Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Serwis i konserwacja urządzeń znajdujących się w kotłowniach gazowych oraz węźle...

Przedmiot:

Serwis i konserwacja urządzeń znajdujących się w kotłowniach gazowych oraz węźle cieplnym

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Siedlcach
ul. Sądowa 2
08-100 Siedlce
powiat: Siedlce
+48 25 6407800, tel.: (25) 640-78-03; (25) 640-78-45, (25) 640-78-01, faks: (25) 640-78-85
anna.wnukowska@siedlce.so.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 25 6407800, tel.
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sąd Okręgowy w Siedlcach zaprasza Państwa do złożenia oferty
na: ,,Serwis i konserwację
urządzeń znajdujących się w kotłowniach gazowych oraz węźle cieplnym
zlokalizowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu
Rejonowego w Sokołowie Podlaskim."
Określenie przedmiotu i wielkości zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu i konserwacji urządzeń znajdujących się w:
1) kotłowni gazowej w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul.
Kazimierzowskiej 31,
2) kotłowni gazowej w budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej
w Sokołowie Podlaskim przy ul Ks. Bosco 3.
3) węźle cieplnym znajdującym się w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul.
Sądowej 2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do
Zaproszenia do złożenia oferty.

Dokument nr: ZP-261-40/21

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 września 2021 r. o godz. 13;00 w Sądzie Okręgowym
w Siedlcach przy Ul. Sądowej 2.

Składanie ofert:
W postępowaniu o udzielenie
zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (w tym oferty)
Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego:
1) pocztą na adres: Sąd Okręgowy w Siedlcach, Ul. Sądowa 2,08-100 Siedlce
2) kurierem lub osobiście w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy Ul. Sądowej 2,
08-100 Siedlce na Biurze Podawczym (parter),
Uwaga: Koperta powinna zawierać nawę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie: ,,Oferta na serwis i konserwację
urządzeń znajdujących się w kotłowniach gazowych oraz węźle cieplnym zlokalizowanych w budynkach
Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim."
3) w formie elektronicznej (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (dokument podpisany podpisem
zaufanym lub osobistym) na adres e-mail: anna.wnukowska@siedlce.so.gov.pl. oraz
adam.florczykiewicz@siedlce.so.gov.pl
1. Ofertę cenową zgodną z treścią wzoru Formularza Ofertmoego należy złożyć (przesłać)
Zamawiającemu do dnia 13 września 2021 r. do godz. 12;00 w sposób określony
w Rozdziale VI ust. 1 niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
1. Zamówienie będzie realizowane w sposób ciągły od dnia podpisania umowy do dnia 31
sierpnia 2023 r.
2. Przeglądy wykonywane będą przynajmniej jeden raz w miesiącu. Pierwszy przegląd
przewidziany jest we wrześniu 2021 r.

