Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa chodnika

Przedmiot:

Budowa chodnika

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Końskowola
ul. Pożowska 3a
24-130 Końskowola
powiat: puławski
tel. (081) 881 62 01, tel. (81) 881 62 01 kier. 121, tel. (81) 881 62 01 kier. 128
projekty@konskowola.info.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Końskowola
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (081) 881 62 01
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Końskowola
zaprasza
do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: ,,Budowa chodnika przy Ul. Bema w Końskowoli".
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na budowie chodnika wzdłuż drogi
gminnej (ul. Bema) w Końskowoli. Łączna długość chodnika do wybudowania wynosi 265,5 mb.
Zadanie podzielone jest na dwa etapy, tj.: etap I - 173,82 mb chodnika, etap II - 91,73 mb
chodnika.
Uwaga: w formularzu ofertowym należy przedstawić ogólną kwotę za realizację zadania (265,5
mb chodnika) wraz ze wskazaniem kwoty za realizację I etapu (173,82 mb chodnika).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania jednego bądź obu etapów - w zależności od
wysokości złożonych ofert.
Uwaga kosztów realizacji zadania (etap I i II) wyłączyć należy koszty materiałów brukarskich w
postaci: kostka brukowa, obrzeża, krawężniki. Zamawiający dysponuje wskazanymi materiałami,
materiały złożone są na placu budowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Projekcie budowlanym oraz
Przedmiarze robót dla I etapu oraz Przedmiarze robót dla II etapu - stanowiących załącznik nr 1 do
zapytania. Zamawiający informuje, że Przedmiary robót udostępnione w załączniku nr 1 do
zapytania mają charakter pomocniczy dla sporządzenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest w
ofercie uwzględnić wszystkie roboty zawarte w dokumentacji projektowej niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiary robót nie stanowią
podstawy do wyceny ofert.

Dokument nr: ZP.271.2.45.2021

Otwarcie ofert: 6. Termin otwarcia ofert:
14.09.2021r., o godz. 10;05

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Miejsce: ofertę należy złożyć na adres e-mail projekty@konskowola.info.pl
Termin: 14.09.2021r., do godz. 10;00
b) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres:
projekty@konskowola.info.pl.
w tytule należy wpisać ,,OFERTA, znak: ZP.271.2.45.2021".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Do dnia 15.12.202 lr.

Wymagania:
4. Okres gwarancji:
36 miesięcy.
7. Warunki płatności:
Minimum 7 dni od dnia doręczenie prawidłowo wystawionej faktury Vat.
b) Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytanie niezwłocznie, nie później niż na 1 dzień
przed upływem terminu składania ofert.
c) Zamawiający informuje, że nie będzie reagował na inne formy zadawania pytań,
w szczególności poprzez kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
10. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy złożyć w języku polskim, napisanym w sposób czytelny na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
przesłania oferty niezgodnie z punktem powyższym.
d) Przesłana oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania
Wykonawcy i zeskanowana w formacie .pdf
e) W formularzu ofertowym Wykonawca określa cenę ofertową za przedmiot zamówienia,
uwzględniając warunki określone w niniejszym zapytaniu.
f) Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
g) Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy. Cenę oferty należy podać cyframi w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
h) Treść oferty powinna odpowiadać treści zapytania ofertowego. W przeciwnym wypadku oferta
zostanie odrzucona.
i) W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo ma być podpisane zgodnie z zasadami
reprezentacji przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e.
11. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty - obginał lub kopia poświadczona za zgodność jeżeli
prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów (pdf).
2) Wykaz osób (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, pdf).
3) Kosztorys ofertowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
12. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie
zamówienia wykaże:
S dysponowanie co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcje Kierownika budowy posiadającą
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem jako kierownik budowy lub kierownik
robót - liczonym od dnia uzyskania uprawnień.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie danych
zawartych w załącznika nr 4 do zapytania - wykaz osób.
13. Kryteria oceny ofert. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny ofert. Opis sposobu przyznawania punktacji
za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej,
zastosuje kryterium: cena - 100%.
Sposób obliczania punktów - sposób obliczania punktów dla kryterium ceny:
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:
cena oferty- max 100 pkt.
cena brutto oferty z najniższą ceną
C x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.
14. Termin związania ofertą.
Wykonawca związany jest swoją ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
15. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, ze może dokonać wyboru oferty w prowadzonym tiybie zapytania
ofertowego o ile wpłynie jedna ważna oferta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą.
W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę dopuszcza się
możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą, którego oferta została zbadana
i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie. Zamawiający zastrzega obie
prawo do unieważnienia postępowania w przypadku gdy:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
c) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
a zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród
pozostałych ofert,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego/interesie publicznym, czego nie
można było wcześniej przewidzieć, m.in. niemożność wyłonienia wykonawcy robót
budowlanych procesu inwestycyjnego.
4. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień uzupełniających.

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Krzysztof Lipnicki tel. (81) 881 62 01 kier. 121
Karolina Rzedzicka tel. (81) 881 62 01 kier. 128
9. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w trakcie prowadzonego
postępowania:
a) Zapytania odnośnie prowadzonego postępowania ofertowego należy kierować drogą
elektroniczną na adres e-mail: projekty@konskowola.info.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.