Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew

Przedmiot:

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 544 27 00
kdomanska@muzeum-wilanow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 22 544 27 00
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew rosnących w drzewostanie zabytkowego parku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
2. Przedmiot zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi z zakresu leśnictwa polegającej na: wykonaniu prac pielęgnacyjnych w drzewostanie zabytkowego parku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w postaci jednorazowego cięcia 14 530,00 m2 powierzchni wertykalnej formowanych szpalerów w alejach i boskietach drzew liściastych, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu oraz zgodnie z treścią Wzoru umowy w sprawie realizacji zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do
Ogłoszenia o zamówieniu.

CPV: 77211500-7

Dokument nr: DEF.ZP.2402.2.JM.2021

Specyfikacja:
3.2. W sprawie oględzin oraz wizji lokalnej należy kontaktować się z Panią Kamilą Domańską zastępcą kierownika Działu Ogrodowego, email: kdomanska@muzeum-wilanow.pl

Składanie ofert:
.6. TERMIN SKŁADANIA ofert: 14 września 2021 r. do godz. 12:00
7.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określania Wykonawcom terminów na wykonanie czynności objętych postępowaniem w godz.ch urzędowania tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00.
7.8. Oferty opisane w niewłaściwy sposób tj. uniemożliwiający przyporządkowanie do niniejszego postępowania lub dostarczone w inny sposób niż za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą uwzględniane.
7.9. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być przesłane Zamawiającemu wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: kdomanska@muzeum-wilanow.pl przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty dotyczące zmian do złożonej oferty lub wycofania złożonej oferty muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap) lub podpisem osobistym (e-dowód). W tytule maila należy wpisać: ,,Zmiana lub wycofanie oferty - Znak sprawy: DEF.ZP.2402.2.JM.2021".
8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego Ogłoszenia
8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu.
8.2. Zamawiający dołoży staranności, aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
8.3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
8.4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 8.2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień Ogłoszenia oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
8.5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 8.3, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
8.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej na której zostało udostępnione Ogłoszenie o zamówieniu (BIP Muzeum)
8.7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Ogłoszenia. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej na której zostało udostępnione Ogłoszenie.
8.8. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
8.9. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający zamieści taką informację na stronie internetowej, na której zostało udostępnione Ogłoszenie.
8.10. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Ogłoszenia, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią Ogłoszenia.
8.11. Pytania należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kdomanska@muzeum-wilanow.pl
9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów.
9.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą elektroniczną, przy czym forma faksowa nie obowiązuje.
9.2. Ofertę wraz z załącznikami, w tym zmianę lub wycofanie oferty, Wykonawca przekazują wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kdomanska@muzeum-wilanow.pl, przy czym forma faksowa nie obowiązuje. Oferta wraz załącznikami musi zostać podpisana podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap) lub podpisem osobistym (e-dowód)
9.3. Wyjaśnienia, oświadczenia i inne uzupełniane dokumenty, Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kdomanska@muzeum-wilanow.pl, przy czym forma faksowa nie obowiązuje.
9.4. Oświadczenia o których mowa w Części II Rozdział B ust 1 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu oraz wyjaśnienia do tych oświadczeń a także wszelkie pełnomocnictwa muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap) lub podpisem osobistym (e-dowód)
10. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
5.1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie drzewostanu parkowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3) Dokonując oceny ofert Zamawiający przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
4) W przypadku, kiedy w przedmiotowym postępowaniu nie wpłyną żadne oferty lub wszystkie oferty zostaną odrzucone ze względu na fakt, iż nie odpowiadały one treści niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu (z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1.3 lit. c Części III niniejszego Ogłoszenia) lub wszyscy Wykonawcy zostaną wykluczeni z przedmiotowego postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w istotny sposób zmienione, Zamawiający może udzielić zamówienia po negocjacjach przeprowadzonych tylko z jednym Wykonawcą. W takim przypadku Zamawiający w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w oparciu o niniejszy zapis) zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenie o udzielonym zamówieniu.
