Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
855z dziś
5311z ostatnich 7 dni
20199z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług z zakresu konserwacji dźwigów

Przedmiot:

Świadczenie usług z zakresu konserwacji dźwigów

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Mościckiego 7
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. 957835321
sekretariat@gorzow.ap.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 957835321
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usług z zakresu konserwacji dźwigów
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzając postępowanie w
formie zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu
konserwacji dźwigów.
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja trzech dźwigów znajdujących się
w budynku Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim przy Ul. Mościckiego 7.
Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia:
Lp. Nazwa urządzenia Rok
produkcji
Producent Udźwig Typ/
nr fabryczny
1. Dźwig osobowy
z napędem
hydraulicznym
2012 WINDPOLDŹWIG 630 kg GLF MRL-MC/
D-159
2. Dźwig osobowy
z napędem
hydraulicznym
2012 WINDPOLDŹWIG 1600 kg GL TML/
D-160
3. Dźwig towarowy
mały z napędem
elektrycznym
2012 WINDPOLDŹWIG 100 kg ISO-A/
D-161
Zakres czynności konserwacyjnych:
1. Przegląd każdego z powyższych urządzeń zgodnie z instrukcją producenta oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Stały nadzór nad urządzeniem w celu zapewnienia ciągłości działania.
3. Naprawa wszelkich usterek i wad działania dźwigów na bieżąco.
4. Kontrola profilaktyczna urządzeń nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, zgodnie
z zaleceniami producenta.
5. Wykonywanie niezbędnych pomiarów wynikających z obowiązujących przepisów
prawa.
6. Udział w badaniach okresowych oraz przygotowanie wind do inspekcji UDT.

Dokument nr: AG.222.14.2021

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać wyłącznie drogą e-mail na adres: sekretariat@gorzow.ap.gov.pl
w terminie do godz. 12:00 do 13 września 2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
24 miesiące - okres obowiązywania umowy.

Wymagania:
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki
opisane w zapytaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone we wzorze formularza oferty, stanowiącej zał. nr 1 do zapytania, w tym m.in.:
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia i nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym;
e) posiadają aktualne w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty. Ofertę należy
sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone
imienną pieczątką.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za
nieistniejącą.
5. Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
7. Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j.).
8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę,
której nie może zmienić.
2. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od dnia terminu składania ofert.
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena oferty ma stanowić kwotę netto, podatek VAT i kwotę brutto wynagrodzenia jaką
wykonawca chce uzyskać za wykonanie zamówienia.
2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego
i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
4. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczaniu ceny.
VIII. Kryterium wyboru oferty:
Cena 100%.
IX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego
przeprowadzania bez podania przyczyny.
2. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie
Kodeksu cywilnego.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.).

Kontakt:
X. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania są:
p. Katarzyna Sadurska, nr tel. 95 7835321, e-mail: ksadurska@gorzow.ap.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.