Wymagania:
Adres strony internetowej: www.siedlce.so.gov.pl
ROZDZIAŁY.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
1. Dokumenty składanie wraz z ofertą:
> Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - oferta powinna być podpisana (imieniem
i nazwiskiem) przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania,
zgodnie z aktualnym odpisem w właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym (KRS) albo zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub udzielonym pełnomocnictwem.
W przypadku pełnomocnika, Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu
pełnomocnictwa, z którego treści wynikać będzie, iż osoba w nim wymieniona jest
upoważniona do dokonywania czynności w postępowaniu, w tym do podpisania
oferty.
2. Dokumenty składanie na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta
została uznana za najkorzystniejsza, w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia
wezwania, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) pisemny wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
odpowiedzialnych za świadczenie usług,
2) świadectwo kwalifikacyjne przynajmniej jednej z osób skierowanych do realizacji
przedmiotu zamówienia (zgodnie z wykazem osób) uprawniające do wykonywania
pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów,
montażu, kontrolno - pomiarowym dla następujących instalacji i sieci: urządzenia,
instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
3) świadectwo kwalifikacyjne przynajmniej jednej z osób skierowanych do realizacji
przedmiotu zamówienia (zgodnie z wykazem osób) uprawniające do wykonywania
pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów,
montażu, kontrolno - pomiarowym dla następujących instalacji i sieci: urządzenia,
instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i
zużywające paliwa gazowe (odpowiednie dla urządzeń objętych przedmiotem
zamówienia),
4) świadectwo kwalifikacyjne przynajmniej jednej z osób skierowanych do realizacji
przedmiotu zamówienia (zgodnie z wykazem osób) uprawniające do wykonywania
pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
kontrolno - pomiarowym dla następujących instalacji i sieci: urządzenia wytwarzające,
przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
(odpowiednie dla urządzeń objętych przedmiotem zamówienia),
5) ważna polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych), na okres nie krótszy niż okres realizacji niniejszej Umowy.
> DOKUMENTY, O KTÓRYCH MOWA W UST. 2 PKT. 2- 5 NALEŻY ZŁOŻYĆ
W FORMIE KOPII POTWIERDZONEJ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ
WYKONAWCĘ.
> DOKUMENT PEŁNOMOCNICTWA NALEŻY ZŁOŻYĆ W ORYGINALE LUB KOPII
POTWIERDZONEJ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ NOTARIUSZA.
Uwaga: Wykonawca zostanie oceniony w oparciu o złożone na wezwanie Zamawiającego
dokumenty, określone w ust. 2. W przypadku nie potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
ROZDZIAŁ VI.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego postępowania zaleca się
wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę nadaną
przez Zamawiającego.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do
złożenia oferty. Treść zapytań do Zoproszenia do złożenia oferty wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający, bez ujawniana źródła zapytania, udostępni na stronie internetowej
www.siedlce.so.gov. pi w zakładce zamówienia publiczne. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści Zaproszenia do złożenia oferty będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień.
Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść Zaproszenia do złożenia oferty. O zmianach treści Zaproszenia do złożenia
oferty Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców na stronie internetowej
www.siedlce.so.pov.pl w zakładce zamówienia publiczne.
ROZDZIAŁ VII.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim, pismem czytelnym, trwałą
i czytelną techniką.
2. W przypadku zmiany lub wycofania oferty złożonej w postępowaniu należy, przed
terminem składania ofert, złożyć Zamawiającemu oświadczenie odpowiednio
o zmianie lub o wycofaniu oferty.
3. Oświadczenie o zmianie oferty należy załączyć do oferty zmienionej (w przypadku
składania ofert drogą pocztową). Podczas otwarcia ofert zostanie uwzględniona tylko
oferta zmieniona. Brak oświadczenia o zmianie oferty będzie traktowane jako złożenie
przez Wykonawcę dwóch ofert co skutkować będzie ich odrzuceniem z postępowania.
4. Oferta musi być przygotowana zgodnie z treścią wzoru Formularza Ofertowego (załącznik
nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty). Wszelkie podpisy Wykonawcy lub osoby
upoważnionej powinny być złożone w sposób czytelny.
5. Oferta musi obejmować całość zamówienia i zawierać łączną cenę brutto za
zrealizowanie całego przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być wartością dodatnią,
podaną w złotych polskich cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku.
6. Wykonawca może wprowadzić poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w złożonej
ofercie pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert.
1) w przypadku składania ofert drogą elektroniczną poprawka, modyfikacja lub
uzupełnienie nastąpi poprzez przesłanie Zamawiającemu nowego Formularza
Ojertoioego uwzględniającego zmiany z zaznaczeniem, że wcześniejszy błędny
Formularz Ofertowy zostaje wycofany. W przypadku braku oświadczenia o wycofaniu
błędnego Formularza Ojertoioego Zamawiający uzna, iż Wykonawca złożył dwie oferty
i tym samym obie zostaną odrzucone.
2) w przypadku składania ofert drogą pocztową (kurier, osobiście) wszelkie poprawki,
przekreślenia lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane)
przez osobę podpisującą ofertę. Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu. W przypadku braku parafek (podpisów) dokonane przez
Wykonawcę zmiany, poprawki lub przekreślenia w ofercie nie będą brane przez
Zamawiającego pod uwagę.
7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego załączniki, o których
mowa w treści Zaproszenia do złożenia oferty tj.
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia
oferty.
2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
ROZDZIAŁ VIII.
Kryteria wyboru oferty
1. Jedynym kryterium wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu jest cena.
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który potwierdzi spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz złoży ofertę z najtańszą ceną spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu.
2. W czasie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
3. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny oferty jest cena, nie można
dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty,
o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty
do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo,
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające
błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym
terminie.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty
i załącznikami niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni liczonych od dnia jej złożenia.
Decyduje data i godzina
dostarczenia oferty Zamawiającemu.
3. W przypadku złożenia oferty w sposób określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 1-2 koperta
powinna zawierać dane adresowe Wykonawcy, aby można ją było odesłać
w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
4. Wszelkie konsekwencje wnikające ze złożenia oferty niezgodnie z opisem wskazanym
przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty ponosi Wykonawca. Ofertę złożoną
po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy oraz
poinformuje go o wpłynięciu jego oferty po wyznaczonym terminie.
5. W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wynikającymi z tego obostrzeniami
wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 54/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego
w Siedlcach z dnia 22 czerwca 2020 r. w spraioie ograniczenia dostępu do budynkóiu Sądu
Okręgowego w Siedlcach w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Ccro-2,
zmienionego następnie Zarządzeniem Nr 44/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego
w Siedlcach z dnia 05 lipca 2021 r., otwarcie ofert nastąpi bez udziału publiczności.
6. Z czynności otwarcia ofert, Zamawiający sporządzi informację, którą następnie umieści
na stronie internetowej www.siedlce.so.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne
w miejscu wyodrębnionym dla niniejszego postępowania.
ROZDZIAŁ X
Unieważnienie postępowania, odrzucenie oferty
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) w przypadkach, o których mowa w Rozdziale Vffl ust. 3, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
6) postępowanie nie doprowadziło do wyboru oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w szczególności w przypadku gdy:
1) treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia,
2) została złożona przez Wykonawcę, który nie potwierdził spełniania warunków
udziału w postępowaniu,
3) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego,
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
6) Wykonawca, będący osobą fizyczną, dokona zastrzeżenia danych osobowych (np.
poprzez niewskazanie wymaganych informacji), w sposób uniemożliwiający ocenę
i/lub wybór oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
ROZDZIAŁ XI.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający
poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.siedlce.so.gov.pl
w zakładce zamówienia publiczne oraz przekaże informacje (e-mailem) wszystkim
Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Informacja o odrzuceniu ofert wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zostanie przesłana tylko Wykonawcom, którzy
złożyli oferty w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga, aby wybrany w postępowaniu Wykonawca podpisał z nim
umowę zgodnie z załączonym do Zaproszenia do złożenia oferty wzorem (załącznik nr 3).
O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy, Zamawiający powiadomi
wybranego w postępowaniu Wykonawcę e-mailem lub telefonicznie.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
będzie uchylał się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni
do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku
pełnomocnika musi on posiadać dokument pełnomocnictwa złożony w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo nie
będzie wymagane w przypadku gdy osobą podpisującą umowę, będzie

