Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
496z dziś
4923z ostatnich 7 dni
19949z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór nad robotami budowlanymi

Przedmiot:

Nadzór nad robotami budowlanymi

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Wola Uhruska
Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska
powiat: włodawski
tel. 82 591 50 03
przetargi@wolauhruska.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Wola Uhruska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 82 591 50 03
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Zadanie pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Stulno gm. Wola Uhruska"
objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu ,,Gospodarka wodnościekowa"
w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich", poddziałanie ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
Gmina Wola Uhruska
zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obejmującego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją
pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Stulno gm. Wola Uhruska"
W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp nie mają zastosowania przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
1. Opis zadania
Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad robotami budowlanymi, jako Inspektor Nadzoru w okresie
realizacji robót budowlanych i projektowych oraz pozostanie w gotowości do jego sprawowania w
okresach gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy dla inwestycji realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj
pn.: ,,Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stulno gm. Wola Uhruska", która
obejmuje między innymi:
1) Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie komunalnej oczyszczalni ścieków dla 250 RLM.
Należy zastosować mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości ok. 25 m3/d,
oczyszczającą do poziomu wymaganego przepisami ścieki od 250 RLM. Wymagane parametry ścieków
oczyszczonych:
Wskaźnik zanieczyszczeń
Ściek Redukcja
Surowy Oczyszczony [%]
BZT5 mg/l 600 25,0 95,8
ChZT mg/l 1200 125,0 89,6
Zawiesina ogólna mg/l 500 35,0 93,0
Należy zaprojektować, wykonać i uruchomić oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną ze złożem
zraszanym lub biologicznym złożem obrotowym bez węzła przeróbki osadu (zakłada się odbiór osadu
taborem asenizacyjnym i jego dalszą przeróbkę w oczyszczalni w Bytyniu).
Strona 1 z 8
2) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stulno gm.
Wola Uhruska:
a) Sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z koncepcją należy zaprojektować i wykonać sieć kanalizacji
sanitarnej o następujących parametrach:
o długość kanałów grawitacyjnych DN 200 mm - ok. 2668,0 mb
o długość kanałów ciśnieniowych DN 50-75 mm - ok. 200,0 mb
o długość kanałów ciśnieniowych DN 90 mm - ok. 24,0 mb
o liczba pompowni sieciowych - 2 szt.
o liczba pompowni lokalnych - 4 szt.
b) Odcinka sieci wodociągowej. Zgodnie z koncepcją należy zaprojektować i wykonać rozbudowę sieci
wodociągowej o następujących parametrach:
o długość sieci wodociągowej DN 110 mm - ok 280,0 mb
o liczba nadziemnych hydrantów ppoż. - 2 szt.
Dopuszcza się zmianę długości i przebiegu tras sieci wodociągowej i kanalizacyjnej podczas prac
projektowych pod warunkiem umożliwienia przyłączenia wszystkich nieruchomości ujętych w koncepcji.
W trakcie prac projektowych Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania zgód właścicieli nieruchomości na
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na terenie ich nieruchomości. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym przedsięwzięcia stanowiącym załącznik do
SWZ nr RRG.271.13.2021, dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78&p1=szczegoly&p2=75615 w zakładce ,,Budżet
i przetargi ? Przetargi z SIWZ" oraz w Urzędzie Gminy Wola Uhruska przy Ul. Parkowej 5.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Zadania i obowiązki Inspektora Nadzoru w okresie od rozpoczęcia realizacji robót do zakończenia
okresów gwarancji i rękojmi:
1) pełny zakres czynności określonych w art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm),
2) reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z robotami,
3) nieskrępowany dostęp do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą
pozyskiwane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania, kontrolowanie sposobu
składowania i przechowywania materiałów,
4) uczestniczenia w przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy,
5) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót
oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych oraz zasadami wiedzy budowlanej,
6) wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji inwestycji, sprawowanie kontroli zgodności realizacji
inwestycji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową z wykonawcą inwestycji oraz
harmonogramem rzeczowo - finansowym,
7) zapewnienie obecności nadzoru w miejscu prowadzenia prac, pobyt na placu budowy w odstępach czasu
zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór (minimum 1 raz w tygodniu w okresie prowadzenia
robót),
8) przyjazd na plac budowy w terminie do 5 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego w nagłych,
nieprzewidzianych przypadkach,
