Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pokrycia dachowego

Przedmiot:

Wymiana pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW
ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
powiat: miechowski
tel.: 41 383 00 40, 383 10 03 fax: 41 383 23 78, (041) 383 00 40 wew. 50.
gmina@miechow.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Miechów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 41 383 00 40,
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Niniejszym zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości
nieprzekraczającej 130 000 zł netto na podstawie art.2 ust.l pkt.l ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) na:
,,Wymiana pokrycia dachowego Pawilonu Handlowego położonego w Miechowie przy
ul. M. Konopnickiej 21" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana pokrycia dachowego
wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania w Pawilonie Handlowym zlokalizowanym
na os. Parkowym w Miechowie.
Zakres zadania obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu wymianę
pokrycia dachowego.
Przedmiotowy budynek jest obiektem częściowo dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem.
Głównym celem prac jest wymiana pokrycia dachowego Pawilonu Handlowego wraz z
wykonaniem obróbek blacharskich i robotami towarzyszącymi.
Budynek Pawilonu Handlowego w chwili obecnej jest użytkowany.
Szczegółowy zakres prac przedstawia załączony do umowy kosztorys ofertowy oraz przedmiar
robót.

Dokument nr: sprawy:IOS.7011.16.1.2021

Składanie ofert:
5) Ofertę cenową należy złożyć:
w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy i Miasta, Dziennik Podawczy (parter),
ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, w nieprzekraczalnym terminie: 13.09.2021r do
godz. 10;00
Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie(paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
Oferta w postępowaniu na:
,, Wymiana pokrycia dachowego Pawilonu Handlowego położonego w Miechowie przy
ul M. Konopnickiej 21" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana pokrycia dachowego
wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania w Pawilonie Handlowym zlokalizowanym
na os. Parkowym w Miechowie.
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 13.09.2021r do godz. 10;00
bądź w przypadku złożenia oferty tylko na jedno zadanie częściowe wyszczególnić na kopercie
którego zadania częściowego oferta dotyczy.
Na kopercie(paczce) oprócz opisu j w. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia.
- rozpoczęcie po podpisaniu umowy
- zakończenie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Kryteria wyboru i ich waga:
-cena 100%
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
-w szczególności Wykonawca musi spełnić warunek posiadania doświadczenia w wykonywaniu

ow okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty odpowiadającej swoim rodzajem i wartością
roboty stanowiącej przedmiot zamówienia tj. co najmniej 30 000,00 zł.
Przez robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia Zamawiający rozumie:
-zrealizowanie umowy o roboty budowlane w budynku polegającej na przeprowadzeniu remontu
lub przebudowie pokrycia dachowego,
Wykonawca wyznaczy:
- kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
- kierownika robót posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Warunki płatności:
Przedmiot zamówienia ma charakter kosztorysowy.
Termin płatności faktury/rachunku ustala się do 30 dni licząc od daty jej złożenia na Dziennik
Podawczy Zamawiającego i bezusterkowego protokołu odbioru robót.
Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonywane będzie na podstawie rachunku lub
faktury Vat wystawionej po zakończeniu realizacji zadania potwierdzonego protokołem odbioru
robót wraz z kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Termin ustala się za dotrzymany, jeżeli najpóźniej w tym dniu Zamawiający wystawi do banku
polecenie przelewu należności na rzecz Wykonawcy.
Gwarancja:
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot runowy na okres 36 m-cy od daty odbioru
końcowego.
Informacja o możliwości unieważnienia postępowania:
I. Dopuszcza się możliwość unieważnienia postępowania np.:
1) w przypadku gdy nastąpiła zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży
w interesie Zamawiającego, o której nie miał wiedzy w momencie wszczęcia postępowania
2) oferta najkorzystniejsza przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
II. 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania tylko najkorzystniejszej oferty.
2) Zamawiający dopuszcza możliwości prowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta jest
najkorzystniejsza zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru, ale przewyższa kwotę, którą
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
3) Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem realizacji przedmiotu niniejszego
zamówienia i jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie niezbędne
informacje celem prawidłowego przygotowania oferty.
4) Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania robót podwykonawcom.
Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
3. Wypełniony kosztorys ofertowy.
4. Zaparafowany wzór umowy.
5. Referencje potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu co najmniej 1 roboty
odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia
o wartości co najmniej 30 000,00 zł.,
6. Uprawnienia kierownika budowy oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów
Budownictwa.
7. Podpisaną klauzulę RODO -oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 RODO.

Kontakt:
Sposób porozumiewania się pomiędzy stronami:
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Barbara Bogacz-Gajda, adres mailowy bbogacz-
gajda@miechow.eu
nr tel. (041) 383 00 40 wew. 50.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.