Uwagi:
Godziny pracy: od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.
ROZDZIAŁ II.
Klauzula informacyjna
dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania, w tym
w ofercie składanej przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia
publicznego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, a także w dokumentach podwykonawców
oraz podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz w dokumentach związanych z
realizacją udzielonego zamówienia jest Sąd Okręgowy w Siedlcach reprezentowany przez
Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100
Siedlce.
Administrator informuje, że:
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Panem Michałem Kucharskim
realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@siedlce.so.gov.pl.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzjelenia i realizacji zamówienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2021 r. prawo zamówień
publicznych- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych - RODO).
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu
Okręgowego w Siedlcach zaangażowanych w proces udzjelenia i realizacji zamówienia
publicznego oraz będą udostępniane organom i osobom uprawnionym na mocy
przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu udzjelenia
i realizacji zamówienia publicznego. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane
przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu
Okręgowego w Siedlcach.
5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa
krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Wskazane w punkcie 5 prawa podlegają następującym ograniczeniom:
a) skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych (Art. 16 RODO)
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą,
b) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(art. 18 RODO) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie danych w procesie udzjelenia i realizacji zamówienia publicznego jest
wymogiem ustawowym, jest niezbędne do skutecznego jego przeprowadzenia.
Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie.
9. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@siedlce.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym
podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji
międzynarodowych.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami
o w kwestiach związanych z przedmiotem zamówienia: Pan Adam Florczykiewicz -
Inspektor SO w Siedlcach, tel.: (25) 640-78-77, e-mail:
adam.florczykiewicz@siedlce.so.gov.pl
o w kwestiach związanych z procedurą: Pani Anna Wnukowska - Specjalista ds.
zamówień publicznych SO w Siedlcach, tel.: (25) 640 - 78- 03, e-mail:
anna.wnukowska@siedlce.so.gov.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.