Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
919z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20372z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odtworzenie nawierzchni dróg destruktem asfaltowym i podwójne utrwalenie powierzchniowe...

Przedmiot:

Odtworzenie nawierzchni dróg destruktem asfaltowym i podwójne utrwalenie powierzchniowe grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia betonowego

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów
powiat: pruszkowski
22) 738 25 84, fax: (22) 729 59 40
zamowienia@brwinow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Brwinów
Wadium: ---
Nr telefonu: 22) 738 25 84, fax:
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odtworzenie nawierzchni dróg destruktem asfaltowym i podwójne utrwalenie powierzchniowe grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia betonowego - na Ul. Słonecznej w msc. Krosna Wieś na dł. 420 m
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia obejmuje:
Odtworzenie nawierzchni dróg destruktem asfaltowym i podwójne utrwalenie powierzchniowe grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia betonowego - na Ul. Słonecznej w msc. Krosna Wieś na dł. 420 m
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:
1) Korytowanie:
a) wykonanie koryta na głębokość do 25 cm,
b) profilowanie i zagęszczenie dna koryta,
c) wywiezienie urobku na miejsce składowania.
2) Podbudowę:
a) wbudowanie podbudowy z tłucznia betonowego o frakcji 2/63 mm,
b) rozkładanie warstwy kruszywa wraz z zagęszczeniem,
c) po zagęszczeniu grubość warstwy 15 cm,
d) utrzymanie podbudowy w czasie trwania robót.
3) Nawierzchnię z destruktu:
a) przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
b) rozłożenie i zagęszczenie destruktu asfaltowego o frakcji 0/32, grubości 10 cm.
4) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną przy użyciu grysu kamiennego (dwukrotne utrwalenie):
a) dokładne oczyszczenie nawierzchni za pomocą sprzętu mechanicznego
b) podwójne rozłożenie lepiszcza,
c) podwójne rozłożenie kruszywa,
- frakcja 5-8 mm ilości kruszywa - warstwa dolna
- frakcja 2-5 mm ilości kruszywa - warstwa górna
d) wałowanie.
5) W okresie gwarancyjnym uzupełnienie ubytków nawierzchni masą mineralno-bitumiczną (wzmacniając ją emulsją bitumiczną z grysami)
6) Regulacja elementów urządzeń podziemnych (zasuw, hydrantów, studni itp.) do poziomu ulepszonej nawierzchni.
7) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu objętego robotami. 3. Szczególne warunki wykonania zamówienia:
a) W ramach przedmiotu zamówienia obowiązkiem wykonawcy robót będzie zapewnienie obsługi geodezyjnej..
b) Zamawiający zastrzega, że w trakcie wykonywania robót niniejszego zamówienia publicznego, może wystąpić sytuacja, podczas której w trakcie korytowania zostanie ujawniona w terenie istniejąca podbudowa, której parametry techniczne będą spełniały wymagania niniejszego zamówienia publicznego i będzie mogła ona zostać wykorzystana jako podbudowa pod nawierzchnię z destruktu,
Zakup wszystkich materiałów po stronie Wykonawcy robót.

CPV: 45233220-7, 45233142-6

Dokument nr: l.dz. IR.7013.07.01.2021.KW

Składanie ofert:
9. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) ofertę należy sporządzić (wypełnić) według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Brwinów, 05-840 Brwinów, Ul. Grodziska 12, pok.7 (Biuro Obsługi Interesanta,*) lub złożyć w formie elektronicznej na adres zamowienia@brwinow.pl*) do dnia 14.09.2021 r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji umowy: do 30.09.2021 r.

Wymagania:
Wykonawca uwzględni w ofercie oraz w fakturze nakłady netto i brutto
6. Opis wymagań od wykonawców i sposobu ich potwierdzenia (dokumenty podmiotowe i przedmiotowe:
a) Wykonawca powoła zespół pracowników mający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do realizacji przedmiotu zamówienia.
b) Zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, zapoznał się z przedmiotem zamówienia w terenie.
c) Wykonawca udzieli gwarancji/ rękojmi na wykonane prace na okres 36 miesięcy.
7. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Oferta z najniższą ceną - 100 %
8. Wnioski o wyjaśnienia odnośnie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia należy składać w formie elektronicznej lub pisemnej*):
e-mail: katarzyna.wardzinska@brwinow.pl; fax: (22) 729 59 40
c) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Ogłoszenie wyników postępowania.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru.
11. Zamawiający informuje, że:
a) podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w pkt. 7,
b) o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę,
c) umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz danych w ofercie,

Kontakt:
2. Nazwa referatu, biura, pracownika na samodzielnym stanowisku udzielającego zamówienia, z podaniem numeru telefonu osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
Referat Inwestycji i Remontów, Katarzyna Wardzińska (22) 738 25 84

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.