Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
6) Potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
7) Przygotowania do odbioru częściowego inwestycji oraz uczestnictwa w odbiorze częściowym inwestycji;
8) Przygotowania do odbioru końcowego oraz uczestnictwa w odbiorze końcowym inwestycji.
9) Sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;
10) Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;
11) Żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;
12) Bieżącej kontroli ilości i terminowości wykonywanych robót. Kontroli zgodności wykonywanych robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. Podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;
13) Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz na tydzień oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego.
14) Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
15) Sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji;
16) Sprawdzenia i akceptacji faktur wykonawcy robót oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót budowlanych, w tym sprawdzania każdorazowo protokołów powykonawczych wraz z ocenę ich prawidłowości w stosunku do złożonej oferty Wykonawcy;
17) Informowania na bieżąco Zamawiającego (w tym sprawozdań z postępu nadzorowanych przez siebie robót) o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót).
2.2. Zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim:
W ramach zamówienia planowane jest wykonanie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej PE o długości łącznej 17 528,3 mb, w tym: sieć wodociągowa PE fi 140 mm - 5 885,3 mb, sieć wodociągowa PE fi 110 mm - 5 455,5 mb, sieć wodociągowa PE fi 90 mm - 6 187,5 mb, oraz przeciski rurą PE fi 90 mm - 87,5 mb, przeciski rurą PE fi 110 mm 26,5 mb. Na sieci należy
3
zainstalować 63 hydranty przeciwpożarowe podziemne fi 80 mm.

Dokument nr: ZP.271.1.6.2021

Specyfikacja:
Dokładny opis przedmiotu zamówienia, w tym SWZ z dokumentacją i wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, które mogą stanowić pomoc przy kalkulowaniu ceny oferty, znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego:
https://bip.pszczew.pl/zamowienia_publiczne/11/52/Rozbudowa_sieci_wodociagowej_rozdzielczej_Pszczew_-_Borowy_Mlyn/

Składanie ofert:
Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej na adres grabowski@pszczew.pl.
9. TERMIN SKŁADANIA ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 14 września.2021r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pszczewie (pokój nr 9), Ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, lub przesłać pocztą na wskazany adres (przy czym liczy się data wpływu do Zamawiającego - Zamawiający nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez operatorów pocztowych), bądź przesłać elektronicznie na adres grabowski@pszczew.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji - Przewiduje się rozpoczęcie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego od dnia podpisania umowy do czasu ostatecznego odbioru końcowego i rozliczenia finansowego zadania (przewidywany termin ostatecznego odbioru robót 17 sierpnia 2022 roku)

Wymagania:
Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Najkorzystniejszą ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych złożyła Firma Eko-Budowa Grzegorz Oniszczuk Święty Wojciech 31c, 66-300 Międzyrzecz za kwotę brutto : 1 961 850,00 zł.
3.Warunki udziału w postępowaniu:
a) W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zdolność techniczna i zawodowa - Wykonawca wykaże osobę skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia tj.
- inspektora nadzoru w branży sanitarnej - posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne do nadzorowania robót sanitarnych* :
1) Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).
2) Przez uprawnienia równoważne należy rozumieć odpowiadające wskazanym uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imiona i nazwiska osoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych.
Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania .
4
6.Kryteria oceny oferty:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert, przypisując im odpowiednio wagę procentową:
Cena oferty brutto (łączna wartość zamówienia) - waga 100%
Sposób przyznania punktów w kryterium cena:
cena najniższa
------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %
cena oferty ocenianej
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Warunki płatności:
Zostały określone w § 4 projektu umowy (załączniki nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
8. Forma oferty i sposób przygotowania oferty:
a. Na ofertę składają się: oferta cenowa (wypełniona na formularzu ofertowym wg wzoru określonego jako załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
b. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
c. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
d. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
e. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
f. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
g. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
h. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
i. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: Oferta na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na realizacji zadania ,,Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew - Borowy Młyn"
11. Oferty złożone po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci oferentowi.
13.Informacje dotyczące zawarcia umowy:
O terminie zawarcia umowy Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

Kontakt:
12. Wszelkie zapytania proszę kierować na adres Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, poczta elektroniczną e-mail: grabowski@pszczew.pl. Zamawiający postara się niezwłocznie odpowiedzieć na zadane pytania do niniejszego postępowania

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.