Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw dźwigów

Przedmiot:

Prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw dźwigów

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Limanowej
Józefa Marka 19
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
(18) 3300500,, 18) 3300502
zamowienia@limanowa.sr.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: ---
Nr telefonu: (18) 3300500,, 18) 3
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw dźwigów zamontowanych
w budynku Sądu przy Ul. Józefa Marka 19
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw dźwigów zamontowanych w budynku Sądu przy Ul. Józefa Marka 19. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia załącznik nr 1.

Dokument nr: F-26.3-23/21

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę (skan dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy) należy złożyć drogą elektroniczną na adres: zamowienia@limanowa.sr.gov.pl do dnia 14 września 2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1. Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

Wymagania:
KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) kryterium ceny (C) - 60 %
2) Czas reakcji na awarie i stany zagrożenia (T): - 20%
3) Czas reakcji na pozostałe awarie (I) - 20%
Wyznaczenie wartości punktów dokonywane są następująco:
dla kryterium ceny (C):
C = Cena najniższa / Cena badana * 60
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 60
dla kryterium Czas reakcji na awarie i stany zagrożenia (T):
- w przypadku czasu reakcji na awarie i stany zagrożenia - poniżej 1 godziny - 20 pkt
- w przypadku czasu reakcji na awarie i stany zagrożenia - 1-2 godzin - 10 pkt
- w przypadku czasu reakcji na awarie i stany zagrożenia - ponad 2 godziny - 0 pkt
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20.
dla kryterium Czas reakcji na pozostałe awarie (I):
- w przypadku czasu reakcji na pozostałe awarie - poniżej 4 godzin - 20 pkt
- w przypadku czasu reakcji na pozostałe awarie - 4-8 godzin - 10 pkt
- w przypadku czasu reakcji na pozostałe awarie - ponad 8 godzin - 0 pkt
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20.
Sposób wyliczenia punktów oferty (P):
P = C + T + I
gdzie: P - ilość punktów oferty badanej
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium ceny
T - ilość punktów oferty badanej w kryterium Czas reakcji na awarie i stany zagrożenia
I - ilość punktów oferty badanej w kryterium Czas reakcji na pozostałe awarie
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. W przypadku podpisania formularza ofertowego przez inne osoby niż wskazane w dokumentach rejestrowych (KRS, CEiDG) należy dostarczyć także stosowne pełnomocnictwo.
6. Wszelkie nanoszone poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i datowane.
7. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.
IX. ELKTRONICZNE FAKTUROWANIE
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 09 lipca 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w niniejszym postępowaniu.
X. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako ,,RODO", Zamawiający informuje:
1. Administratorem pozyskanych w postępowaniu danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 19, 34-600 Limanowa. 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) - e-mail: iod@limanowa.sr.gov.pl
3. Dane osobowe Wykonawców będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiającego i Wykonawcę umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Ponadto dane mogą być publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji. 7. Wykonawcy przysługuje prawo: 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 2) sprostowania swoich danych osobowych, 3) do przenoszenia danych osobowych, 4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO1 5) wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01. 8. Wykonawcy nie przysługuje prawo: 1) do usunięcia danych osobowych, 2) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 9. Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia
2) Formularz ofertowy
3) Wzór umowy
Limanowa, 07 września 2021 r.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Elżbieta Postrożny, tel. 018 33 00 505
2. Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00.
3. Zapytania mogą być kierowane w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres:
dyrektor@limanowa.sr.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.