Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KRZĘCIN
ul. Tylna 7
73-231 Krzęcin
powiat: choszczeński
tel./fax +48 95 765 52 13
inwestycje@krzecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Krzęcin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax +48 95 765
Termin składania ofert: 2021-09-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

dotyczy projektu pn. ,,Przebudowa drogi kategorii gminnej Ul. Zakładowej w miejscowości Granowo, znajdującej się na działkach numer 411/6, 522/6, 399, 400, 528 obręb 0005 Granowo"

Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji inwestycji w ramach projektu ,,Przebudowa drogi kategorii gminnej Ul. Zakładowej w miejscowości Granowo, znajdującej się na działkach numer 411/6, 522/6, 399, 400, 528 obręb 0005 Granowo.

Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego związana jest z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem procesem robót budowlanych, egzekwowaniem warunków umowy od Wykonawcy/Wykonawców robót budowlanych.

Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego musi być zgodne z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z art. 25 i art. 26. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z późn. zm.), a ponadto obejmuje:

Wykonywanie powierzonych czynności sumiennie i fachowo, czuwając w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją inwestycji,

Sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji ze Specyfikacją Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania objętego umową, obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu bądź stosowania w budownictwie,

Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowania rozliczeń budowy.

Chronienie interesów Zamawiającego

Uczestniczenie w odbiorach częściowych, końcowym oraz przeglądach pogwarancyjnych.

Kontrolowanie i sprawdzania kosztorysów powykonawczych.

Dokonanie wraz z kierownikiem budowy rozliczenia rzeczowego i finansowego po zakończeniu inwestycji.

Przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowania o wszystkich istotnych sprawach związanych z realizacją przedsięwzięcia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane lub podmioty dysponujące osobami posiadającymi

odpowiednie uprawnienia oraz przynależące do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące sposób świadczenia usługi:

minimalna ilość pobytów na placu budowy - 3 x w tygodniu

czas na sprawdzenie robót zgłoszonych do odbioru - 1 dzień
czas reakcji w sprawach pilnych dla inwestora - przyjazd na budowę po wezwaniu

telefonicznym lub mail - w ciągu 3 godzin.

Uwaga: Koszty dojazdu na plac budowy ponosi inspektor nadzoru inwestorskiego
SKRÓCONY OPIS INWESTYCJI

Przebudowa drogi kategorii gminnej Ul. Zakładowej w miejscowości Granowo, znajdującej się na działkach numer 411/6, 522/6, 399, 400, 528 obręb 0005 Granowo. W części droga posiada starą nawierzchnię asfaltową. Przebudowa przewiduje wykonanie w ramach istniejącego pasa drogowego nawierzchnię jezdni asfaltowej szer. 5,5 - 3,50 m o jednym pasie ruchu przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach wraz z budową ciągów pieszych po jednej stronie drogi na odcinku Ul. Zakładowej (dł. ok. 515,00 m) oraz wykonanie nawierzchni drogi do cmentarza komunalnego z kostki brukowej (dł. ok. 183,00 m). Rozmiar prac obejmie roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa, pobocza, oznakowanie.

CPV: 71247000-1, 71520000-9, 71521000-6, 71630000-3, 71631000-0, 71631300-3, 71700000-5

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 09.09.2021 o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin, Ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin w pokoju nr 1.

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy przesłać elektronicznie na adres inwestycje@krzecin.pl w terminie do dnia 09.09.2021 do godz. 12.00 wskazując w treści maila, że Oferta złożona na zadanie pn. ,,Oferta cenowa na Nadzór inwestorski ..." - według wzoru określonego w załączniku nr 1.

Miejsce i termin realizacji:
Przewidziany termin realizacji usługi: od podpisania umowy do dnia dokonania odbioru inwestycji (planowany termin zakończenia prac przez Wykonawców robót budowlanych to 30.10.2021 r.).