3. Informacje dodatkowe
3.1. Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin wraz z wizją lokalną terenu, na którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot oferty i zapoznać się ze stanem drzewostanu, otoczeniem, ewentualnymi utrudnieniami oraz warunkami realizacji zamówienia.
3.3. Najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem oględzin i wizji lokalnej, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem listy zawierającej liczbę oraz imiona i nazwiska uczestników ze strony Wykonawcy, którzy będą brali udział w oględzinach i wizji lokalnej
4. Podwykonawcy
4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.-4.4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
4.2. Zamawiający żąda (w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu), aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację danej części zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację danej części zamówienia
4.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy stosuje się odpowiednio.
4.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5.2. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki w terminach określonych w niniejszym Ogłoszeniu oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia, a obowiązki dla których nie ustalono terminu Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i nie powodujących opóźnień w wykonaniu
6. Opis sposobu przygotowania ofert
6.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami niniejszego Ogłoszenia.
6.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.
6.4. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.
6.5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
6.6. Wszystkie przedkładane dokumenty i oświadczenia winny być sporządzone w języku polskim, natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.7. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.
6.8. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
6.9. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap) lub podpisem osobistym (e-dowód)
6.10. W przypadku podpisania dokumentów przez osoby(ę) niewymienione we właściwym rejestrze, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi zostać wystawione przez osoby(ę) wymienione we właściwym rejestrze i podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap) lub podpisem osobistym (e-dowód).
6.11. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone upoważnienie do jej podpisania. Przedmiotowe upoważnienie musi zostać podpisane podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap) lub podpisem osobistym (e-dowód).
6.12. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu z chwilą upłynięcia terminu ich składania (o którym mowa w ust. 7 pkt 7.6 Części I niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu).
6.12.1. Zamawiający oświadcza, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.:
a) w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
b) w odniesieniu do informacji zawartych w wyjaśnieniach i uzupełnieniach oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w wyjaśnieniach treści oferty i wyjaśnieniach dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, Wykonawca nie później niż w terminie ich przekazania Zamawiającemu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6.12.2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
6.12.3. Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia łącznie przesłanek określonych w przywołanym powyżej (w ppkt. 6.12.1) przepisie tj., że zastrzeżone informacje: mają wartość gospodarczą, jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są one powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób - czyli są poufne, uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
6.12.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny i kryteriów oceny ofert, nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawców, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6.12.5. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
6.12.6. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku niż same dokumenty tworzące ofertę. W nazwie pliku należy wpisać ,,tajemnica przedsiębiorstwa", a sam dokument musi zostać podpisany podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap) lub podpisem osobistym (e-dowód).
6.12.7. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6.12.8. Bezpodstawne zastrzeżenie przez Wykonawcę jakiejkolwiek informacji, jako informacji
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będzie skutkować odrzuceniem oferty ani wykluczeniem z postępowania.
7.1. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.
7.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7.3. Wykonawca ponosi ryzyko i wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty, w tym dostarczeniem jej we wskazane miejsce i we wskazanym terminie.
7.4. Ofertę, sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Ogłoszenia, należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: kdomanska@muzeum-wilanow.pl. Oferta musi zostać podpisana podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap) lub podpisem osobistym (e-dowód).
7.5. W tytule maila należy wpisać: ,,Oferta - Znak sprawy: DEF.ZP.2402.2.JM.2021"
11. Wymagania dotyczące wadium
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
A. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) i 7) ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne), z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
1.2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 poza art. 109 ust. 1 pkt. 4) i 7) ustawy Pzp.
1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca:
3.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi (umowy) na łączną kwotę co najmniej 100 000,00 zł* brutto, polegającą na polegające na wykonaniu prac pielęgnacyjnych w drzewostanie zabytkowego parku lub ogrodu** w postaci cięcia szpalerów w alejach drzew liściastych, formowania koron drzew liściastych,
*Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych.
