Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa urządzeń usytuowanych na placach zabaw

Przedmiot:

Naprawa urządzeń usytuowanych na placach zabaw

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62 7654411
zamowienia-wsrk@um.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62 7654411
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: ,,Naprawa
urządzeń usytuowanych na placach zabaw".
2) Rodzaj zamówienia: usługa.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zadanie nr 1 - polegające na wykonaniu prac w poniższych lokalizacjach:
1) plac zabaw w Parku Miejskim przy restauracji KTW:
o naprawa karuzeli;
2) plac zabaw w Parku Przyjaźni:
o naprawa łączenia lin przy wieży wspinaczkowej;
o naprawa karuzeli;
3) boisko do gry w piłkę ręczną w Parku Przyjaźni:
o naprawa piłkochwytu;
o zakup i montaż 2 siatek do bramek;
4) plac zabaw przy Ul. Skalnej:
o naprawa trapu wejściowego przy zestawie zabawowym;
o zakup i montaż brakujących listewek w kołowrotku;
5) plac zabaw przy Ul. Ostrowskiej 51 - 53:
o zakup i montaż podnóżek i rączek do kiwaka ,,Piesek" (zgodnych z normami);
o zakup i montaż 1 chwytu do ścianki do wspinaczki;
o uzupełnienie niekompletnych śrub przy mocowaniu tunelu przy sześciokącie sprawnościowym;
6) plac zabaw przy Ul. Dobrzeckiej 62c:
o zakup i montaż 2 sztuk ramion do urządzenia siłowni zewnętrznej ,,biegacz";
o naprawa karuzeli;
o wymiana uszkodzonych 3 sztuk uchwytów przy ściance wspinaczkowej oraz usztywnienie pozostałych;
7) plac zabaw przy Ul. Marii Dąbrowskiej:
o uszczelnienie szczelin pomiędzy burtami zjeżdżalni a podestem w strefie startowej zjeżdżalni przy zestawie zabawowym wysokim;
8) plac zabaw i siłownia przy Ul. Panońskiej:
o wymiana rączek i podnóżków zgodnie z norma PN - EN 1176 przy kiwaku, poprawa fundamentowania huśtawki;
9) plac zabaw przy Ul. Chłodnej:
o usztywnienie drążka do trzymania przy kiwaku ,,samochodzik";
o uzupełnienie łączników i brakujących śrub przy mocowaniu burty przy zestawie zabawowym ze zjeżdżalnią prostą;
o zakup i montaż 1 sztuki młoteczka do gry na cymbałkach;
10) plac zabaw i siłownia przy skrzyżowaniu ulic Braci Niemojowskich i Żytniej:
o wymiana rączek i podnóżków zgodnie z norma PN - EN 1176 przy kiwaku konik;
o uzupełnienie drążka nad ślizgiem przy zestawie zabawowym;
o montaż wioślarza poprzez fundamentowanie (wioślarz znajduje się Zamawiającego);
11) plac zabaw i siłownia na ,,Płucach Kalisza" przy Ul. Tuszyńskiej:
o naprawa opierzenia kalenicy wiaty;
o zakup i montaż uszkodzonego elementu ,,TWISTER";
o zakup i montaż 3 sztuk siatek do koszy;
12) plac zabaw dla osób niepełnosprawnych na ,,Polach Marsowych":
o zakup i montaż uszkodzonych elementów do gry w ,,kółko i krzyżyk";
o zakup i montaż 6 sztuk elementów do gry ,,labirynt";
13) plac zabaw w Ogródku Jordanowskim:
o zakup i montaż 6 sztuk chwytów do ścianki do wspinaczki.
Z powyższych czynności należy sporządzić dokumentację przed i po wykonaniu zadania w wersji papierowej (fotografie kolorowe) oraz w wersji cyfrowej (na płycie CD).
Zadanie nr 2 - polegające na wykonaniu prac na terenie Skatepark na Ogródku Jordanowskim:
o naprawa nawierzchni poprzez usunięcie pęknięć betonu oraz ubytków;
