Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
5192z ostatnich 7 dni
20080z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku

Przedmiot:

Przeprowadzanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Al.Ks.Jerzego Popiełuszki 41
25-155 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 33 35 229, 41 366 15 12, 41 333 52 20, 41 368 02 13, 41333 52 21, fax 41 366 09 05
k.chaba@wfos.com.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 33 35 229, 4
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania
ofert na przeprowadzanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku WFOŚiGW w Kielcach,
zlokalizowanego przy Al. ks. J. Popiełuszki 41,25- 155 Kielce.
o Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynku
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przy
al. ks. J. Popiełuszki 41, 25 - 155 Kielce wraz z opracowaniem protokołu kontroli.
Okresowej kontroli będzie podlegał trzykondygnacyjny budynek zlokalizowany przy
al. ks. J. Popiełuszki 41 w Kielcach. Na najniższej kondygnacji zlokalizowane są garaże (3 stanowiska),
pomieszczenia techniczno - socjalne oraz archiwum.
I. Ogólna charakterystyka nieruchomości:
1. Lokalizacja: Kielce, Al. ks. J. Popiełuszki 41, działka nr ew. 1492/5 obr. 0024;
2. Powierzchnia terenu: 5790,6 m2;
3. Powierzchnia zabudowy 592,7 m2;
4. Powierzchnia dachu 710,5 m2;
5. Powierzchnia całkowita 1491,7 m2;
6. Powierzchnia użytkowa 1128,9 m2;
7. Kubatura 5643,0 m3;
8. Powierzchnia dróg 1479,7 m2;
9. Powierzchnia chodników 386,1 m2;
10. Miejsca parkingowe 59, w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych;
11. Powierzchnia biologicznie czynna 2601,8 m2;
12. Budynek ogrodzony - ogrodzenie systemowe z siatki zgrzewanej wzdłuż granic działki
z furtką wejściową jednoskrzydłową, samozamykającą się, z elektrozamkiem oraz bramą
wjazdową dwuskrzydłową, rozwieralną, o napędzie elektrycznym, automatycznie
sterowaną;
13. Ilość kondygnacji: 3 (2 kondygnacje biurowe i częściowe podpiwniczenie
z pomieszczeniem archiwum, garażem i pomieszczeniami techniczno - socjalnymi);
14. Ilość klatek schodowych: 2(1- przy wejściu głównym z windą);
15. Ilość wejść do budynku: 1 główne (z podnośnikiem dla niepełnosprawnych), 1 boczne,
2 bramy garażowe.
II. Wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne: wodno - kanalizacyjna z systemem odzysku
wody szarej, centralnego ogrzewania zasilana poprzez węzeł cieplny zlokalizowany w budynku
z sieci miejskiej, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (pomieszczenia biurowe, gabinety
zarządu, sale konferencyjne, archiwum), instalacje elektryczne, instalacja odgromowa, system
sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, instalacja cyfrowej telewizji dozorowej CCTV, system
kontroli dostępu SKD, system sygnalizacji alarmu pożaru SAP, w pomieszczeniu serwerowni
zainstalowane są 2 moduły systemu gaszenia gazem.
III. Budynek jest wyposażony w 1 urządzenie dźwigowe do 630 kg (winda osobowa) oraz
1 platformę przyschodową dla niepełnosprawnych znajdująca się przed wejściem do siedziby
budynku.
IV. Teren jest uzbrojony w instalacje sanitarne zewnętrzne: kanalizację sanitarną
z podłączeniem do sieci miejskiej, kanalizację deszczową brudna i czystą z włączeniem do sieci
miejskiej poprzez włączenie do studzienek kanalizacyjnych na terenie Starostwa Powiatowego,
drenaż wokół budynku oraz instalację wodociągową z przyłączeniem z sieci miejskiej.
V. Budynek posiada przyłącze teletechniczne.
VI. Oświetlenie budynku: latarnie w ilości 10 szt.
VII. Okresową kontrolę stanu technicznego budynku należy przeprowadzić zgodnie
z art. 62 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333).