**Zamawiający wyjaśnia, że za zabytkowe ogrody lub parki uznaje się formy zaprojektowanej zieleni, stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Podstawą uznania ogrodu za zabytkowy jest objęcie go jedną z form ochrony, które są wymienione w ustawie z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz.U. 2021 poz.710)
3.2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym kluczowym personelem, skierowanym do realizacji zamówienia, posiadającym następujące wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:
3.2.1. Kierownik robót - co najmniej 1 osoba:
a) legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych z zakresu leśnictwa lub ogrodnictwa lub architektury krajobrazu,
b) posiadająca uprawnienia operatora pilarki spalinowej,
c) co najmniej 4 letnie doświadczenie przy kierowaniu pracami polegającymi na pielęgnacji zabytkowego drzewostanu w parku zabytkowym lub innej zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków*,
3.2.2. Zespół realizujący prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia - co najmniej 2 osoby:
Znak sprawy DEF.ZP.2402.2.JM.2021
Strona 10 z 21
a) legitymujące się ukończeniem co najmniej szkoły zawodowej z zakresu ogrodnictwa lub leśnictwa oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni,
b) posiadające kurs II stopnia PTCHD NOT SITO lub europejski certyfikat ,,European Treeworker" uprawnienia operatora pilarki spalinowej, lub równoważny,
c) posiadające co najmniej roczne doświadczenie w pracy polegającej na pielęgnacji zabytkowego drzewostanu w parku zabytkowym lub innej zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków*.
*Zamawiający wyjaśnia, że za zabytkowe ogrody lub parki uznaje się formy zaprojektowanej zieleni, stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Podstawą uznania ogrodu za zabytkowy jest objęcie go jedną z form ochrony, które są wymienione w ustawie z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz.U. 2020 poz. 282)
Powyższy kluczowy personel należy traktować, jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły ww. uprawnienia przy zabytkach nieruchomych we wskazanym wyżej zakresie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Informacje dodatkowe:
4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na wzorze, który stanowi Załącznik nr 2c do Ogłoszenia o zamówieniu, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, na wzorze, który stanowi Załącznik nr 2c do Ogłoszenia o zamówieniu, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
Znak sprawy DEF.ZP.2402.2.JM.2021
Strona 11 z 21
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
4.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo
4.4.2. wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w Części II rozdziale B Ogłoszenia.
B. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (przesyłaną wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: kdomanska@muzeum-wilanow.pl.) podpisaną podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap) lub podpisem osobistym (e-dowód):
1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2a do Ogłoszenia o zamówieniu;
2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Powyższe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o których mowa powyżej składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenia, o których mowa powyżej, podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
5.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
5.1.1. wykazu usług (umów), odpowiadających opisowi zawartemu w CZĘŚCI II, Rozdziale A, ust. 3 pkt. 3.1. niniejszego Ogłoszenia, wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi (umowy) zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi (umowy) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi (umowy) zostały wykonane a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załączniku nr 3a do Ogłoszenia,
5.1.2. wykazu osób, odpowiadających opisowi zawartemu w CZĘŚCI II, Rozdziale A, ust. 3 pkt. 3.2. niniejszego Ogłoszenia skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści określonej w załączniku nr 3b do Ogłoszenia,
5.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
5.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
5.2.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2b do specyfikacji warunków zamówienia,
5.2.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP; z zastrzeżeniem art. 127 ustawy pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem,
5.2.4. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 7) o należytym wykonaniu istotnych zobowiązań wynikających z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, że nie doszło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, że wykonawca nie został zobowiązany do zapłaty odszkodowania, nie doszło do wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2d do specyfikacji warunków zamówienia.
6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
7. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. jedn. Dz.U. z 2020 poz. 346 z póź. zm.), o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
9. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
9.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
9.1.1. o których mowa w CZĘŚCI II Rozdział B ust. 5 ppkt. 5.2.1. niniejszego Ogłoszenia (informacji z Krajowego Rejestru Karnego), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w CZĘŚCI Rozdział B ust. 5 ppkt. 5.2.1. niniejszego Ogłoszenia.