9) w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach
inwestycji,
10) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania
porządku na terenie budowy,
11) monitorowanie postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,
12) udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji,
13) przygotowanie całokształtu spraw do odbiorów inwestycji przez Zamawiającego, w tym do odbiorów
częściowych oraz odbioru końcowego,
14) wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
15) wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która
zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
16) organizacja oraz przewodniczenie naradom technicznym dotyczącym między innymi postępu robót,
w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację robót stron,
sporządzanie w terminie do 3 dni roboczych protokołów z tych narad i przekazywanie go Zamawiającemu
oraz pozostałym uczestnikom narad,
17) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz
poprawność wykonywanych przez wykonawcę inwestycji robót o zaistnieniu okoliczności
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
18) na etapie realizacji inwestycji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub
Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnień lub
wyjaśnień,
19) wnioskowanie o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody
projektanta na te zmiany z zachowaniem zasady niewykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia
20) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym
na terenie budowy,
21) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót
przepisami wykonania przedmiotu inwestycji,
22) ochrona interesów Zamawiającego w przypadku roszczeń Wykonawcy robót,
23) zlecanie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość,
co do ich jakości na koszt Wykonawcy robót,
24) zlecanie wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów Laboratorium wskazanego przez
Zamawiającego oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego Inspektora,
25) zatwierdzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym rysunków wykonawczych sporządzanych przez
Wykonawcę robót,
26) weryfikowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym rysunków powykonawczych sporządzanych przez
Wykonawcę robót,
27) dokonywanie obmiaru wykonanych robót,
28) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni od zawiadomienia/wpisu do dziennika,
29) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenie
zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
30) poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad,
31) przygotowanie do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót, sprawdzanie kompletności
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru, w tym
operatu kolaudacyjnego oraz uczestnictwo w odbiorach robót,
32) uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego,
33) sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót w oparciu o harmonogram,
34) poświadczenie terminu zakończenia robót,
35) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
36) wydawanie poleceń przyspieszania i opóźniania tempa robót,
37) wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego,
38) udział w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu,
39) udzielanie w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania Wykonawcy robót,
40) dopuszczanie materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do
wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub równoważnych,
41) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,
42) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami
dokumentacji nadzorowanej inwestycji,
43) rozpatrzenie propozycji Wykonawcy robót odnośnie zmiany kierownika budowy na inną osobę niż
wskazana w ofercie Wykonawcy,
44) sprawdzenie, potwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowej składanej przez
Wykonawcę inwestycji oraz dokumentacji po wykonawczej,
45) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,
46) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo, bezwzględnie
obowiązującymi przepisami w tym BHP oraz sztuką budowlaną,
47) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania
stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,
48) pomoc w weryfikacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę robót.
3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki
finansowe dla Zamawiającego,
2) przedmiot zamówienia na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru obejmuje wszelkie czynności związane
z realizacją inwestycji od wprowadzenia na plac budowy Wykonawcy inwestycji po uczestnictwo we
wszelkich niezbędnych czynnościach aż do zakończenia inwestycji i wygaśnięcia terminów rękojmi
i gwarancji,
3) łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest niedopuszczalne,
4) bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania zmian
w zakresie realizacji nadzorowanej inwestycji,
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki
zawodowej,
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi
zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli nie zostały one wcześniej
zaakceptowane przez Zamawiającego,
7) Wykonawca zapewnia we Własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę lub
na miejsce narad, spotkań związanych z nadzorowaniem inwestycji.

