Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
816z dziś
5272z ostatnich 7 dni
20160z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości na terenie posesji

Przedmiot:

Pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości na terenie posesji

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Archiwum Państwowe w Białymstoku
ul. Adama Mickiewicza 101
15-257 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 743 56 03, tel. 85 743 56 03, tel. 85 743-56-03
sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 85 743 56 03, t
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości na terenie posesji
Archiwum Państwowego w Białymstoku. Usługa będzie świadczona od dnia zawarcia umowy
do 31.08.2022 roku, zgodnie poniższym:
Okres wiosna-jesień
I. Podlewanie:
a) Przygotowanie systemu nawadniającego (konserwacja) po okresie zimowym,
b) Przygotowanie systemu nawadniającego (konserwacja) do okresu zimowego,
c) Bieżąca korekcja nastaw systemu nawadniania dopasowana do warunków atmos-
ferycznych,
d) Ręczne podlewanie roślin w donicach (3 szt) - minimum raz w tygodniu
II. Nawożenia (nawozami wieloskładnikowymi):
a) Trawniki 1 500 m2 - minimum 6 razy w trakcie trwania umowy,
b) Krzewy 1150 szt. - minimum 2 razy w trakcie trwania umowy,
c) Drzewa 44 szt. - minimum 2 razy w trakcie trwania umowy,
d) Rośliny odkrywowe i ozdobne - minimum 2 razy w trakcie trwania umowy,
III. Cięcie drzew i krzewów:
a) Cięcie wiosenne - 1 raz w trakcie trwania umowy,
b) Cięcie formujące - minimum 2 razy w trakcie trwania umowy,
c) Cięcie roślin uszkodzonych - wg potrzeb minimum 4 razy w trakcie umowy,
IV. Pielenie:
a) Rośliny odkrywowe - minimum raz na miesiąc,
b) Krzewy - minimum raz na miesiąc,
V. Uzupełnianie kory średnioziamistej (mulczowanie) - 2 razy w trakcie trwania
umowy, przy założeniu do 1000 1 w trakcie trwania umowy,
VI. Zabiegi fitosanitarne - opryski grzybobójcze, chwastobójcze i owadobójcze trawni-
ków oraz nasadzeń w zależności od potrzeby minimum 4 razy w trakcie trwania
umowy,
VII. Koszenie trawników (oraz podkaszanie w miejscach niedostępnych)
a) Trawniki 1 500 m2 - według potrzeb nie rzadziej niż raz na 10 dni,
VIII. Grabienie liści z trawników (jesienne i wiosenne przy założeniu, że czynność ta jest
wykonywana 8 razy w trakcie trwania umowy w okresie opadania liści),
IX. Dosiewanie trawy wg potrzeb (uzupełnianie ubytków trawnika mieszanką o zbliżo-
nym składzie gatunkowym jak istniejący trawnik)
X. Pielęgnacja trawników (wertukulacja, aeracja, przegrabienie) - wg potrzeb minimum
1 raz w trakcie trwania umowy,
XI. Wymiana obumartych nasadzeń:
a) Krzewów - do 40 sztuk w trakcie trwania umowy,
b) Roślin odkrywkowych i ozdobnych - do 150 sztuk w trakcie trwania umowy,
XII. Utrzymania czystości na terenach utwardzonych (chodniki, parking, schody ze-
wnętrzne, łącznie 1 500m2):
a) Zamiatanie - według potrzeb nie rzadziej niż raz na 10 dni,
b) Usuwanie roślin i mchów - według potrzeb nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,
c) Usuwanie plam z substancji ciekłych (oleje silnikowe itp.) - według potrzeb
maksymalnie 4 razy w trakcie trwania umowy,
d) Opróżnianie koszy na śmieci - według potrzeb nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc,
e) Mycie chodników (przy użyciu myjki wysokociśnieniowej) -1 raz w trakcie
trwania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
XIII. Utrzymanie czystości i stanu technicznego małej architektury:
a) Ławki 6 szt. - konserwacja (odmalowanie, wymiana uszkodzonych elementów)
1 raz w trakcie trwania umowy
b) Latarnie 7 szt. - czyszczenie z zabrudzeń 1 raz w trakcie trwania umowy,
c) Oświetlenie ogrodu 18 szt. - czyszczenie z zabrudzeń 1 raz w trakcie trwania
umowy,
d) Obudowy drzew - konserwacja (odmalowanie, wymiana uszkodzonych elemen-
tów) 1 raz w trakcie trwania umowy
XIV. Utrzymanie czystości elewacji zewnętrznej kamiennej do wysokości 2,5m (usuwanie
zanieczyszczeń) 1 raz w trakcie trwania umowy w terminie wskazanym przez Za-
mawiającego
XV. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także wywóz odpadów organicznych
powstałych w trakcie prac wg potrzeb.
Okres zimowy
XVI. Usuwanie śniegu i lodu z powierzchni utwardzonych (chodniki, parking i schody) w
tym drogi wjazdowej (podjazd) na teren Archiwum oraz chodnika przed bramą wej-
ścia głównego od strony ulicy Adama Mickiewicza do wysokości chodnika miej-
skiego. Prace powinny być powtarzane od godz. 7.30 do godz. 15.30 (z możli-
wością przedłużenia do godz. 18.00 nie częściej niż raz w tygodniu) w miarę po-
trzeby i w zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz na każde we-
zwanie Zamawiającego. Pierwsze odśnieżanie i/lub posypywanie piaskiem/solą po-
winno być dokonane do godz. 7.30.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę używając własnych materiałów i środków o
dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania właściwymi atestami oraz przy użyciu własnego
sprawnie działającego i specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi, właściwych do danego rodzaju
prac i powierzchni, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa p.poz., bhp, oraz
ochrony środowiska, gwarantując wysoką jakość świadczonych usług. Osoby skierowane przez
Wykonawcę do realizacji usług mają być wyposażone przez Wykonawcę w jednakową, este-
tyczną odzież.

