Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz materiałów do uzyskania decyzji

Przedmiot:

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz materiałów do uzyskania decyzji

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Tłuszczu
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
powiat: wołomiński
tel.: 29 75 73 016 fax: 29 77 75 252
urzad@tluszcz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Tłuszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 29 75 73 016 f
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Tłuszcz zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PF11) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚ11) dla zadania ,,Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy wraz z drogą dojazdową"
w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz: pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy.
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PF11) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚ11) dla zadania ,,Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy wraz z drogą dojazdową" w następującym zakresie:
1) koncepcja (PF11),
2) Program funkcjonalno-użytkowy (PF11) i zbiorcze zestawie kosztów planowanej inwestycji.
1. Całość opracowania należy wykonać w ilości:
o koncepcja (PF11) w 3 egzemplarzach,
o Wersja papierowa w 5 egzemplarzach (3 egzemplarze materiałów do decyzji środowiskowej) oraz wersja elektroniczna na nośnikach CD/DVD,
o Pliki tekstowe należy zapisać w formatach *.pdf i *.doc.
o Pliki rysunkowe należy zapisać w formatach *.pdf, *.dgn, *.dwg.
o Arkusze kalkulacyjne należy zapisać w formatach *.pdf i *.xls (Excel)
o Wersja elektroniczna opracowania będzie w pełni zgodna z wersją papierową.

Dokument nr: IR.271.2.10.2021

Składanie ofert:
1) Ofertę z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy wysłać do dnia 14 września 2021 r. godz. 12:00 na adres e-mail: urzad@tluszcz.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty udzjelenia zamówienia do 31 marca 2022 r.

Wymagania:
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena -100%,
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Formularz oferty wg załączonego wzoru,
2) Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym wzorem.
3) Wykaz robót
4) Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
a) dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarno - inżynieryjnej(urządzenia sanitarne, sieci kanalizacyjne) , przynależącą do Izby reprezentującej samorząd zawodowy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a w szczególności wykażą że:
a) przedłożą wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat programów funkcjonalno-użytkowych lub dokumentacji projektowych - co najmniej dwóch opracowań odpowiadającym swoim rodzajem niniejszemu przedmiotowi zamówienia tj. oczyszczalni ścieków o średniej dobowej ilość ścieków min 1000 m3/d, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączą dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie (np. referencje od zleceniodawcy).
b) dysponują osobą z uprawnieniami do prac projektowych oraz przynależnością do właściwej Izby samorządu zawodowego.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000 zł.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.
Z treści dokumentów załączonych do oferty musi wynikać jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spełnił. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.
Niespełnienie, któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość usługi określoną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia;
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) cenę oferty należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;
4) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
5) cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca przez okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;
6) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, będą one dokonywane w polskich złotych (PLN).
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna być sporządzona zgodnie ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego, w języku polskim i musi obejmować całość wykonania przedmiotu zamówienia.
10. Informacje dodatkowe:
1) W przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z tym Wykonawcą.
2) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy lub przeprowadzenia negocjacji.
3) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą nie później niż w terminie związania ofertą, tj. w terminie 30 dni od terminu wyznaczonego na złożenie oferty.
4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA
z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10
? z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Tłuszcz można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
" Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
"' Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
1) Emilia Banaszek, e-mail: e.banaszek@tluszcz.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.