9.1.2. o których mowa w CZĘŚCI II Rozdział B ust. 5 ppkt. 5.2.3., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
9.2. Dokumenty, o którym mowa w ust. 9 pkt 9.1. ppkt. 9.1.1., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 9.1. ppkt. 9.1.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
9.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt.9.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w CZĘŚCI II Rozdział B ust. 5 ppkt. 5.2.1. niniejszego Ogłoszenia, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. W takich przypadkach wymaga się aby, ww. oświadczenia były wystawione odpowiednio w terminach o których mowa w ust. 9 pkt 9.2.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
10.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia i dokumenty , o których mowa w CZĘŚCI II Rozdział B ust. 5 ppkt., 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia i dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o tym który z wykonawców będzie realizował usługę, składa ten z wykonawców na którego doświadczenie, wynikające z CZĘŚCI II Rozdział B ust. 5 pkt. 5.1 ppkt. 5.1.1oraz ppkt. 5.1.2, powołano się w ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2e doOgłoszenia.
10.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
10.4. Przepisy prawa dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.5. Postanowienia Ogłoszenia o zamówieniu dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.6. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki udziału w postępowaniu uznaje się za spełnione jeżeli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
10.7. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt. 10.3, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap) lub podpisem osobistym (e-dowód)
10.8. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.
10.9. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający informuje, że będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta, musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa pkt. 5 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty w miejscu ,,WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA" należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.13. Poprawki na dokumentach w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w ust. 10 pkt. 10.7 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wystawione przez inne podmioty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, o którym mowa w ust. 10 pkt. 10.7 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub przez te podmioty.
C. Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta:
1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Oferty - Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu;
2. oświadczenia: załącznik nr 2a do Ogłoszenia o zamówieniu, załącznik nr 2e (jeżeli dotyczy) do Ogłoszenia o zamówieniu;
3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na wzorze, który stanowi załącznik nr 2c do Ogłoszenia o zamówieniu., lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy),
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty (jeżeli dotyczy).
5. Pełnomocnictwo o którym mowa w Części II, Rozdział B, ust. 10 pkt 10.7 Ogłoszenia o
Znak sprawy DEF.ZP.2402.2.JM.2021
Strona 15 z 21
zamówieniu (jeżeli dotyczy).
Wszystkie w/w dokumenty muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap) lub podpisem osobistym (e-dowód)
Oferty których treść nie odpowiada treści Ogłoszenia o zamówieniu zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.
CZĘŚĆ III Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej
1. Ocena Wykonawców i ofert
1.1. Zamawiający przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
1.3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
1.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
1.5. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień do Oferenta, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
1.6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem CZĘŚCI III, ust. 1 pkt 1.3 lit. c) Ogłoszenia;
b) zaistnieje wobec niej co najmniej jedna z przesłanek przewidzianych w art. 226 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6,7, 8,10,11,12,13,16 ustawy Pzp.
1.7. Zamawiający nie może odrzucić oferty w oparciu o przesłankę przewidzianą w art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp bez uprzedniego zbadania, czy oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę. Badanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w art. 224 ust. 1-6 ustawy Pzp.
2. Opis sposobu obliczenia ceny
2.1. Wykonawca określa cenę zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty (stanowiącym
załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu) ceny łącznej za wykonanie przedmiotu zamówienia : netto, brutto i stawki podatku VAT (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w Polsce).
2.2. Cena ofertowa, nie może być dowolnie deklarowaną wielkością pieniężną lecz musi wynikać z przeprowadzonego rachunku kosztów.
2.3. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 178).
2.4. Cena oferty z załącznika nr 2 do Ogłoszenia powinna obejmować wszystkie koszty i wszelkie składniki cenotwórcze , niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2.5. Wszystkie ceny należy podać w PLN.
2.6. Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu.
2.7. Wszystkie wartości, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.8. Cena oferty z Formularza oferty służy do porównania ofert.
2.9. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot zamówienia nastąpi na warunkach określonych w umowie, stanowiącej załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu
2.10. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w poszczególnych pozycjach formularza oferty jest niedopuszczalne.
2.11. Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swojej Oferty jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena Oferty nie może być rażąco niska. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie.
2.12. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego (w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu), że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku a także wskazując stawkę podatku, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
2.13. Wykonawca oblicza cenę według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.