o uzupełnienie ubytków lepiszczu w szczelinach na łączeniach;
o przymocowanie łącznika między betonem a nawierzchnią przy 3 rampach.
Z powyższych czynności należy sporządzić dokumentację przed i po wykonaniu zadania w wersji papierowej (fotografie kolorowe) oraz w wersji cyfrowej (na płycie CD).
Zadanie nr 3 - polegające na uzupełnieniu warstwy piasku o grubości 25 - 40 cm w celu zakrycia fundamentów w następujących lokalizacjach:
o na terenie całego placu zabaw przy Ul. Ostrowskiej 51 - 53;
o na terenie placu zabaw w Parku Przyjaźni;
o przy huśtawce wahadłowej podwójnej na placu zabaw i siłowni przy Ul. Panońskiej;
o na placu zabaw przy Ul. Chłodnej w strefach upadku;
o przy huśtawce wagowej pojedynczej ,,bocianie gniazdo" na placu zabaw i siłowni przy Ul. Potulnej (Szczypiorno).
Z powyższych czynności należy sporządzić dokumentację przed i po wykonaniu zadania w wersji papierowej (fotografie kolorowe) oraz w wersji cyfrowej (na płycie CD).
Zadanie nr 4 - polegające na oczyszczeniu, konserwacji i malowaniu w kolorach zgodnych z kolorystyką każdego z urządzeń ze stali i drewna, w następujących lokalizacjach:
o plac zabaw w Parku Miejskim przy restauracji KTW;
o plac zabaw w Parku Miejskim przy Cerkwii;
o plac zabaw w Parku Przyjaźni;
o street workout w Parku Przyjaźni przy Amfiteatrze;
o siłownia plenerowa w Parku Przyjaźni;
o plac zabaw i siłownia plenerowa przy Ul. Skalnej;
o plac zabaw i siłownia plenerowa przy Ul. Ostrowskiej 51-53;
o plac zabaw i siłownia plenerowa przy Ul. Potulnej;
o plac zabaw w Ogródku Jordanowskim;
o street workout w Ogródku Jordanowskim;
o stare urządzenia na placu zabaw przy Ul. Jarzębinowej.
Z powyższych czynności należy sporządzić dokumentację przed i po wykonaniu zadania w wersji papierowej (fotografie kolorowe) oraz w wersji cyfrowej (na płycie CD).
Zadanie nr 5 - polegające na impregnacji lazurą olejną małej architektury z drewna (fragment ogrodzenia, altany, siedziska) na terenie ,,Zielonego miejsca odpoczynku i spotkań
Sulisławiczan" przy Ul. Powstańców Śląskich. Z powyższych czynności należy sporządzić dokumentację przed i po wykonaniu zadania w wersji papierowej (fotografie kolorowe) oraz w wersji cyfrowej (na płycie CD).
4. Wykonawca na terenie wykonywania prac:
- zapewni należyty ład i porządek;
- będzie przestrzegał przepisów BHP;
- nie będzie powodował przeszkód komunikacyjnych.
5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz miejscach sąsiadujących z prowadzonymi pracami, które mogą ulec zanieczyszczeniu.
6.,,Wykonawca, jako wytwórca odpadów, wszystkie odpady powstałe podczas realizacji prac zobowiązany jest zagospodarować na własny koszt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania realizacji zamówienia na każdym jego etapie.
.
UWAGA:
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na placach zabaw w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz zdobycia informacji, które mogą być niezbędne do prawidłowej wyceny wartości usługi.
Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Czynności wynikające z usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób nie zakłócający porządku i spokoju korzystających z placów zabaw.