Wymagania:
OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IV. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających na realizację przedmiotu zamówienia.
Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy. Możliwe jest wprowadzenie zmian do umowy w zakresie terminów realizacji zadania. Zmiany uzależnione będą od postępów robót budowlanych, co nie będzie skutkować zwiększeniem wynagrodzenia.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

posiadania wiedzy i doświadczenia;

Doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego - co najmniej 2 lata.

Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w formie oświadczenia wraz z wykazem wykonywanych usług powinny być załączone do oferty

są zdolni do wykonania usługi;

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Wymaga się, aby inspektor nadzoru inwestorskiego posiadał uprawnienia budowlane (lub dysponować osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej konstrukcyjno-budowlanej.

Na etapie podpisania umowy konieczne będzie dostarczenie kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane.

Kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2019.1117 t.j. z dnia 2019.06.14).

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j. z dnia 2020.02.12).

Gdziekolwiek mowa o doświadczeniu zawodowym należy przez to rozumieć okres pełnienia sprecyzowanych funkcji od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania oferty przez oferenta.
VIII. WYKLUCZENIA ORAZ INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ

Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty. Wykluczone zostaną również podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo.
1.

Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania

z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonywującymi w jej imieniu czynności związane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Inspektorem

Nadzoru Inwestorskiego, polegające na:

a.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia warunek dotyczący braku powiązań osobowych i kapitałowych, jeżeli Oferent złoży oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

IX. Kryteria oceny

Cena - 100%

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

Oferta otrzyma taką liczbę punktów, która powstanie poprzez podzielenie najniższej ceny spośród ważnych ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez znaczenie kryterium 100.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów dla każdej części oddzielnie.

X. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym;

Oferent może złożyć tylko jedną ważną ofertę;

Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w zapytaniu ofertowym oraz formularz oferty, określone w załącznikach nr 1-4 przedmiotowego zapytania;

Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, muszą być podpisane przez Oferenta w taki sposób, aby możliwe było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczątką);

Ceny w niej podane mają być podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie

Każda poprawka w ofercie musi być podpisana lub zaparafowana przez osobę/y/ podpisującą/e/ ofertę;

Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez Oferenta;

Kopie wymaganych dokumentów, winny być poświadczone ,,za zgodność z oryginałem" przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li Oferenta wraz z datą poświadczenia.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w formacie pdf jako skan podpisanej oferty.

Nie wymaga się złożenia podpisu elektronicznego, zaufanego ani osobistego. Jeżeli wykonawca dysponuje wskazanymi podpisami to zamawiający dopuszcza postać elektroniczną oferty opatrzonej podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym.

Plik dokumentu należy opisać: ,,Oferta cenowa na Nadzór inwestorski.....

Tak przygotowaną ofertę cenową należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: inwestycje@krzecin.pl

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent;

Zmiana i/lub wycofanie oferty

Oferent może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma elektronicznie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, oznaczone dodatkowo opisem ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".

Po wycofaniu oferty wcześniejszej oferent może dokonać złożenia kolejnej oferty. Oferta wycofana nie podlega ocenie ofert.

XI.

Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

o Wartość usługi obejmującej cały zakres zamówienia określony w oparciu

o przedmiot zamówienia.

o Obowiązujący podatek od towarów i usług.

o inne koszty o ile oferent je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.)

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie nie będzie oceniana.
XV.

Postępowanie może zostać unieważnione bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać unieważnione bez wybrania którejkolwiek oferty.

XVI.

Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty cenowej.
Warunki dokonywania zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem dopuszczenia zmian terminu realizacji umowy zgodnie z pkt VI. TERMIN REALIZACJI UMOWY pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego. Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy zostały określone we wzorze umowy.
Postępowanie ofertowe nie podlega przepisom prawo zamówień publicznych i prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz przez Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Maciej Radomiak, tel. 95 765 52 13, wew.12 ; e-mail: inwestycje@krzecin.pl;

Anna Kozłowska, tel. 95 765 52 13, wew. 24; e-mail: gp@krzecin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.