Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
524z dziś
4950z ostatnich 7 dni
19976z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA LIMANOWA
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
tel.: 18 337 20 54, fax: 18 337 23 49
sekretariat@miastolimanowa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 18 337 20 54,
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Z upoważnienia art. 2 ust. 1 pkt 1) oraz w związku z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami) Miasto Limanowa
zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację następującego zamówienia:
Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania
"Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej
ul. Paderewskiego w km 0+750-0+800 w m. Limanowa"
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
dla zadania "Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej
ul. Paderewskiego w km 0+750-0+800 w m. Limanowa"
2. Zamówienie obejmuje:
a) opracowanie i zatwierdzenie przez Państwowy Instytut Geologiczny -
Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Krakowie dokumentacji
geologiczno - inżynierskiej z uwzględnieniem Opinii Wojewódzkiego Zespołu
Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom
Osuwiskowym oraz Usuwania Ich Skutków, WR-III.637.5.15.2021.MR z dnia
29 czerwca 2021 r. oraz kartą rejestracyjną osuwiska nr 12-07-011-015864
z dnia 24.05.2021 r. (Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego)
b) opracowanie ekspertyzy technicznej drogi gminnej Ul. Paderewskiego w km
0+750-0+800.

Dokument nr: SZP.2600.10.2021

Składanie ofert:
a) Ofertę należy złożyć :
? pocztą na adres: Urząd Miasta Limanowa, Ul. Jana Pawła II 9, 34-600
Limanowa (decyduje data wpływu na dziennik podawczy Urzędu)
? osobiście na dzienniku podawczym Zamawiającego, czynnym w godz.ch 7.30
- 15.30 od wtorku do czwartku, w poniedziałek w godz.ch 7.30 - 17.00 oraz
w piątek od 7.30 - 14.00
? pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@miastolimanowa.pl
b) Termin złożenia ofert: 10.09.2021 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania usługi: do 10 grudnia 2021 r.

Wymagania:
4. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego
zamówienia, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru dokumantacji i faktury
wystawionej przez Wykonawcę na Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600
Limanowa, NIP: 7371004591 (Odbiorca: Urząd Miasta Limanowa), w terminie 30 dni
(decyduje data wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miasta Limanowa).
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania
b) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku
postępowania.
8. Kryterium wyboru oferty:
Przy ocenie oferty Wykonawcy będzie brane pod uwagę jedno kryterium: cena - 100
%. Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje
cenę ofertową brutto (obejmującą wszelkie narzuty). Zamawiający wybierze jako
najkorzystniejszą ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczoną wg
następującego wzoru:
najniższa oferowana cena
Ilość punktów = ----------------------------------- x 100
cena badanej oferty
W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną zamawiający wystąpi do wykonawców,
którzy złożyli oferty z taką samą ceną do złożenia ofert dodatkowych.
b) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
c) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny

Kontakt:
a) Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Stanisław
Gorczowski, tel. 18 337 20 54 wew. 152, e-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.