Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
524z dziś
4950z ostatnich 7 dni
19976z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowe

Przedmiot:

Roboty remontowe

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE
ul. GEODETÓW 1
35-959 RZESZÓW
powiat: Rzeszów
tel. 017 8614540, 8614544, 8503600 fax 8521130
przetargi.ias.400000@mf.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: RZESZÓW
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 017 8614540, 86
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, jako Zamawiający, zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: ,,Roboty remontowe w budynku Urzędu Skarbowego w Strzyżowie", zgodnie z określonymi warunkami zamówienia dla niniejszego postępowania.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w budynku w Urzędzie Skarbowym w Strzyżowie (ul. Daszyńskiego 6, 38-100 Strzyżów).
2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określa załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego- Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową.
3. Przedmiar robót i część rysunkowa znajdują się w załącznikach nr 1-3 do ,,Opisu przedmiotu zamówienia".
4. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym na warunkach określonych we wzorze umowy oraz w oparciu o obowiązujące przepisy.
5. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zlecić wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie podwykonawcom mającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

CPV: 45400000-1, 45442100-8, 45450000-6, 45453000-7

Dokument nr: 1801-ILZ.261.684.2021

Składanie ofert:
1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty należy dostarczyć do Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów do dnia 14.09.2021 r.:
a. osobiście do Kancelarii - Sala Obsługi
b. przesłać za pośrednictwem poczty na adres Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
c. pocztą elektroniczną, jako skan podpisanych dokumentów (w formie pliku ,,pdf"), na adres e-mail: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl
d. w postaci elektronicznej opatrzonej: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym, przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione, na adres e-mail: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl
e. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym przez ePUAP -https://epuap.gov.pl/wps/portal

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
7. Okres gwarancji - 5 lat od dnia podpisania protokołu końcowego.
III. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w ramach ceny ryczałtowej (art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny: tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), czyli podana przez Wykonawcę cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Przyjęty przez Zamawiającego sposób rozliczenia wykonania zamówienia w formie wynagrodzenia ryczałtowego powoduje, że Zamawiający nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów dodatkowych, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji umowy.
2. Wykonawca w cenie brutto ujmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym wszystkie koszty i inne opłaty, w tym również podatek VAT.
3. Stawka podatku VAT jest określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 4. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu oferty" stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
IV. Kryterium wyboru oferty:
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę:
1) oświadczenia Wykonawcy (złożone na formularzu oferty), że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę, zdolności techniczne lub zawodowe, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej jego wykonanie;
2) oświadczenia Wykonawcy (złożone na formularzu oferty), że na dzień złożenia oferty nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
2. W celu potwierdzenia, że osoba podpisująca ofertę oraz zawarte w niej oświadczenia jest do tego uprawniona - złożenie pełnomocnictwa, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów, złożonych wraz z ofertą (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
3
VI. Warunki płatności: 1. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie obustronnie podpisany protokół odbioru całości przedmiotu umowy. Zasady realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 2. Zapłata należności będzie dokonana przelewem bankowym na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 5. W razie zmiany w okresie obowiązywania umowy przepisów dotyczących stawki podatku VAT, Strony będą dokonywały rozliczeń stosownie do wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający zapłaci należność z uwzględnieniem zmienionej stawki, z zastrzeżeniem, że wartość umowy netto obliczonej dla wartości brutto nie zmieni się. 6. Wszelkie rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
VII. Klauzule społeczne:
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności obejmujące bezpośrednią realizację robót budowlanych wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia w wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi faktycznie wykonywanych robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). Wymóg nie dotyczy osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie tj. kierownika budowy.
2. Spełnienie wymagania, o którym mowa w pkt 1 wiąże się z obowiązkiem przekazania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia wraz z listą osób (pracowników) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących czynności obejmujące bezpośrednią realizację robót budowlanych wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych na podstawie stosunku pracy. Wymóg przedłożenia aktualizacji listy pracowników i oświadczenia obowiązuje również w przypadku każdej zmiany zatrudnienia na tych stanowiskach w trakcie trwania umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności wskazanie, że wszelkie czynności związane z bezpośrednią realizacją robót budowlanych wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy - wg załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego.
3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę przepisów prawa pracy, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 1, Zamawiający
4
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w treści wzoru Umowy.
5. Zapis pkt od 1-4 nie dotyczy Wykonawców, którzy nie zatrudniają żadnych pracowników.
VIII. Inne warunki:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W załączeniu wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Uwagi:
X. Klauzula informacyjna:
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
5
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie (dalej: IAS w Rzeszowie).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów (nr tel. +48 17 850 36 39, adres e-mail: ias.rzeszow@mf.gov.pl).
2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych z siedzibą przy ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa (nr tel. +48 22 694 55 55, adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl).
3. W Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.rzeszow@mf.gov.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w następujących celach:
- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: 1801-ILZ.261.684.2021
- realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówienia, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
8. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Rzeszowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor IAS w Rzeszowie;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Rzeszowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.
10. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

Kontakt:
2. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
1) w sprawach merytorycznych Pani Monika Harczuk-Dołba, tel. 17 861 45 40, w godzinach od 7:30 do 15:30, e-mail: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl
2) W sprawach proceduralnych Pani Dominika Polak, tel.: 17 861 45 44 w godzinach od 7:30 do 15:30, e-mail: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.