Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta

Przedmiot:

Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta w Lędzinach
ul. Lędzińska 55
43-143 Lędziny
powiat: bieruńsko-lędziński
tel. 32 216 65 11 do 13 wew. 177, 130 do 13 fax 32 216 65 08
um@ledziny.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Lędziny
Wadium: nie jest wymagany
Nr telefonu: tel. 32 216 65 11 do
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130.000 zł
1) cel udzjelenia zamówienia:
Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2021 r.
2) opis przedmiotu zamówienia: wg zał. nr 1.

Składanie ofert:
10) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na e-maila um@ledziny.pl lub papierowo do siedziby Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, Lędzińska 55, Punkt Obsługi Mieszkańca do dnia 14.09.2021r. do godz. 10.00,

Miejsce i termin realizacji:
3) termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2021 r.

Wymagania:
4) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a. posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwalająca na należyte wykonanie zadania
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalania dokładnego zakresu prac do wykonania w trakcie realizacji umowy
5) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Brak
7) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: Brak wymaganego wadium
8) termin związania ofertą: 30 dni
9) opis sposobu przygotowywania ofert: uzupełnienie pliku kosztorysu ofertowego o ceny jednostkowe poszczególnych robót.
11) opis sposobu obliczenia ceny: uzupełniony plik kosztorysu ofertowego.
12) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: najniższa cena,
13) informacja o złożonych ofertach: informacje zostaną przesłane na adres email oferentów w terminie do 7 dni od dnia złożenia ofert,
14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: brak.
15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: udzielenie gwarancji na wykonaną usługę 24 m-ce.
16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: wzór umowy zał. 1.

Kontakt:
6) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Drogą elektroniczną, telefonicznie z Wydziałem Gospodarki Miejskiej:
- Naczelnik Jacek Saternus 32 216 6511 wew. 130
- Inspektor Agata Wojtala-Kubecka 32 216 65 11 wew. 177
- Inspektor Anna Czech 32216 6511 wew. 177

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.