Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wycinki drzew wraz z pozyskaniem urobku oraz zabiegów pielęgnacyjnych drzew

Przedmiot:

Wycinki drzew wraz z pozyskaniem urobku oraz zabiegów pielęgnacyjnych drzew

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów
powiat: krośnieński
tel. 134355006
mdomin@rymanow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rymanów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 134355006
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o zasady udzielania zamówień publicznych Gminy Rymanów na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy Rymanów o nr. 191
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie
I. Przedmiot zamówienia: Wycinki 22 sztuk drzew wraz z pozyskaniem urobku oraz zabiegów pielęgnacyjnych 145 sztuk drzew, zlokalizowane na działce nr ew. 3121 w Rymanowie będącej własnością Gminy Rymanów.
Inne istotne warunki zamówienia: Wycinka 22 sztuk drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne 145 sztuk drzew na działce nr ew. 3121 w Rymanowie będącej własnością Gminy Rymanów. Działka ta obejmuje teren Parku zabytkowego w Rymanowie Nr Rej. Zab. A-73zl952 roku.
Wykonanie wycinki i pielęgnacji drzew stosownie do przepisu art. 83a ust.l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
II. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 38-480 Rymanów, Ul. Mitkowskiego 14a w terminie do dnia 14 wrzesień 2021 r. do godz. 14.00.

Wymagania:
III. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Zaświadczenie o uprawnieniach dotyczących wykonywania zabiegów na drzewach podlegających ochronie konserwatorskiej.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj. 7.00 - 15.00
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę brutto za wykonanie /udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyframi - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych.
VIII. Informacje o formalnościach:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcą środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Mateusz Domin tel. nr 134355006 wew. 208 e-mail: mdomin@rymanow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.