Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja mostu nad rzeką

Przedmiot:

Modernizacja mostu nad rzeką

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
tel. 77 40 92 113
inw@glucholazy.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 40 92 113
Termin składania ofert: 2021-09-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROZEZNANIE CENOWE RYNKU
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:
"Modernizacja mostu św. Wojciecha w Głuchołazach nad rzeką Biała Głuchołaska"
I. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie roboty budowlanej polegającej na realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja mostu św. Wojciecha w Głuchołazach nad rzeką Biała Głuchołaska".
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane polegają na modernizacji mostu św. Wojciecha nad rzeką Biała Głuchołaska. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w przedmiarze robót budowlanych stanowiący załączniki nr 2 do niniejszego zapytania.
Szczegółowy zakres prac, będący przedmiotem robót budowlanych m.in.:

rozebranie chodnika drewnianego na moście obustronnie,
oczyszczenie chodnika na moście po rozbiórce,
transport materiału z odzysku na wyznaczone miejsce przez Zamawiającego,
przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostu pod izolacje,
demontaż kątownika na krawędziach chodnika do oczyszczenia, malowanie i montażu,
ułożenie chodnika mostu drewnianego z desek modrzewiowych impregnowanych ciśnieniowo układanych z 3 warstwach z przymocowaniem śrubami dyliny dolnej i przybicie gwoździami ocynkowanymi desek podłużnych i dyliny górnej,
miniowanie powierzchni metalowych,
malowanie powierzchni metalowych,
należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem przed przystąpieniem do prac.

Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających atesty, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Składanie ofert:
III. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę Wykonawca może złożyć w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl, w terminie do dnia 09.09.2021 r. do godz. 10:00.

V. Ofertę Wykonawca może złożyć:

w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, Ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
lub
w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do godz. 10:00 do dnia 09.09.2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2021r.

Wymagania:
Uwagi:

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością.
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy uwzględnić wszystkie obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy prawne.
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem faktycznym przedmiotowego zamówienia.

Wykonawca usługi zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

materiały niezbędne do realizacji zamówienia,
koszty ubezpieczenia w czasie trwania robót i zabezpieczenia terenu budowy,
dostarczenie atestów na wbudowane materiały po stronie wykonawcy,
oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją (jeśli jest wymagana),
koszty organizacji zaplecza w czasie trwania robót wraz z kosztami energii, wody itp.,
koszty dojazdu,
koszty wywozu odpadów lub potwierdzenie, że zostały wywiezione na wysypisko,
koszty pracy sprzętu, pojazdów mechanicznych, specjalistycznych urządzeń itp.,
koszty związane z doprowadzeniem do stanu pierwotnego naruszonych części wspólnych obiektu, w tym m.in. terenów sąsiadujących, jeśli zostały zniszczone/uszkodzone, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia wynikające z obowiązków Wykonawcy.

Warunki postępowania:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto - 100%.

Warunki gwarancji: 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.
Istotne warunki umowy lub wzór umowy:

wynagrodzenie ryczałtowe,
płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15 w zakresie postępowania na zadanie pn. ,,Modernizacja mostu św. Wojciecha w Głuchołazach nad rzeką Biała Głuchołaska".

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Angelika Drużbańska tel. 77 40 92 113

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.