Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż 3 sztuk nowych ławek na terenie skateparku

Przedmiot:

Dostawa i montaż 3 sztuk nowych ławek na terenie skateparku

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Bydgoszcz Oddział: Wydział Inwestycji Miasta
ul. Grudziądzka 9-15, bud. B
85-130 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. (52) 58 59 190, tel. (52) 58 59 229
kamila.sobis@um.bydgoszcz.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/505571
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (52) 58 59 190,
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WIM 271.2.76.2021 DOSTAWA i montaż 3 sztuk nowych ławek na terenie skateparku przy Ul. Piwnika Ponurego 10 w Bydgoszczy
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 DOSTAWA i montaż 3 sztuk nowych ławek na terenie skateparku przy Ul. Piwnika Ponurego 10 w Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. 1 kpl. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 505571, WIM 271.2.76.2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/505571
Składania : 14-09-2021 09:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
nr WIM 271.2.76.2021 z dnia 7.09.2021
(w przedmiocie zamówienia o wartości do kwoty 130.000 zł na podst. art.2 ust.1 pkt.1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.2019 z późn. zm.)
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Wydział przeprowadzający postępowanie:
Wydział Inwestycji Miasta (WIM), ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz
Zadanie Miasta: Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 3 szt. ławek bez oparcia na stelażu betonowym przy skateparku na ul. Piwnika Ponurego na dz.nr ew. 10 , obręb 0395, oraz ich geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 1 do ogłoszenia pn. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Informacje dotyczące warunków formalnych (podmiotowych) jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia jak wyżej:
3.1. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym,
3.2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Załączniki do zapytania:
1) Opis przedmiotu zamówienia,
2) mapa z lokalizacją ławek skala 1:500
3) zaświadczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.II.6743.817.2021.KSJ z dn. 04.08.2021r.
4) wzór umowy, na podstawie której zostanie zawarta umowa;
5) informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Kryterium oceny ofert, opis sposobu oceny ofert i warunki płatności:
6.1 Kryterium oceny ofert
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 100 % cena, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę wynagrodzenia ryczałtowego rozliczonego na podstawie oferty wykonawcy fakturą/rachunkiem końcowym po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.
6.2 Sposób oceny ofert:
1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryterium,
2) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
3) inicjatywa udzielenia wyjaśnień należy wyłącznie do instytucji zamawiającego - wykonawca nie może w tych sprawach występować z własnej inicjatywy,
4) nie przewiduje się prowadzenia między Zamawiającym, a wykonawcą negocjacji ceny dotyczących złożonej oferty,
5) ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę),
6) Zamawiający poprawia w tekście oferty:
- oczywiste omyłki pisarskie - to omyłki nie budzące wątpliwości, bezsporne - powstałe w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto takie, że każdy, nie znający sprawy równie łatwo zauważy je i równie łatwo wskaże ten sam sposób ich poprawienia;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6.3 Warunki płatności:
1) podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego,
2) termin płatności - 14 dni od daty udokumentowanego wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia faktury/rachunku do siedziby Wydziału Inwestycji Miasta.
7. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy
8. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami (w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia):
Andrzej Bizon, Inspektor WIM (inspektor nadzoru br. konstrukcyjno-budowlana) - tel. (52) 58 59 190,
Kamila Sobiś, Inspektor WIM (koordynator dokumentacji) - tel. (52) 58 59 229.
Korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia może dobywać się pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: kamila.sobis@um.bydgoszcz.pl .
9. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 14.09.2021 o godz. 9.00
10. W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
Bydgoszcz, 7.09.2021
DYREKTOR / ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIASTA
URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 6 tygodni od daty zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami (w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia):

Andrzej Bizon, Inspektor WIM (inspektor nadzoru br. konstrukcyjno-budowlana) - tel. (52) 58 59 190,

Kamila Sobiś, Inspektor WIM (koordynator dokumentacji) - tel. (52) 58 59 229.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.