Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Ustawienie kontenera socjalnego stanowiącego zaplecze trenersko - sędziowskie przy zespole...

Przedmiot:

Ustawienie kontenera socjalnego stanowiącego zaplecze trenersko - sędziowskie przy zespole boisk sportowych

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni
ul. Mieszka I 21
74-520 Cedynia
powiat: gryfiński
Tel. 91 4326563
zamowienia@zascedynia.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Cedynia
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 91 4326563
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Do niniejszego postępowania o zamówienie publiczne nie stosuje się zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1129 z późn. zm. )
Kierownik Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni zwraca się z zapytaniem ofertowym na ustawienie w wyznaczonym miejscu kontenera socjalnego stanowiącego zaplecze trenersko - sędziowskie przy zespole boisk sportowych ,,Orlik - 2012" przy Ul. Mieszka I 21.
II. Przedmiotami zamówienia jest:
Zamawiający planuje ustawienie na terenie zespołu boisk ,,Orlika - 2012" w Cedyni kontenera socjalnego, który będzie stanowił zaplecze trenersko -sędziowskie. Wykonawca ma podłączyć kontener do szafki elektrycznej zlokalizowanej w bezpośredniej bliskości z miejscem posadowienia kontenera. Kabel zasilający ma być ułożony na odpowiedniej głębokości zgodnie z normami dla takich kabli. Dodatkowo w szafce elektrycznej ma być wykonane oddzielne zabezpieczenie dla tego zaplecza.
Zamawiający dopuszcza możliwość ustawienia kontenera nowego lub używanego.
Kontener ma być ustawiony na podmurówce wykonanej z typowych bloczków betonowych przeznaczonych do wykonywania fundamentów obiektów o małym nacisku. Podmurówka po ustawieniu kontenera ma być wykonana ,,na gotowo" tak aby nie było konieczności tynkowania fundamentu. Bloczki ułożone równo wypełnione fugą cementową. Kontener po ustawieniu ma mieć lekki spadek w stronę wschodnią (od 1 - 2 %)
Kontener ma mieć jedno okno. Okno rozwieralno - uchylne z roletą zamykaną ręcznie od wewnątrz o wymiarach w świetle co najmniej 820x1050 mm ma być usytuowane na ścianie od strony boiska trawiastego (wg kierunków świata - na zachód). Parapet okna na wysokości nie mniejszej niż 1025 mm i nie wyższej niż 1035 mm. Drzwi stalowe zamykane na dwa zamki patentowe, drzwi o wymiarach w świetle otworu drzwiowego: szerokość nie mniejsza niż 810 mm a wysokość w świetle 2060 mm. Drzwi mają być usytuowane od strony północnej (krótszy bok kontenera, ściana szczytowa).
Izolacja kontenera ma być wykonana z wełny mineralnej ( o współczynniku przewodzenia ciepła ? nie większym niż 0,038 W/(mK) ) o grubości:
- ściany o grubości co najmniej 60 mm
- podłoga o grubości co najmniej 100 mm
- sufit o grubości co najmniej 100 mm
Wnętrze kontenera wykończone płytą wiórową w kolorze białym lub drewnopodobnym, sufit wykończony jak ściany kontenera. Podłoga z płyty wiórowej o grubości co najmniej 12 mm zabezpieczona preparatami przeciw wilgoci, wyłożona wykładziną PVC homogeniczną o grubości co najmniej 3 mm w jasnym kolorze.
Kontener wyposażony w kratkę wentylacyjną o odpowiedniej powierzchni zabezpieczona metalową siatką.
Kolor zewnętrzny jednolity na całej powierzchni, grubość powłoki malarskiej co najmniej 120 ?m.
Instalacja elektryczna wyposażona w dwa punkty oświetleniowe LED. Natężenie zainstalowanych opraw dające na powierzchni biurka natężenie 300 lx. Wnętrze kontenera wyposażone w trzy gniazdka z bolcem ochronnym. Przyłącze kontenera wykonane jako 3 - fazowe. Obciążenie nominalne poszczególnych faz, równomierne różnica pomiędzy nominalnym obciążeniem, nie może być większa niż 20 %. Zabezpieczenie nadprądowe.
Kontener wyposażony w ogrzewanie w technologii klimatyzatora z opcją ogrzewania. Dodatkowo zainstalowany panel ogrzewania elektrycznego o mocy nie większej niż 2,5 kW (trójfazowy).
Rysunek poglądowy.

Dokument nr: ZAS.2412.17.2021.WG

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2021 r. o godz. 12:10 w siedzibie Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni, Ul. Mieszka I 21.