Dokument nr: WGOŚ.2710.0224.2021, D2021.08.01056

Otwarcie ofert: 15. Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2021 roku o godz. 10:20 w pokoju nr 34 mieszczącym
się na I piętrze budynku Ratusza, Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 (Wydział
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) w ten sposób, że zamawiający odczyta treść
złożonych ofert w formie elektronicznej.

Składanie ofert:
14. Termin i miejsce składania ofert:
1) Ofertę (oznaczoną numerem sprawy WGOŚ.2710.0224.2021) należy złożyć drogą
elektroniczną wyłącznie na adres e-mail: zamowienia-wsrk@um.kalisz.pl nie później.niż
do dnia 13.09.2021 do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
10. Wymagany termin wykonania zadania:
Zadanie nr 1 - od dnia podpisania umowy do dnia 05.10.2021r.
Zadanie nr 2 - od dnia podpisania umowy do dnia 08.10.2021r.
Zadanie nr 3 - od dnia podpisania umowy do dnia 01.10.2021r.
Zadanie nr 4 - od dnia podpisania umowy do dnia 01.10.2021r.
Zadanie nr 5 - od dnia podpisania umowy do dnia 01.10.2021r.

Wymagania:
2. Tryb i rodzaj udzielanego zamówienia.
1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako analiza rynku o wartości zamówienia nie
przekraczającej 130.000,00 zł netto bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
(art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych).
8. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie. Zamawiający oceniać będzie każdą część
indywidualnie.
9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady jakościowe i ilościowe
dostarczonego towaru oraz wszelkie wynikające z tego tytułu skutki prawne.
11..Wynagrodzenie będzie płacone w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury, po uprzednim
odbiorze.
12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
12.1. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę.
12.2..Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi
kryteriami: najniższa cena oferty brutto.
12.3..W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
12.4..O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający
poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. W przypadku gdy
zapytanie ofertowe zamieszczone było na stronie internetowej ww. informacja zostanie
zamieszczona również na stronie internetowej zamawiającego.
12.5..Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:
a) niezłożonych na formularzu, o którym mowa w pkt 13.1. zapytania ofertowego;
b) złożonych po terminie składania ofert, o którym mowa w pkt 14.1. zapytania
ofertowego;
c) niespełniających innych warunków, o których mowa w niniejszym zapytaniu
ofertowym..
13. Opis sposobu przygotowania ofert:
1).Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na ,,Formularzu oferty", którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Złożenie przez tego
samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty na dane zadanie spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez niego w danym zadaniu.
3) Zaproponowana w Formularzu ofertowym cena brutto winna zawierać wszelkie koszty
wykonania zadania. Ryzyko błędnej kalkulacji ceny w ofercie obciąża Wykonawcę.
4) Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone w języku polskim
w sposób czytelny i trwały.
5) Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy
(ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo (które
w takim przypadku należy dołączyć do oferty). Złożony podpis musi być czytelny
i umożliwiający identyfikację podpisującego (dopuszczalny podpis z pieczątką imienną).
6) Oferta złożona w formie elektronicznej może być: skanem dokumentu pisemnego
(podpisanego w sposób tradycyjny mając na uwadze uwagi powyżej).
7) Oferta przesłana w formie elektronicznej może być podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym bądź podpisem osobistym (sugerowany podpis elektroniczny
kwalifikowany wewnętrzny w pliku PDF szyfrowany algorytmem SHA-2), zgodnie
z uwagami powyżej.
8).Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania.
9),,Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie
z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.
2).Nie jest dopuszczalne złożenie oferty w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego .lub
na inny adres poczty elektronicznej.
3).W przypadku składania oferty drogą elektroniczną decyduje data wpływu oferty na serwer
poczty przychodzącej zamawiającego. Korespondencja kierowana do zamawiającego nie
powinna mieć postaci plików z rozszerzeniem ,,rar" oraz ,,zip" ze względu na przyjęte
zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za złożenie oferty lub jakiegokolwiek dokumentu w formacie ,,rar" lub
,,zip".
4).Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
16. Projekt umowy.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
18. Informacje dodatkowe.
1) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
2).Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia niniejszego
postępowania na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych
ofert bądź prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia.
3) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie
jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, która nie ma
zastosowania do niniejszego postępowania.
4) Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
5).Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest decyzją
ostateczną.
6).Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania
zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji, w której zostały złożone
oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7).Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu..ofertowym.

Uwagi:
19. Administrator danych osobowych.
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będzie działający w imieniu
zamawiającego - Miasta Kalisza jego organ wykonawczy
Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się: listownie kierując
korespondencję na adres: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43
00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.
2) Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można kontaktować
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: listownie kierując
korespondencję na adres Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62 / 765 43
56 lube-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
3) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym
"Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" (do niniejszego postępowania nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona poprzez akt
uczestnictwa w postępowaniu zgoda wykonawcy (osoby działającej w imieniu
wykonawcy) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
zwanego dalej ,,RODO" oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza "Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych" tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podstawą prawną ich przetwarzania
może być również podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed
zawarciem umowy oraz wykonanie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO.
4) Odbiorcy danych osobowych.
Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
dane mogą być udostępnione podmiotom (osobom) uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa. Ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego jest jawne dane mogą być udostępnione wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może
wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną
prywatności zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, o ile ich udostępnienie nie wynika z przepisów prawa. Ponadto
odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub
porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych
w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym
odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi
danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
5) Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa
dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6) Okres przechowywania danych.
Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego
postępowania, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. 5 lat.
W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim
Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku
z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.
7) Prawa osób, których dane dotyczą.
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują następujące
prawa:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
zawartej umowy;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale od ich podania uzależniony jest udział
w postępowaniu.

Kontakt:
17. Informacje o sposobie porozumiewania się.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
podinspektor Marlena Fink, tel. 62 7654 411,
e-mail: mfink@um.kalisz.pl mmalicka@um.kalisz.pl , godziny pracy: 7.30-15.30.
Wszelkie zapytania należy kierować na adres:
zamowienia-wsrk@um.kalisz.pl podając numer postępowania i nazwę postępowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.