Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa przyłącza elektroenergetycznego

Przedmiot:

Budowa przyłącza elektroenergetycznego

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych ,,CHEMKOP" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. J. Wybickiego 7
31-261 Kraków
powiat: Kraków
tel. 606-784-303, tel. +48 12 6357000
marcin.kwiatkowski@chemkop.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 606-784-303, te
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych ,,CHEMKOP"
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Do zamówienia nie maja zastosowania przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych.
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych ,,CHEMKOP"
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Do zamówienia nie maja zastosowania przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV w związku z
przebudową istniejącego przyłącza napowietrznego na kablowe w miejscowości Sadowiec dz. nr
70/2, gmina Mogilno, w szczególności:
1) Wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku,
2) Budowa przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4kV relacji: istniejący słup ŻN-10 numer
101-projektowane złącze kablowo-pomiarowe ZK1-1P numer 101/1
3) Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna,
4) Nadzór kierownika budowy,
5) Przygotowanie dokumentacji zajęcia pasa drogowego wraz z uzgodnieniem w Gminie
Mogilno,
6) Wykonanie uziemienia istniejącej rozdzielnicy głównej budynku,
7) Demontaż istniejącego przyłącza napowietrznego,
8) Wykonanie dokumentacji powykonawczej do odbioru przez Enea RD Mogilno.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera opracowanie pn ,,Budowa przyłącza
elektroenergetycznego nn 0,4 kV w związku z przebudową istniejącego przyłącza
napowietrznego na kablowe w miejscowości Sadowiec dz. nr 70/2, gmina Mogilno" stanowiące
załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany materiałami wykonawcy. Wszystkie materiały użyte
są materiałami nowymi. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa
dopuszczenia do stosowania, np.: posiadać atesty, aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodności lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w formie odpowiadającej wymogom
technicznym oraz formalnym dla tego rodzaju prac i nadającej się do umownego użytku w stanie
kompletnym i wolnym od usterek lub wad, z należytą starannością jakiej wymaga charakter
przedmiotu umowy oraz interesy zamawiającego, oraz zgodnie z przepisami prawa, najlepszą
praktyką i wiedzą zawodową.

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać na adres Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa
Surowców Chemicznych ,,CHEMKOP" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Ul. J.
Wybickiego 7,31-261 Kraków do dnia 13.09.2021 r. do godz. 16:00

Miejsce i termin realizacji:
V. Miejsce wykonania zamówienia:
Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest miejscowość (wieś) Sadowiec (gmina
Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie) dz. 70/2, obręb ewid.
Huta Palędzka.
Zamawiający wymaga, by zamówienie było wykonane w następującym terminie: do 3
miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania - celem potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub urzędujący członek organu
zarządzającego wykonawcy, wspólnicy w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusze w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenci
złożyli oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia;
2) Warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia - w tym zakresie Zamawiający
wymaga przedłożenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert usług (co najmniej dwóch na kwotę nie mniejsza niż 5.000 zł netto), a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (np.: referencje), a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy potwierdzające ich
należyte wykonanie/wykonywanie;
3) Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w
tym zakresie Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia i które będą spełniać następujące warunki:
a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
b) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do Dozoru (D),
c) świadectwo eksploatacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci,
d) upoważnienie do wykonywania prac pod napięciem (PPN).
Wykonawca udzieli na przedmiot umowy gwarancji jakości na okres minimum 24 miesiące.
Płatność z dołu po odbiorze (na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego) na
podstawie rachunku/faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności.
VI. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagą:
Cena (netto) -100 %.
VII. Sposób porozumiewania się.
Zamawiający i Wykonawcy kontaktuje się poprzez e-mail lub telefonicznie.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji za pomocą e-mail.
VIII. Sposób i termin złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie papierowej w języku polskim. Ofertę
należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę
z dopiskiem: "PRZETARG PRZYŁĄCZ ELEKTROENERGETYCZNY SADOWIEC NIE
OTWIERAĆ".
Oferty nadesłane
po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu pod wskazany
adres.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
2. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, nieścieralnie, obejmować całość
zamówienia oraz podpisana przez osobę lub osoby należycie uprawnione do jej
podpisywania. Wszystkie strony oferty, na których zostały dokonane poprawki, powinny
być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
3. Cena podana w ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie.
4. Cena wskazana w ofercie powinna zawierać: wartość netto, obowiązującą stawkę VAT,
kwotę VAT, wartość brutto.
5. Cena powinna wskazywać cenę łączną za realizację zamówienia i musi zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia, jak również koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia tworząc konsorcjum.
W odniesieniu do konsorcjum stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące wykonawcy.
Wykonawcy tworzący konsorcjum, ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
8. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie zakończy się wyborem Wykonawcy
spełniającego wszystkie wymagania. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania z
Zamawiającym umowy zgodnej ze wzorem umowy, ogólnymi warunkami umowy lub
istotnymi postanowieniami umowy określonymi przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego żadne roszczenie
odszkodowawcze w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do
unieważnienia postępowania.
X. Informacje końcowe.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców
poprzez drogę mailową. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodna ze
wzorem umowy, ogólnymi warunkami umowy lub istotnymi postanowieniami umowy
określonymi przez Zamawiającego.

Kontakt:
Osoby do kontaktów ze strony Zamawiającego:
o Marcin Kwiatkowski - (tel. 606-784-303, e-mail:
marcin.kwiatkowski@chemkop.pl);
o Monika Tarnowska-Szczurek - sprawy formalne (tel. +48 12 6357000, e-mail:
monika.tarnowska@chemkop.pl).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.