CPV: 71247000-1

Składanie ofert:
Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do d nia 14.09.2021 r. wtorek) do godz. 12: 00 w siedzibie
Zamawiającego: Gmina Wola Uhruska, Ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, Sekretariat lub
przesłać faksem na nr 82-59-15-003 lub e-mailem na adres: przetargi@wolauhruska.pl
Liczy się data i godz. wpływu do Zamawiającego!!!
3. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie:
1) nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone,
2) zostaną zwrócone nadawcy na jego pisemny wniosek.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do zakończenia robót budowlanych planowanych do
wykonania w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót , ich rozliczenie plus okres
gwarancji 60 m-cy ,

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów, a w szczególności:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń - 1 osoba,
b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń -
1 osoba .
w zakresie umożliwiającym nadzorowanie w/w inwestycji.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca oprócz formularza ofertowego -
załącznik nr 1 , powinien załączyć do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 .
III. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktów
1. O wyborze oferty będzie decydowała ocena punktowa składająca się następujących części:
1) Cena ofertowa brutto za wykonania całości zamówienia - znaczenie 90%
Kc=
Cmin
Co
?90
Gdzie:
Kc - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
Cmin - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Co - cena oferty ocenianej
2) Warunki płatności - znaczenie 10%
Maksymalny termin płatności nie może przekroczyć 30 dni od dnia dostarczenia faktury i nie
może być krótszy niż 14 dni. W przypadku przedłożenia oferty z terminem płatności:
- wynoszącym od 22 do 30 dni ofercie zostanie przyznane 10 pkt,
- wynoszącym od 15 do 21 dni ofercie zostanie przyznane 5 pkt,
- równym 14 dni otrzyma 0 pkt.
- krótszym niż 14 dni oferta zostanie odrzucona.
Strona 4 z 8
UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin płatności dłuższy niż 30 dni, to do
oceny oferty zostanie przyjęty termin 30 dni i taki termin zostanie też ujęty w umowie.
2. Ostateczna ocena oferty będzie sumą powyższych ocen zgodnie z poniższym wzorem:
W=Kc+Kp
Gdzie:
W - wynik oceny
Kc - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
Kp - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium warunki płatności
Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punków. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego
oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który uzyska najwyższą ocenę
zgodnie z wyżej przedstawionymi kryteriami.
UWAGA:
W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanej
ceny, zamawiający ofertę odrzuci!
IV. Opis sposobu przygotowania oraz miejsce i termin składania ofert
1. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Oferta i oświadczenie muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy;
2) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
3) Ewentualne poprawki lub skreślenia w treści oferty powinny być parafowane przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy;
4) Wszelkie modyfikacje lub zmiany treści formularza ofertowego i załącznika nr 2 nie są dopuszczalne i nie
będą uwzględniane przez Zamawiającego. Treść oferty ma potwierdzać spełnienie warunków stawianych
przez Zamawiającego;
5) Dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej (faksem, e-mailem) - tak złożone oferty
wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia chyba, ze zostały podpisane elektronicznie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6) Cena ofertowa brutto określa całkowity koszt, jaki poniesie Zamawiający z tytułu należytej, zgodnej
z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.
7) Cena oferty musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze).
Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.
8) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
4. Informacja o wyniku postępowania będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Zamawiającego: http://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl, a oferenci zostaną poinformowani drogą
elektroniczną lub pisemnie.
V. Przesłanki odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia,
2) została złożona przez Wykonawcę:
a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu,
b) została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.
Ponadto oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
3) Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,
4) będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.
VI. Oferty częściowe i wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
VII. Warunki umowy
Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia - wzór umowy.
VIII. Pozostałe informacje
1. Warunki wykluczenia
Z udzielenia zamówienia będą wykluczeni oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z osobami
upoważnionymi przez Zamawiającego do zaciągania zobowiązań finansowych lub z osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy polegającej w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Osoby upoważnione w imieniu Zamawiającego do zaciągania zobowiązań finansowych to Jan Łukasik - Wójt
Gminy Wola Uhruska.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację
o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści w informacji o wynikach postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) zwrócenia się o dodatkowe wyjaśnienie złożonych ofert,
2) unieważnienia z powodu przekroczenia ceny najniższej ze złożonych ofert w stosunku do kwoty
zabezpieczonej w budżecie,
5. Przewiduje się płatności bez zaliczkowania: pierwsza po wykonaniu i odbiorze dokumentacji projektowej
wykonanej przez wykonawcę robót, druga i trzecia po odbiorze częściowym robót, czwarta po odbiorze
końcowym inwestycji - wszystkie proporcjonalnie do zaawansowania robót.
6. Podstawą do wystawienia faktur/rachunków jest protokół odbioru częściowego lub końcowego, w zależności
od etapu inwestycji, podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy
oraz Wykonawcy robót.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

Uwagi:
IX. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Wola Uhruska reprezentowana przez Wójta Gminy Wola
Uhruska (adres: ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, telefon kontaktowy: 82 591 50 03; e-mail:
wolauhruska@lubelskie.pl).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia
roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w związku
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305
z późn. zm.).
6) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym
dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga
tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom
zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału
w postępowaniu.
8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
? dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,
? w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
? na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani
zmianą postanowień umowy.
12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
13) Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole
i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
Rozporządzenia.
14) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia.
15) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
16) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.