Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
919z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20372z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót remontowych

Przedmiot:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót remontowych

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Aleja Wolności 13
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
fax 62/75-74-936; 62/5944544, tel. (62) 7657963, tel. (62) 7657714
zamowienia@kalisz.so.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: fax 62/75-74-936; 62
Termin składania ofert: 2021-09-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót remontowych
w Sądzie Okręgowym w Kaliszu i w Sądzie Rejonowym w Pleszewie oraz przy remoncie
systemu sygnalizacji pożarowej w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji robót remontowych w Sądzie Okręgowym w Kaliszu i w Sądzie Rejonowym
w Pleszewie oraz przy remoncie systemu sygnalizacji pożarowej w Sądzie Rejonowym
w Krotoszynie.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
o cześć 1: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót
remontowych w Sądzie Okręgowym w Kaliszu i w Sądzie Rejonowym w Pleszewie;
o cześć 2: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy remoncie systemu
sygnalizacji pożarowej w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawiera
dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania
ofert.
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentował będzie Zamawiającego wobec Wykonawcy,
działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami
polskiego Prawa budowlanego oraz wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków
zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie
robót remontowych, nad którymi sprawowany ma być nadzór (nr ewidencyjny postępowania
5/ZP/21).
6. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów art. 25
i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333 ze zm.)
oraz przepisów wykonawczych.
7. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie zabezpieczenie
profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami
budowlanymi, m.in.:
a) zapewnienie wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami specyfikacji
warunków zamówienia,
b) przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych
z realizacją zamówienia, w wyznaczonym przez niego terminie,
c) kontrola nad właściwym i terminowym wykonaniem prac,
d) koordynowanie robót realizowanych przez Wykonawcę,
e) administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie robót
budowlanych, w zakresie wynikającym z warunków zawartych w tej umowie,
f) reprezentowanie interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację
inwestycji,
g) zapewnienie zgodności robót wykonanych z wymaganiami technicznymi,
h) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy,
i) zachowanie poufności informacji.
8. Przewiduje się, że zakres zadań inspektora nadzoru będzie obejmował prowadzenie
następujących działań:
a) kontrola zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową i harmonogramem robót
oraz z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę robót w zakresie
obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach wynikających
z zawartych między Wykonawcą a Zamawiającym umów,
c) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się
na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych
objętych nadzorem - niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godzin,
d) zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wykorzystywanych materiałów
i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,
e) sprawdzanie ważności oraz autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń,
zabezpieczeń, gwarancji, itp., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami
umowy na roboty budowlane,
f) zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) proponowanych przez Wykonawcę metod
wykonywania robót budowlanych,
g) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, spraw technicznych powstałych w toku
wykonywania robót,
h) rekomendowanie wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych,
które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót
budowlanych,
i) opiniowanie, przy współdziałaniu z projektantem i kierownikiem budowy, zastosowania
rozwiązań równoważnych, o ile występują,
j) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót, negocjowanie
z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót spoza
harmonogramu,
k) sporządzanie protokołów w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych
lub zamiennych, z uzasadnieniem potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowaniem
do Zamawiającego o ich wykonanie,
l) szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę,
w zakresie wartości fizycznych i finansowych,
m) sprawdzanie wykonania robót zanikowych,
n) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości
lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych
i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych
oraz urządzeń technicznych,
o) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
zrealizowanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja projektową,
p) uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych,
q) kompletowanie dokumentacji związanej z odbiorem końcowym,
r) potwierdzanie gotowości do odbioru robót i urządzeń,
s) udział w czynnościach odbioru robót i przekazania do użytkowania,
t) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych
nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego
harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniach
korygujących, mających na celu usuwanie tych problemów,
u) kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur
wystawianych przez Wykonawcę robót,
v) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane,
w) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń powstałych podczas robót,
x) rozwiązywanie problemów związanych z realizacją umowy, zapobieganie sporom
i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne,
y) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego
wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót,
z) organizowanie odbioru końcowego oraz sporządzenie protokołu odbioru oraz przygotowanie
innych wymaganych dokumentów związanych z warunkami umowy.
9. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego
należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót.
10. Każdorazowa obecność inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie winna być odnotowana
w dzienniku budowy. Wymagana przez Zamawiającego obecność inspektora na budowie wynosi
minimum 1 raz w tygodniu, licząc od daty pierwszego wpisu w dzienniku budowy.
11. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych
do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie
przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym terminu w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych dla prawidłowego
sporządzenia oferty.
14. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1
podwykonawcom. Wykonawca musi wskazać w ofercie firmy podwykonawców i części
zamówienia, których wykonanie zamierza im powierzyć. Za działania lub zaniechania
podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących
Zamawiającego, pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek
zachowania tajemnicy spoczywa na Wykonawcy i jego pracownikach również po rozwiązaniu
umowy i ma charakter bezterminowy.
16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania
w każdym czasie i na każdym jego etapie. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie
o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.
17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartych w zaproszeniu do składania
ofert. Informacja o zmianie zapytania ofertowego zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie
internetowej Sądu Okręgowego w Kaliszu. Jeżeli w wyniku zmiany postanowień w zaproszeniu
do składania ofert niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Wykonawca, który złożył ofertę przed zmianą postanowień ma możliwość wycofania złożonej
oferty lub złożenia ponownie oferty, jeśli zmiana warunków zawartych w zaproszeniu ma wpływ
na zaoferowane przez niego ceny. W przypadku ponownego złożenia oferty przez Wykonawcę,
pierwszą ze złożonych ofert uznaje się za nieważną.
18. Złożenie przez Wykonawcę oferty nie jest jednoznaczne z zobowiązaniem Zamawiającego
do złożenia zamówienia lub podpisania umowy na wykonanie usługi będącej przedmiotem
zamówienia i Wykonawca składając ofertę nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia odebrania robót
budowlanych oraz wstępnej akceptacji inspektora nadzoru do zapłaty faktury końcowej wystawionej
przez Wykonawcę robót budowlanych.

