Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
788z dziś
5244z ostatnich 7 dni
20132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego

Przedmiot:

Wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice
powiat: proszowicki
tel.: 386-52-14
dzp@spzoz.proszowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Proszowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 386-52-14
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia:
Wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego oraz
wykonawczego dostosowania budynku głównego szpitala w Proszowicach do zgodności
z przepisami ppoż.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego
i technicznego oraz wykonawczego dostosowania budynku głównego szpitala w Proszowicach do
zgodności z przepisami ppoż.
Zamawiający oczekuje wykonania wielobranżowego projektu architektoniczno budowlanego
i technicznego oraz wykonawczego dostosowania budynku głównego szpitala w Proszowicach
do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi.
Projekt wykonany zostanie na podstawie " Analizy wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
dla budynku głównego - Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach,
ul. Kopernika 13" z września 2020 oraz obowiązujących przepisów.
Szczegółowe wymagania Zamawiającego:
Opracowanie zostanie wykonane na podstawie materiałów przekazanych przez zamawiającego po
wykonaniu inwentaryzacji sprawdzającej i uzupełniającej w zakresie potrzebnym do prawidłowego
wykonania zmówienia.
Wykonawca w opracowaniu poza stanem istniejącym uwzględni wszystkie zmiany dokonywane i
przewidziane do wykonania w budynku na podstawie opracowań projektowych dotyczących obecnie
trwającego remontu, koncepcji zespołu obrazowania i izby przyjęć, bloku porodowego.
Wykonawca ujednolici zawartość części rysunkowej uwzględniając powyższe opracowania, a także
doprowadzi rysunek do spójności w zakresie skali, warstw, stylów wymiarowania, stylów opisów.
Wykonawca zleci wykonanie ekspertyzy technicznej i uzyska jej uzgodnienie z Komendantem
Wojewódzkim SP
Dokumentacja zostanie wykonana wraz ze specyfikacjami, przedmiarem i kosztorysem inwestorskim.
Dokumentacja zostanie przekazana w 4 egzemplarzach papierowych i w wersji elektronicznej .pdf
i edytowalnej opisy -.doc lub .odt i rysunki .dwg (2007)

CPV: 71000000 - 8

Dokument nr: 21/2021 Zaproszenie do składania ofert

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2021 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego -
Sekcja Zamówień Publicznych.

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej i przesłana na adres e-mail
dzp@spzoz.proszowice.pl
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy przesłać na adres e- mailowy: dzp@spzoz.proszowice.pl
do dnia 10.09.2021 r. godz. 11:30
W temacie e-maila należy wpisać:
OFERTA - oznaczenie sprawy: 21/2021
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Lub
Ofertę należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, Ul. Kopernika 13
Na kopercie/opakowaniu należy umieścić napis:
Wykonanie projektu budowlanego
Oznaczenie sprawy: 21/2021
oraz nazwę i adres Wykonawcy.
Ofertę należy złożyć w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach 32-100 Proszowice, Ul. Kopernika 13
I piętro (sekretariat Dyrekcji) w terminie do dnia 10.09.2021 r. do godz. 11:30, co oznacza, że
z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Złożenie propozycji rozwiązań do weryfikacji Zamawiającego - 45 dni od daty podpisania umowy,
weryfikacja Zamawiającego w terminie 7 dni.
Ekspertyza techniczna - 45 dni od akceptacji rozwiązań - liczy się data złożenia do Komendy PSP.
Projekt budowlano-architektoniczny - 3 dni od dnia uzyskania postanowienia Komendanta PSP.
Projekt techniczny, specyfikacje, przedmiary i kosztorysy - 30 dni od złożenia wniosku o zezwolenie
na budowę.

Wymagania:
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 PLN
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wybór Wykonawcy dokonany zostanie na podstawie złożonych ofert.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego i przedstawia najniższą cenę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli oferta z najniższą ceną
przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca posiadał będzie lub dysponował będzie osobami posiadającymi uprawnienia do
projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
V.
WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY
Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
b) Oświadczenia Wykonawcy - Załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
VII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe netto i brutto.
2. Cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane w zaokrągleniu do jednego grosza.
4. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) (cyfrowo i słownie).
2. Ofertę, oświadczenia i dokumenty składa się w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca (e) ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania
oferty.
3. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
4. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz ,,Oferta". Do oferty należy dołączyć
Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik Nr 2 Zaproszenia.
5. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do
oferty pełnomocnictwo, z treści którego wynika umocowanie do podpisania oferty przez
pełnomocników. Pełnomocnictwo wystawione jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzające zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych,
w szczególności więcej niż jednej ceny.
Lub
W przypadku złożenia oferty w postaci papierowej Oferta powinna być sporządzona w języku
polskim, własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię
i nazwisko, np. pieczęć imienna) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
XI.
KRYTERIUM OCENY OFERT, WAGI KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT
Do oceny ofert zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|CENA | 100 % |
----------------------------------------------------------------------------
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
Zastosowane własne wzory do obliczenia punktowego
Nazwa kryterium: CENA
Wzór: C = [ (Cmin/Cbad) x 100] x 100 %
Sposób oceny: punktacja 0-100 liczba punktów przyznanych zgodnie z wzorem
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych dla kryterium
Cmin - najniższa wartość brutto spośród oferowanych
Cbad - wartość brutto oferty badanej
100 - maksymalna liczba punktów
100 % - waga kryterium CENA
XII.
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana Zamawiający zawiadomi o terminie i miejscu
podpisania umowy.

Uwagi:
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Administrator danych
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach przy ul. Kopernika 13, 32 - 100
Proszowice jest administratorem Państwa danych osobowych.
2. Cel, podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego
pn. Wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego oraz
wykonawczego dostosowania budynku głównego szpitala w Proszowicach do zgodności
z przepisami ppoż., oznaczenie sprawy: 21/2021.
Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych związanych
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego jest:
1) wypełnienie obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art. 6 ust 1 lit c RODO) zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą - Prawo zamówień publicznych.
3. Ujawnienie danych osobowych oraz odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ) dalej ,,ustawa Pzp".
4. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli
dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniana do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania
następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub
kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania
danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie , której dane dotyczą, oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO). Zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
2) do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym
pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości,
wynikającej z kosztów administracyjnych ( art. 15 ust. 3 RODO).
3) do sprostowania - żądanie sprostowania dotyczy jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,
lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO). Korzystanie przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie
może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
4) do ograniczenia przetwarzania - żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18
RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu,
żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do
ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia , czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
osoby, której dane dotyczą.
5. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można
kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 53103 00.
6. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pisząc na adres e-mail: rodo@spzoz.proszowice.pl
lub pisząc na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1.
7. Informacje o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji celu opisanego
w pkt 2.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.*
9. Akty prawne przywoływane w klauzuli
1) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 2016 Nr 119, s. 1);
2) ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z późniejszymi zmianami).
*Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do
oceny niektórych Państwa cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Państwa efektów pracy,
sytuacji ekonomicznej zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania.

Kontakt:
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest Marianna Maj, Justyna Jarosz
tel. 12 386-52-14, e-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00
-15.00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.