Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury

Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 12 20 10 240
zamowienia@zzm.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 12 20 10 24
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w trybie zapy-
tania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z bu-
dową obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce nr 475 i części
działki nr 423/30, obr. 44, jedn. ew. Krowodrza w ramach zadania pn.: ,,Więcej re-
laksu w ogrodzie", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie., na podstawie mate-
riałów przekazanych przez Zamawiającego. Wymagania i warunki związane
z realizacją zamówienia określa również załączony wzór umowy.

Dokument nr: NP.26.1.394.21.TM1

Składanie ofert:
5. Ofertę sporządzoną w języku polskim, odpowiednio do treści wzoru formularza
oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, należy złożyć w wymaganym cza-
sie i terminie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpi-
sem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym, albo jako skan podpisanych dokumentów, za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej na adres e-mail: zamowienia@zzm.krakow.pl
6. Termin i miejsce złożenia oferty: do dnia 13.09.2021r. do godz. 10:00, na adres
e-mail: zamowienia@zzm.krakow.pl

Miejsce i termin realizacji:
16. Termin realizacji zadania: do dnia 15.11.2021r., Zamawiający zakłada, iż
podpisanie umowy nastąpi w terminie do dnia 30.09.2021r., a w przypadku
podpisania umowy w terminie późniejszym termin realizacji może zostać
przesunięty o stosowną liczbę dni opóźnienia.

Wymagania:
2. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), gdyż wartość zamówienia
jest poniżej wartości wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) tej ustawy, tj. 130 tys. zł netto.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 37/2020 Dyrekto-
ra Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie wpro-
wadzenia regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień publicznych
w ZZM w Krakowie.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Oferta najkorzystniejsza, tj. oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania opi-
sane w zapytaniu i jego załącznikach zostanie wybrana do realizacji zamówienia,
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
9.1 posiadał zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
9.2 posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
9.3 znajdował się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia,
9.4 posiadał zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do realizacji zamówienia,
czyli musi dysponować:
9.4.1 dysponował osobą przeznaczoną na funkcję kierownika budowy spełniają-
cą warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jed-
nolity: Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), oraz w ustawie z dnia 23 lip-
ca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dziennik Ustaw
z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamó-
wienia, posiadającą zaświadczenie/a o odbytej praktyce na terenach zabytkowych
obejmujące okres 18 miesięcy, będącym czynnym członkiem właściwej izby zawo-
dowej nieprzerwalnie od min 3 lat. Posiadał co najmniej 3-letnie doświadczenie za-
wodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu co
najmniej dwoma robotami budowlanymi lub doświadczenie w nadzorowaniu co
najmniej dwóch robót budowlanych jako kierownik budowy/inspektor nadzoru w
zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu obiektów budowlanych lub
obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych w
parkach, ogrodach lub innych terenach zieleni lub terenach sportowych, lub tere-
nach rekreacyjnych, o powierzchni łącznej prac objętych wykazanymi dwoma robo-
tami nie mniejszej niż 500 m2, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnie-
niom, przy czym co najmniej jedna robota była wykonana na terenie objętym ochro-
ną konserwatorską w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami.
9.4.2 dysponował osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót w specjalno-
ści inżynieryjnej drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności in-
żynieryjnej drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zamó-
wienia, będącym czynnym członkiem właściwej izby zawodowej nieprzerwalnie od
min 3 lat. Posiadał co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia
uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu co naj-
mniej
dwoma
robotami
budowlanymi
w
zakresie
budo-
wy/przebudowy/remontu/rozbudowy nawierzchni w zakresie odpowiadającym po-
siadanym uprawnieniom.
9.4.3 okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
zrealizował
dwie
roboty
budowlane
w
zakresie
budo-
wy/przebudowy/rozbudowy/remontu obiektów budowlanych lub obiektów małej
architektury wraz z zagospodarowaniem terenu, o powierzchni łącznej prac obję-
tych wykazanymi dwoma robotami nie mniejszej niż 500 m2,
9.5 nie podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
tj.:
9.5.1 w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szko-
dy poprzez niewykonanie zamówienia lub nienależyte jego wykonanie, bądź też wy-
rządzona szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia niniejszego po-
stępowania,
9.5.2 nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo-
łeczne lub zdrowotne,
9.5.3 nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nie zo-
stała podęta przez Wykonawcę uchwała o likwidacji,
9.5.4 sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- przy czym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postę-
powaniu, w zakresie pkt. 9 ppkt 9.1 - 9.3. a ocena spełnia warunków opisanych w
pkt. 9 ppkt 9.4 i braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 9.5, dokonana zo-
stanie na podstawie oświadczeń zawartych w treści oferty.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. między innymi
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
z 2020r. poz. 220, z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami
dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług
transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz.
1117 z późn. zm.).
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji treści oferty Wykonawcy
oraz możliwość żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień,
prezentacji itp., w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia, zaoferowanej
ceny itp. oraz w aspekcie posiadanej wiedzy i doświadczenia, osób przewidzianych
do realizacji zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolności technicznej
lub zawodowej, etc.
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami
zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli została złożona po upływie
terminu składania ofert oraz jeżeli uzna w szczególności, iż oferta nie spełnia
warunków i wymagań zapytania w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia,
albo jej treść nie odpowiada treści zapytania, bądź jest ona niezgodna z przepisami
prawa, a także jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości, co do jakości oferowanego
przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie gwarantuje
należytego wykonania umowy, albo nie wykaże spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, bądź zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z
postępowania.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oświadczeń i dokumentów,
ewentualnie wzywać do ich poprawienia lub uzupełnienia, jak również negocjować
treść ofert z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz równego
traktowania Wykonawców.
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może również negocjować treść
ofert, w szczególności w aspektach dotyczących oferowanego przedmiotu
zamówienia, ulepszania ofert oraz dotyczących kryteriów oceny i porównania ofert z
zachowaniem zasad przejrzystości postępowania oraz uczciwej konkurencji.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub
odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podawania uzasadnienia.

Kontakt:
4. Pytania i wnioski do treści zapytania i załączników można składać, w zaleca-
nym terminie na co najmniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert,
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zzm.krakow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.