Dokument nr: F-234-36/2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 9 września 2021 r. do godz. 14.00 na biurze podawczym Sądu
Okręgowego w Kaliszu, bądź też w pokoju 253 II piętro, przy Al. Wolności 13
lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres e-mail: zamowienia@kalisz.so.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia związany jest z terminem wykonania robót budowlanych:
Planowany termin rozpoczęcia robót dla części 1 - II połowa września 2021 r.
Planowany termin zakończenia robót dla części 1 - II połowa listopada 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia robót dla części 2 - II połowa września 2021 r.
Planowany termin zakończenia robót dla części 2 - II połowa października 2021 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia
i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla branż objętych przedmiotem zamówienia, tj.:
a) dla części 1 - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów;
b) dla części 2 - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie
uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające
posiadanie ww. uprawnień oraz zaświadczenie potwierdzające członkostwo w odpowiedniej Izbie
Samorządu Zawodowego, które mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami
VI. Termin związania ofertą: 30 dni
VII. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do zaproszenia do składania ofert.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną bądź dwie części zapytania ofertowego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką (w sposób nieścieralny) w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS) albo zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) lub udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku pełnomocnika,
Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa, z którego treści wynikać
będzie, że osoba w nim wskazana jest upoważniona do dokonywania czynności w postępowaniu
oraz/lub do podpisania umowy. Dokument pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia w złożonej ofercie lub ją
wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. W przypadku braku
parafek (podpisów) dokonane przez Wykonawcę zmiany, poprawki lub przekreślenia w ofercie
nie będą brane przez Zamawiającego pod uwagę.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu
zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie internetowej
Sądu Okręgowego w Kaliszu bez ujawniania źródła zapytania. Jeżeli treść zapytań będzie
dotyczyła udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją przez niego zawartych
w zaproszeniu warunków.
W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data otrzymania przesyłki przez Zamawiającego.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny ryczałtowej netto oraz brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego zaproszenia do składania ofert. Ceny zaproponowane przez Wykonawcę muszą
obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dokonując
ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że
jeżeli trzecia liczba po przecinku: jest mniejsza niż 5 - liczbę tę pomija się; jest równa lub większa
5 - drugą liczbę po przecinku zaokrągla się o jeden w górę.
X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w niniejszym zaproszeniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu
o kryterium wyboru ofert, a w przypadku uchylenia się tego Wykonawcy od zawarcia umowy -
następnemu w kolejności oferującemu najniższą cenę.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert zawiera tę samą cenę, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym
terminie.
Oferty budzące wątpliwości mogą być przedmiotem zapytania Zamawiającego o wyjaśnienie
ich treści. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty,
a w przypadku braku złożenia wyjaśnień do odrzucenia oferty.
W toku oceny ofert Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Oferty niespełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane.
W przypadku uchylenia się wyłonionego Wykonawcy od zawarcia umowy - zamówienie zostanie
udzielone następnemu w kolejności Wykonawcy oferującemu najniższą cenę.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie
o terminie i miejscu podpisania umowy.
XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
o Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.
o Rozliczenie za przedmiot umowy realizowane będzie na podstawie faktury wystawionej
na Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie ceny wskazanej
w formularzu ofertowym.
o W treści faktury musi zostać wskazany sąd, na rzecz którego będzie realizowana usługa.
o Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie
21 dni od daty wystawienia faktury.
o W przypadku realizacji robót dodatkowych przez wykonawcę robót, sprawowanie nadzoru
inwestorskiego przez inspektora nadzoru nastąpi na podstawie dodatkowego zlecenia
Zamawiającego w formie aneksu do umowy, za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości
2% wartości brutto realizowanych robót.
o Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
za odstąpienie od umowy w następujących przypadkach:
- jeżeli Wykonawca nie przystąpi do realizacji wykonywania umowy lub przerwał
jej realizację bez uzasadnionej przyczyny,
- jeżeli Wykonawca wykonując obowiązki bez zachowania należytej staranności, co utrudnia
lub zwiększa ryzyko inwestycyjne ponoszone przez Zamawiającego.
o W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatników VAT, Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze VAT, oraz zawiadomi właściwy Urząd Skarbowy o dokonaniu
płatności na rachunek bankowy nieujawniony w wykazie podatników VAT, z zastrzeżeniem
przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że jest zwolniony z podatku od towarów i usług
na podstawie przepisów szczególnych, w tym ustawy o podatku od towarów usług
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania
zamówień o wartości poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje
żadne roszczenie z tytułu poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem oferty i udziałem
w postępowaniu.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są:
Ewelina Kaczmarek, tel. (62) 7657963 oraz Joanna Kędzierska, tel. (62) 7657714, e-mail:
zamowienia@kalisz.so.gov.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.