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres: Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni do dnia 14 września 2021 r. do godz. 12:00. z opisem ,,Wykonanie zaplecza trenersko - sędziowskiego na boisku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cedyni przy Ul. Mieszka I 21". Pod pojęciem dostarczenie oferty Zamawiający rozumie dostarczenie osobiste lub poprzez kuriera lub pocztą lub emailem na adres zamowienia@zascedynia.pl Decyduje data i godz. otrzymania oferty przez zamawiającego a nie data i godz. jej nadania.

Miejsce i termin realizacji:
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie prac nie później niż do 25 września 2021 r. a ich zakończenie nie później niż do 30 listopada 2021 r.

Wymagania:
III. Inne warunki dostawy:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość ustawienia kontenera nowego lub używanego.
3. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej celem weryfikacji przedmiotu zamówienia.
5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
5.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 - 110 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie o spełnianiu tych warunków - załącznik nr 2.
7. Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:
7.1. formularz ofertowy - załącznik nr 1,
7.2. oświadczenie o braku wykluczenia - załącznik nr 2,
7.3. wzór umowy - załącznik nr 3.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać ww. czynności przy użyciu własnego sprzętu, urządzeń, środków oraz materiałów a ich koszty wliczone są w wynagrodzenie za usługę.
9. Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko.
10. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja oraz dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia.
11. Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac. Na okoliczność przeprowadzonych prac Wykonawca dostarczy protokół wykonania prac, atesty higieniczne oraz przeciwpożarowe na użyte materiały do wykonanych prac.
12. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
13. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania i mieć formę pisemną.
2. Oferta powinna być:
a) opatrzona pieczątką firmową,
b) posiadać datę sporządzenia,
c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
d) podpisana czytelnie przez wykonawcę.
3. Cena powinna być podana:
a) cyfrowo w złotych polskich (netto)
b) słownie w złotych polskich (netto)
4. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury pozyskania Wykonawcy ,,Wykonanie zaplecza trenersko - sędziowskiego na boisku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cedyni przy ul. Mieszka I 21" w każdym czasie bez wyboru, bez podawania przyczyny. Z tego tytułu oferenci nie mogą dochodzić roszczeń na drodze cywilnej.
VII. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ofert:
1. W przypadku zaoferowania fabrycznie nowego kontenera, oferta zostanie oceniona na podstawie zaproponowanej ceny w następujący sposób, że najlepszą ofertą będzie ta oferta zaproponowanego nowego kontenera, którego cena będzie najniższa.
2. W przypadku zaoferowania kontenera używanego, oferta zostanie oceniona na podstawie zaproponowanej ceny w następujący sposób, że najlepszą ofertą będzie ta oferta zaproponowanego używanego kontenera, którego cena będzie najniższa. Dodatkowo wytypowana przez Zamawiającego Komisja dokona wizji lokalnej zaproponowanego używanego kontenera i dokona jego oceny stanu technicznego. Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących kryteriów:
? Rok produkcji,
? Proponowany czas gwarancji,
? Zewnętrzny stan kontenera, uwaga zostanie zwrócona na wgniecenia, stan powłoki lakierniczej, ogniska rdzy, stan kotew i zamków transportowych,
? Wewnętrzny stan wykończenia wnętrza, uwaga zostanie zwrócona na uszkodzenia ścian wewnętrznych, możliwe rysy po ostrych narzędziach, ślady malowań,
? Stan stolarki drzwiowej i okiennej, uszkodzenia mechaniczne stolarki, stan okuć i zamków,
? Stan instalacji elektrycznej, stan gniazd, stan przewodów, rodzaj materiałów użytych do wyprodukowania przewodów,
? Stan zainstalowanego klimatyzatora oraz konwektorowego panelu grzewczego.
Po ustaleniu przez Komisję podczas wizji lokalnej stanu technicznego zaproponowanych używanych kontenerów, Komisja ustali listę rankingową zaoferowanych kontenerów. Biorąc pod uwagę zaproponowaną cenę oraz ranking Komisja zaproponuje najkorzystniejszą ofertę spośród kontenerów używanych.
W przypadku kiedy złożone zostaną oferty nowych i używanych kontenerów Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty biorąc pod uwagę swoje możliwości finansowe zrealizowania zamówienia.
VIII. Informacje dodatkowe.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez komunikat na stronie internetowej www.bip.cedynia.pl .
2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na wykonanie prac ,,Wykonanie zaplecza trenersko - sędziowskiego na boisku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cedyni przy ul. Mieszka I 21" - projekt umowy stanowi załącznik nr 3.

Uwagi:
IX. Ochrona danych osobowych.
W związku z realizacją zadań przez Gminę Cedynia, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cedynia, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, email: info@cedynia.pl , 2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@cedynia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na demontaż i montaż hydrantów wewnętrznych prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoba do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami : Wacław Gołąb - Kierownik Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni
3. Dodatkowych informacji udziela Kierownik ZAS, adres email: zamowienia@zascedynia.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.