Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
650z dziś
5076z ostatnich 7 dni
20103z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa warunków sanitarnych w miejskiej strefie reakcji zlokalizowanej w parku

Przedmiot:

Poprawa warunków sanitarnych w miejskiej strefie reakcji zlokalizowanej w parku

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Gąbin
Ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin
powiat: płocki
tel. 24 267 41 64, 24 267 4161
d.lurie-gapinska@gabin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Gąbin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 24 267 41 64, 2
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Zapraszamy do składania ofert na ,,Poprawa warunków sanitarnych w miejskiej strefie reakcji zlokalizowanej w parku przy Ul. Wojska Polskiego w Gąbinie poprzez zakup i montaż półautomatycznej toalety" - przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, utwardzenie terenu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części:
Część I. Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do wolnostojącej toalety publicznej przy Ul. Kościuszki w m. Gąbin
- przyłącze wodociągowe z rur ?40PE o długości 12,50 m
Należy włączyć do istniejącego wodociągu o średnicy dn 100 z rur żeliwnych znajdujących się na działce nr 225. Przyłącze wodociągowe zaprojektowane z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy ?40. Włączenie przyłącza do istniejącego rurociągu dn 100 żeliwnego należy dokonać poprzez wcinkę, za pomocą opaski do nawiercenia dla rury żeliwnej dn 100 z odejściem gwintowanym 1 ?" nr kat. 3800 oraz złączki ISO dn 1 ?" nr kat. 2630. Na zasuwie osadzić trzpień teleskopowy i wyprowadzić 10 cm poniżej rzędnej terenu w żeliwnej obetonowanej skrzynce lub zabezpieczoną płytkami betonowymi. Na przyłączu wodociągowym zamontować zestaw do montażu wodomierza DN20 z zaworami kulowymi DN 25 przed i za wodomierzem oraz zawór antyskażeniowy DN 25. Przed zestawem wodomierzowym zastosować kolano przejściowe ISO z gwintem wewnętrznym 1 ?". Uzbrojenie na przewodach wodociągowych oznakować tabliczkami. Rurociąg układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm i zasypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Rurociąg należy poddać płukaniu czystą wodą oraz dezynfekcji roztworem wodnym podchlorynu sodu i ponownemu płukaniu do momentu uzyskania pozytywnej próby bakteriologicznej. Nad rurociągiem w odległości 40 cm od wierzchu rury ułożyć
taśmę identyfikacyjną metalizowaną koloru niebieskiego. Minimalna głębokość
przykrycia przyłącza wodociągowego wynosi 1,6 m.
- przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur ?160 PVC-U o długości 18,50 m
Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej kanalizacji
sanitarnej ?150 na działce nr 225. Przyłącze z rur kanałowych o średnicy ?160
mm z polichlorku winylu PVC-U kielichowych o sztywności obwodowej SN=8
kN/m2, szereg wymiarowy SDR 34, rury ze ścianką litą, łączonych na uszczelkę
gumową. Dno wykopu wyrównać i wykonać podsypkę piaskową o grubości 20
cm z wyprofilowaniem dna w obrębie kąta 90° w gruntach sypkich i suchych lub
ułożyć kanał na ławie piaskowo-żwirowej zagęszczonej o grubości 20 cm(po
zagęszczeniu) z warstwą wyrównawczą 10 cm, z wyprofilowaniem dna w obrębie
kąta 90° - w pozostałych gruntach. Należy wykonać dobrze zagęszczoną obsypkę
ochronną z piasku sięgającą 30 cm powyżej powierzchni rury. Wpięcie należy
wykonać poprzez studnię rewizyjną S1. Studnię wykonać z kręgów żelbetowych
dn 1200 mm. z przejściami szczelnymi dostosowanymi do średnicy i materiału
kanałów z kręgów żelbetowych dn 1200 łączonych za pomocą uszczelek.
Studzienka złożona z podstawy studni z dnem monolitycznym, kręgów
żelbetowych, płyty pokrywowej i pierścienia odciążającego. Na zwieńczeniu
studni zamontować włazy kanałowe żeliwne ?600 klasy D400. Studnię należy
posadowić w odwodnionym wykopie. Zewnętrzne powierzchnie studni
pomalować dwukrotnie warstwą izolbetu lub innego środka do stosowania na
zimno. