Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pieca grzewczego

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pieca grzewczego

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łódzki Oddział Regionalny
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 84
92-202 Łódź
powiat: Łódź
tel. 42 675 67 00
lodzki@arimr.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 42 675 67 00
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 130 000,00 zł netto i z uwagi
na to, że zamówienie jest zamówieniem klasycznym, Łódzki Oddział Regionalny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 84 (Zamawiający)
informuje, że z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) prowadzi postępowanie o niżej
wskazane zamówienie i zaprasza do złożenia Oferty cenowej na:
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pieca grzewczego na paliwo gazowe
o mocy 42 kW VITAGAS100 200KW2 wraz z instalacją C.O. w budynku Biura Powiatowego ARiMR
w Kutnie przy Ul. Łąkoszyńskiej 127.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pieca
grzewczego na paliwo gazowe o mocy 42 kW VITAGAS100 200KW2 wraz z instalacją
CO w budynku Biura Powiatowego ARiMR w Kutnie przy Ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.
Opis robót budowlanych zawarto w poniższej tabeli:
Lp. Nazwa Opis ilość
1 Odkamienianie Odkamienianie całego układu instalacji wody kotłowej C.O. 1 układ
2 Automatyczne odpowietrzniki pionowe Wymiana automatycznych odpowietrzników pionowych na magistrali wody zimnej i ciepłej oraz przy naczyniu wyrównawczym 3 szt.
3 Termoregulatory grzejnikowe Wymiana termoregulatorów w grzejnikach 14 szt.
4 Zawór bezpieczeństwa Wymiana zaworu bezpieczeństwa w układzie zabezpieczającym instalację przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia spowodowanym wzrostem temperatury wody i jej rozszerzalnością cieplną. Typ zaworu CW617 wlot Yi", wylot 1 szt.
5 Pompa obiegowa C.O. Wymiana wyeksploatowanej pompy C.O. 25/60 1 szt.
6 Automatyczny zawór napełniania instalacji Wymiana automatycznego zaworu napełniania instalacji C.O. w wodę 1szt.
7 Zawory kulowe Wymiana zaworów kulowych Vi cala 2 szt.
8 Manometr Wymiana manometru na instalacji wody ciepłej (6bar) 1 szt.
9 Stacja uzdatniania wody Wymiana stacji uzdatniania wody kotłowej (stacji zdemineralizowanej wody) dla instalacji C.O.. 1 zestaw
Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu robót budowlanych do uruchomienia pieca wraz z
instalacją c.o. w celu zweryfikowania prawidłowości działania pieca i instalacji co., jako warunku
odbioru wykonanych robót budowlanych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
Uwaga!
Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót
budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku
krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem. Na podstawie - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U.202o.o.1333 t.j. Art. 10. Dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych
Uwaga!
Wszystkie wyroby budowlane potrzebne do wykonania robót budowlanych polegających na
remoncie pieca grzewczego na paliwo gazowe o mocy 42 kW VITAGAS100 200KW2 wraz z instalacją
C.O. w budynku Biura Powiatowego ARiMR w Kutnie przy Ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno, muszą
posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych DWU.
Wykonawca robót budowlanych na instalacji C.O. musi posiadać uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania
robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wodociągowe.
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty uprawnień budowlanych
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wodociągowe.
Zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi
zmianami, wyroby zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny być dobierane
z uwzględnieniem wymagań Polskiej Normy dotyczącej jakości wody w systemach ogrzewania oraz
z uwzględnieniem jej korozyjności.
Wykonawca jest obowiązany w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:
o Przedstawić projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian,
o Przedstawić oświadczenie kierownika robót:
o o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem technicznym i wiedzą
techniczną
o przedstawić protokoły badań i sprawdzeń:
o instalacji C.O., zapewniającej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone
przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub
osoby, o których mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich
użytkowania ust. 6, [PB],
PB - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U.202o.o.1333 t.j.ze zm.
2. Dokumentacja techniczna pieca i instalacji grzewczej stanowi Załącznik nr 4 do Zaproszenia.

Dokument nr: BOR05.2305.115.2021. MS

Specyfikacja:
3. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej pieca i instalacji grzewczej podlegającej remontowi
w dniach 08 - 09.09.2021r. w godz. 9:00-14:00.

Składanie ofert:
7. Ofertę należy przesłać do dnia 14 września 2021 r. do godz. 12:00, mailem na adres:
lodzki@arimr.gov.pl.
Decydujące znaczenie dla oceny dochowania terminu składania ofert
ma data i godz. wpływu oferty na skrzynkę odbiorczą Zamawiającego. Oferty złożone
po terminie oraz na inny adres mailowy niż wskazany w niniejszym punkcie nie będą
rozpatrywane oraz będą podlegać odrzuceniu. Nie dopuszcza się złożenia oferty w inny sposób
niż poprzez przesłanie jej na wskazany e-mail.

Miejsce i termin realizacji:
4. Miejsce realizacji: placówka ARiMR wymienione w pkt. 1 oraz Załącznika nr 1 do Zaproszenia.
5. Termin realizacji:
- w ciągu 40 dni roboczych od zawarcia umowy.
6. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy
stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Wymagania:
8. Oferta może zostać złożona:
a) w formie dokumentowej poprzez przesłanie skanu dokumentu sporządzonego w formie
papierowej i podpisanego w sposób opisany poniżej w pkt 9-13 albo
b) w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym albo
c) w formie z elektronicznej podpisanej podpisem osobistym (więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobistv) lub podpisem zaufanym (więcej informacji:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firiTia/sprawv-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-
internet/profil-zaufanv-i-podpis-zaufanv)
9. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym Formularzem ofertowym - stanowiącym Załącznik nr 1
i Załącznikiem nr 1A do Zaproszenia. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól
w Formularzu ofertowym. Formularz oferty (Załącznik nr 1 i 1A) należy przesłać w pliku
nieedytowalnym (pdf, tiff, itp.). Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona czytelnie i
w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty uprawnień budowlanych
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i
instalacje cieplne, wodociągowe.
10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, co w przypadku podmiotów innych niż osoby
fizyczne oznacza podpisanie przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z reprezentacją wynikającą z danych ujawnionych w rejestrach, a w przypadku danych
nieaktualnych wynikającą z przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, lub osobę przez niego
upoważnioną.
11. W przypadku złożenia oferty w formie dokumentowej oferta dodatkowo musi:
a) być i opatrzona pieczęcią firmową, oraz
b) podpis musi pozwalać na identyfikację osoby podpisującej tj. być czytelny lub uzupełniony
pieczątką imienną podpisującego.
12. W przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę,
niezbędnym jest załączenie do oferty pełnomocnictwa upoważniającego do działania w imieniu
wykonawcy w pliku nieedytowalnym (pdf, tiff, itp.).
13. Pełnomocnictwo może zostać przesłane w formie dokumentowej tj. poprzez przesłanie skanu
dokumentu sporządzonego w formie papierowej. Wykonawca może przesłać pełnomocnictwo
w formie elektronicznej tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem
osobistym/podpisem zaufanym Wykonawcy, co w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne
oznacza podpisanie przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie
z reprezentacją wynikającą z danych ujawnionych w rejestrach, a w przypadku danych
nieaktualnych wynikającą z przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów.
14. Łączna Cena oferty (wartość brutto) podana w formularzu oferty winna być wyrażona w złotych
polskich PLN, wyliczona do dwóch miejsc po przecinku i powinna obejmować wszystkie koszty
realizacji zamówienia.
15. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., póz. 106 ze zm.).
16. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w zł polskich (PLN).
17. Wystosowanie przez Zamawiającego niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty
cenowej do Wykonawców nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez
Zamawiającego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy
do zawarcia umowy.
18. W niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
19. Wyjaśnienia treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia
oferty, przekazując zapytanie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lodzki@arimr.gov.pl
2) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na pytania, które wpłyną
do dnia 10 września 2021 r. do godz. 13:00.
3) W przypadku złożenia zapytania:
a. na adres mailowy inny niż wskazany w ppkt 1),
b. złożenia zapytania po terminie wskazanym w ppkt 2) lub dotyczącego udzielonych
wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić zapytanie bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielonych wyjaśnień przesłana będzie wszystkim uczestnikom
postępowania bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej ARiMR.
21. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oferty
lub przedstawienia wyjaśnień.
22. Zamawiający poprawia w ofercie:
22.1. oczywiste omyłki pisarskie,
22.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonywanych poprawek,
22.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem do złożenia oferty,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
22.4. O dokonanych poprawkach, o których mowa w ww. pkt 23.1.-23.3., Zamawiający
niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona wyznaczając
wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub
zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za
wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
23. Zamawiający odrzuca ofertę:
23.1. złożoną po terminie składania ofert,
23.2. wykonawcy, który na wezwanie zamawiającego nie złoży w wyznaczonym terminie
wyjaśnień i/lub uzupełnień do złożonej oferty,
23.3. niezgodną z zaproszeniem do złożenia oferty z zastrzeżeniem pkt 22, tj. gdy została
skutecznie poprawiona w trybie z pkt 22,
23.4. złożoną na inny adres mailowy niż wskazany w pkt 7.
24. Zamawiający może nie wybrać oferty najkorzystniejszej i unieważnić postępowanie, bez podania
przyczyny na każdym etapie postępowania.
25. Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę na zasadach
ogólnych.
26. Kryterium oceny - cena brutto (wartość brutto) - 100%. Zamawiający informuje, że jeżeli
po dokonanej ocenie ofert byłyby dwie oferty najkorzystniejsze o tej samej cenie, Zamawiający
wybierze ofertę, która wpłynęła do niego wcześniej na mailową skrzynkę odbiorczą.
27. Wykonawca oświadcza, że jest związany Oferta 60 dni liczone od dnia składania ofert.
28. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną z art. 13 RODO stanowiącą
Załącznik nr 3 do zaproszenia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Formularzu ofertowym
(Załącznik nr 1 do Zaproszenia).
29. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji ceny oferty z Wykonawcami,
których oferty nie podlegają odrzuceniu, w tym do żądania złożenia ofert dodatkowych.

Kontakt:
20. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w kwestiach procedury jest:
p. Anna Walczak tel. (42) 675 67 54 i p. Magdalena Szydlik tel. (42) 675 67 16, w kwestiach
merytorycznych: p. Maciej Zajdel tel. 42 675 67 62.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.