Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyz technicznych dla obiektów mostowych

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyz technicznych dla obiektów mostowych

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
tel. 77 40 92 110
inw@glucholazy.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 40 92 110
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:
,,Wykonanie ekspertyz technicznych dla obiektów mostowych na terenie gminy Głuchołazy"

Lokalizacja obiektów mostowych:

obiekt mostowy w m. Biskupów - nad ciekiem Mora, kilometraż 0+025 (załącznik nr 1 - mapa poglądowa)
obiekt mostowy w m. Jarnołtówek - nad Złotym Potokiem, kilometraż 0+150, droga nr 107102 O,

(załącznik nr 2 - mapa poglądowa)

obiekt mostowy w m. Nowy Świętów, kilometraż 0+132, droga nr 107108 O

(załącznik nr 3 - mapa poglądowa)

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zapytanie ofertowe na realizację zadania obejmującego wykonanie ekspertyz technicznych obiektów mostowych na terenie gminy Głuchołazy.
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie ekspertyz technicznych istniejących obiektów mostowych na terenie gminy Głuchołazy:

1. w miejscowości Biskupów - nad ciekiem Mora, kilometraż 0+025),

2. w miejscowości Jarnołtówek - nad Złotym Potokiem, kilometraż 0+150, droga nr 107102 O,

3. w miejscowości Nowy Świętów kilometraż 0+132, droga nr 107108 O.

zgodnie z zakresem podanym poniżej .

W przygotowanych ekspertyzach należy uwzględnić wnioski z protokołów okresowej kontroli rocznej i 5-letniej poszczególnych obiektów mostowych gdzie zalecane jest wykonanie ekspertyzy technicznej, m.in. w zakresie:

1. konstrukcji pomostu i sklepienia obiektu (Biskupów),

2. konstrukcji sklepienia oraz izolacji pomostu i barier dla pieszych (Jarnołtówek),

3. konstrukcji pomostu i barier dla pieszych (Nowy Świętów),

Do Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganymi normami i przepisami.
Ekspertyzy techniczne winny zawierać m.in.:

Określenie celu i zakresu opracowania;
Podstawy formalne;
Opis techniczny obiektu mostowego z opisem stanu istniejącego;
Ocena techniczna przydatności do użytkowania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa konstrukcji zawierająca niezbędne badania, pomiary i obliczenia;
Szczegółowe wnioski i zalecenia zawierające zakres robót budowlanych czy też czynności koniecznych, niezbędnych do przywrócenia obiektu do odpowiedniego stanu bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa konstrukcji zgodnie z posiadaną funkcją;
Określenie strategii dalszego postępowania z obiektem.
Dokumentację fotograficzną;
Dokumentację rysunkową.

Do zakresu przedmiotu umowy należy sporządzenie w szczególności:

1) ekspertyzy technicznej - 5 egz. w wersji papierowej (dla każdego obiektu z osobna)

2) kompletnej ekspertyzy technicznej w wersji elektronicznej (pdf, doc, dwg) tożsamej z wersją papierową

- na nośniku: pamięć USB (pendrive)

Składanie ofert:
Ofertę Wykonawca może złożyć:
1) w formie pisemnej na adres:Gmina Głuchołazy, Ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
lub
2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do godz. 10:00 do dnia 13.09.2021r.

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji zamówienia: 15.10.2021r.

Wymagania:
UWAGA: należy podać cenę wykonania ekspertyzy technicznej dla każdego obiektu mostowego z osobna.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.
Uwagi:

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością.
Wykonawca winien uzyskać wszelkie zezwolenia w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
Przy wykonywaniu dokumentacji należy uwzględnić wszystkie obowiązujące w tym zakresie przepisy
i normy prawne.
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi

Warunki postępowania:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 100%
Warunki gwarancji: 12 miesięcy.
Istotne warunki umowy lub wzór umowy:

1) wynagrodzenie ryczałtowe,

2) płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15 w zakresie postępowania na zadanie pn ,,Wykonanie ekspertyz technicznych dla obiektów mostowych na terenie gminy Głuchołazy".
Uwaga!

Niniejsze Rozeznanie (zapytanie) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Uwagi:
Urząd Miejski w Głuchołazach informuje, że stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, umig@glucholazy.pl, tel. (77) 409-21-00

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach jest Pan Paweł Będzmirowski - dane kontaktowe; tel. 77 409-21-43, adres email iod@glucholazy.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Gminy Głuchołazy. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,

wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit . e RODO
5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

2) sprostowania danych osobowych,

3) żądania usunięcia danych osobowych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Piotr Suchiński tel. 77 40 92 110

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.