Dokument nr: DAI.261.22.21

Składanie ofert:
5. Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres k.chaba@wfos.com.pl w terminie do
dnia 10 września 2021 r. do godz. 12;00. W temacie prosimy zamieścić następującą
informację: ,,Oferta na przegląd budynku". Oferty złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
o Miejsce wykonania zamówienia:
Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
al. ks. J. Popiełuszki 41,25 - 155 Kielce.
o Termin wykonania:
1. Termin przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - do 25 października 2021
roku.
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie przeprowadzenia okresowej kontroli
przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wymagania:
Tryb postępowania: Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Wartość zamówienia nie przekracza 130 000 złotych.
Kryterium wyboru oferty:
Cena oferty - 100% - po zaakceptowaniu wszystkich elementów zamówienia
Oferty rozpatrywane będą kompleksowo - nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Ofertę prosimy przygotować zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
Wynagrodzenie za usługę odbywać się będzie na podstawie faktury VAT. Płatność następować będzie
w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.
Prosimy o określenie terminu związania Państwa ofertą, a także akceptację warunków umowy, której
wzór określony został w załączniku nr 2
o Warunki udziału w postępowaniu:
1. Kontrolę stanu technicznego obiektu mogą przeprowadzać Wykonawcy, którzy dysponują min.
1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
- do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej,
- do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
- do projektowania lub kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
a także są członkami właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.
Łączenie funkcji dozwolone, o ile dana osoba będzie posiadała wymienione uprawnienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie przed podpisaniem umowy prawo żądania przedłożenia
w celu sprawdzenia właściwości i ważności wymaganych przepisami prawa stosownych
uprawnień osób wykonujących przedmiot zamówienia, w tym:
a) uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno -- budowlanej,
b) uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych,
d) aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego
wydawanego przez te izbę, z określonym w nim terminem ważności wg. art. 12 ust. 7.
o Opis sposobu przygotowania i składania ofert:
1. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
2. Przedstawiona w ofercie cena za wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie
zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem
podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunków realizacji zamówienia.
o Pozostałe postanowienia i informacje:
1. Przed złożeniem oferty, nie później niż do 9 września 2021 r. do godz. 14;00
Zamawiający
udostępni Wykonawcy budynek oraz teren wokół budynku, na którym będzie realizowany
przedmiot zamówienia celem przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu świadczenia usługi
i oceny warunków realizacji przedmiotu zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu
wizyty z panią Katarzyną Chabą adres e-mail: k.chaba@wfos.com.pl
2. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół, który zostanie dołączony do książki
obiektu. Protokół sporządzony w wyniku kontroli powinien zawierać określenia:

a) stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,
b) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia tych elementów,
c) metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie
wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
d) zaleceń protokolarnych, mających na celu eliminację wykazanych w uwagach
niepożądanych zjawisk natury fizycznej i eksploatacyjnych. Zalecenia powinny być
sformułowane w układzie zhierarchizowanym, określającym stopień pilności i rygor
czasowy ich wykonania. Zalecenia te powinny obejmować zasady postępowania
zmierzające do wykonania niezbędnych napraw, zakładających utrzymanie budynku w
dobrym stanie technicznym lub wskazywać na konieczność wykonania opracowań
dodatkowych, potrzebnych dla rozpoznania zjawisk wykraczających poza zakres
przeglądu technicznego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością
od profesjonalisty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz
obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia przepisami prawa.
4. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie obszaru
wykonywanych prac oraz należyte zabezpieczenie osób trzecich powstaniem ewentualnych
szkód.
5. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, zaspokojenia roszczeń
wynikłych z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
dotyczących BHP, P.POŻ i ochrony środowiska, a także do zastosowania nieuciążliwego dla
użytkowników budynku sposobu prowadzenia prac.
6. Dodatkowe informacje - budynek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach użytkowany jest od stycznia 2015 r. Budynek
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach poddawany
jest bieżącej obsłudze serwisowej i przeglądom okresowym, w tym:
- obsłudze serwisowej urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- obsłudze serwisowej systemów i urządzeń bezpieczeństwa,
- obsłudze serwisowej urządzeń dźwigowych (dźwigu osobowego i platformy

Kontakt:
o Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
przyschodowej dla niepełnosprawnych),
obsłudze serwisowej, konserwacji i naprawy instalacji gaszenia gazem.
Katarzyna Chaba
Numer telefonu: 41 33 35 229
w godzinach pracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.