Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego robót drogowych dla inwestycji pn. ,,Budowa i przebudowa...

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego robót drogowych dla inwestycji pn. ,,Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z miejscami postojowymi"

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w Rawiczu
Ul. Gen. Grota Roweckiego 6
63-900 Rawicz
powiat: rawicki
tel. 65/ 537 62 24 fax 65/ 546 70 64
marta.czerwinska@szpitalrawicz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Rawicz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 65/ 537 62 24 f
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:
Zapytanie ofertowe - dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego robót drogowych dla inwestycji pn. ,,Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z miejscami postojowymi na terenie Kampusu Szpitala Powiatowego w Rawiczu"

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu (kod pocztowy: 63-900) przy Ul. Gen. Grota Roweckiego 6 zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego robót drogowych dla inwestycji pn. ,,Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z miejscami postojowymi na terenie Kampusu Szpitala Powiatowego w Rawiczu"
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego robót drogowych dla inwestycji pn. ,,Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z miejscami postojowymi na terenie Kampusu Szpitala Powiatowego w Rawiczu"
Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach drogowej, elektrycznej i instalacyjnej, którego szczegółowy opis zawarty jest w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: NLO-3822-04/ZO/21

Składanie ofert:
9. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) TERMIN SKŁADANIA ofert upływa: 14 września 2021r. do godz. 12.00.
2) Oferty można składać:
w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie (budynek administracji, I piętro, pokój nr 119) Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o., Ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz.,
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.czerwinska@szpitalrawicz.pl wpisując w tytule maila: ,,Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego"
na adres skrzynki Epuap Zamawiającego: /SzpitalwRawiczu/skrytkaESP;
drogą pocztową na adres: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., Ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz (decyduje data wpłynięcia oferty do sekretariatu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o., Ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz. - budynek administracji, I piętro, pokój nr 119).
3) Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych - od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia, który przewidywany jest na dzień 31.03.2022r. Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych może ulec zmianie.

5. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Miejsce wykonania zamówienia - teren Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. z siedzibą: 63-900 Rawicz, Ul. Gen. Grota Roweckiego 6.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 2019).
2) Inwestycja realizowana jest w formule ,,zaprojektuj-wybuduj".

3) Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz projekt koncepcyjny do wglądu w siedzibie Zamawiającego (Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz) w Dziale Logistyki tel. 65 537 62 25.
4) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia należy ustalić procentowo od wartości robót budowlanych, których wysokość wynosi: 1.651.906,13 złotych brutto.
5) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
71 52 00 00 - 9 Usługi nadzoru budowlanego
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym,
wykażą, iż dysponują do wykonania zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do:
- do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wydane na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, wydane na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, wydane na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2) Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty.

7. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena brutto - 100%
(100% = 100,00 pkt.)
2) Przez cenę brutto należy rozumieć wartość całości zamówienia brutto (zawierającą obowiązujący podatek VAT), zaproponowaną w ofercie i zawierającą wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3) Punktacja za kryterium ,,Cena brutto" zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:
gdzie:
Pbad.C
- punkty za kryterium ,,Cena brutto" przyznane badanej ofercie
Cmin.
- najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cbad.
- cena brutto badanej oferty
PCmax
- maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium ,,Cena brutto"

4) Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, tj. uzyskała największą liczbę punktów.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Zamawiający dopuszcza wyłącznie składnie ofert obejmujących wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej lub elektronicznej, na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w języku polskim, pismem czytelnym.
3) Koszty związany z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
podpisane oświadczenie ( Załącznik nr 3 );
kopii dokumentów stanowiących poświadczenie posiadania uprawnień budowlanych osób wykazanych w formularzu ofertowym, tj. Inspektora nadzoru w branży drogowej; Inspektora nadzoru w branży elektrycznej; Inspektora nadzoru w branży instalacyjnej - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5) Oferta oraz wymagane dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6) Oferty złożone w formie lub postaci elektronicznej muszą być pod rygorem nieważności opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający informuje, że dopuszcza porozumiewanie się z potencjalnymi wykonawcami w formie pisemnej, elektronicznej lub faxem.
2) Jeżeli Zamawiający lub potencjalny Wykonawca przekazują dokumenty drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia lub uzupełnienia treści oferty.
4) Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone.
5) Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomi o tym fakcie, Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej www.szpitalrawicz.pl oraz prześle do nich informację pocztą elektroniczną lub faksem.
6) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą bez zbędnej zwłoki.
7) Wykonawca zobowiązuje się po wyborze jego oferty do:
podpisania umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zapytania;
najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawienia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej, deliktowej) do wysokości kwoty umownej, obejmującej prace objęte ww. umową;
8) najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, zwłaszcza w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9) Potencjalnym wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 2019).

Uwagi:
10) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kontakt:
10. KONTAKT:
Wykonawca może zwrócić się z zapytaniem dot. treści zapytania ofertowego pisemnie na adres: marta.czerwinska@szpitalrawicz.pl lub pod nr faxu 65/546 70 64. Uprawniona do kontaktów w Wykonawcami jest:
Renata Pazoła - tel. 65 537 62 24.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.