Dokument nr: DA.26.22.2021

Otwarcie ofert: 4. Miejsce otwarcia ofert: Archiwum Państwowe w Białymstoku, Ul. Adama Mickiewicza 101,
15-257 Białystok, Sala edukacyjna (0.10).
5. Termin otwarcia ofert: 14 września 2021 r., godz. 12;15
6. Otwarcie ofert jest jawne dla każdego zainteresowanego wykonawcy.

Składanie ofert:
1. Miejsce składania ofert: Archiwum Państwowe w Białymstoku,
ul. Mickiewicza 101, 15-257
Białystok, Sekretariat.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 14 września 2021 r., godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia, warunki płatności
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług niniejszego zamówienia od dnia zawarcia
umowy do 31.08.2022 r.

Wymagania:
DA.26.22.2021
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
Tryb udzielania zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w
przepisach Regulaminu udzielania w Archiwum Państwowym w Białymstoku zamówień, do
udzielania których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (w SIWZ również
,,Regulamin").
2. Podczas postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
zamawiający publicznie publikuje SIWZ, a oferty mogą składać wszyscy zainteresowani
wykonawcy. SIWZ publikuje się obligatoryjnie na stronie internetowej zamawiającego i tablicy
ogłoszeń zamawiającego. Fakultatywnie SIWZ może być opublikowane w inny sposób, jak również
przekazana do wiadomości potencjalnym wykonawcom.
3. Zamawiający może ustalić opłatę za przekazanie wykonawcy SIWZ w formie pisemnej.
3. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej działki przed złożeniem ofert. W celu odbycia wizji
lokalnej można kontaktować się z Łukaszem Trzeciak - tel.85 743 56 03. Za brak uprzedniego
dokonania wizji odpowiada wykonawca, który zaniechał jej przeprowadzenia - nie przysługują
mu w związku z tym żadne roszczenia mające za podstawę twierdzenie o niezapewnieniu mu i
braku posiadania przez niego wszystkich odpowiednich informacji o przedmiocie zamówienia.
4. Zamawiający wskazuje, iż działka oznaczona jest numerem ewidencyjnym 762/60, 762/63 i
762/75 obręb 21 w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 101, posiada powierzchnię 0,47 ha.
5. Dodatkowe warunki i szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia
zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy płatne będzie raz wr miesiącu na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez zamawiającego
obejmującej prace wykonane w poprzednim miesiącu w terminie 14 dni, od daty otrzymania
przez zamawiającego, przelewem na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Podstawą wystawienia faktury przez wykonawcę oraz zapłaty przez zamawiającego
miesięcznego wynagrodzenia będzie protokół potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu
umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
ROZDZIAŁ V
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają potrzebne kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej potrzebnej do wykonania zamówienia, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów,
b) posiadają zdolność techniczną i zawodową potrzebną do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający wymaga, by w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (np. konsorcjum):
a) każdy z nich wykazał zgodnie z ust. 3 lit. a), że w odpowiednim zakresie spełnia warunki
udziału w postępowaniu (złożył odrębnie oświadczenie, o którym mowa w ust 3 lit. a)),
b) każdy z nich odrębnie wykazał, że samodzielnie posiada doświadczenie, o którym mowa w ust. 3
lit. b).
3. Zamawiający uznaje, że wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, jeżeli łącznie:
a) złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ),
6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z załącznikami, które zawierać będą
wszystkie wymagane SIWZ i załącznikami do SIWZ dane i elementy, a także załączyć
dokumenty wymagane przez SIWZ. Zaleca się użycie wypełnionych przez wykonawcę
formularzy stanowiących załączniki do SIWZ (nieużycie tych formularzy może skutkować
niezawarciem w ofercie wraz z załącznikami wszystkich wymaganych przez zamawiającego
danych i elementów). W przypadku, gdy dla wymaganego załącznika, oświadczenia lub
innego dokumentu zamawiający nie określił wzoru, wykonawca sam sporządza odpowiedni
dokument według własnego wzoru, przy czym musi on zawierać wszystkie dane i elementy
wymagane w tym zakresie przez SIWZ i załączniki do niego.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.
8. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty co do zasady są jawne, wyjątek stanowią w
szczególności informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdy wykonawca nie później niż w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią taką tajemnicę. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania
z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności,
działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec następujących
informacji: swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny i terminu
wykonania zamówienia. Wykonawca zastrzegający niejawność informacji zobowiązany jest
zamieścić o tym stosowną informację w ofercie poprzez opatrzenie tych informacji klauzulą:
,,Tajemnica przedsiębiorstwa". Zaleca się, by wykonawca zastrzegający niejawność
informacji wpiął dokumenty, których treść stanowi tajemnicę, w nieprzejrzyste folie,
koperty lub inne opakowania z oznaczeniem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa".
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez uprawnioną
osobę podpisującą ofertę (w przypadku kilku osób podpisujących - przez te osoby)
1 opatrzone datami ich dokonania.
11. Zaleca się umieszczenie oferty (wraz ze wszystkimi składnikami, o których mowa w ust. 3)
w zaklejonej kopercie opisanej: ,,OFERTA DA.26.22.2021 - Usługa utrzymania i
pielęgnacji zewnętrznego terenu Archiwum Państwowego w Białymstoku.
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT."
3. Za moment złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę otrzymania oferty przez zamawiającego.

Kontakt:
Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Łukasz Trzeciak, tel. 85 743 56 03
Krzysztof Jabłoński, tel. 85 743 56 03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.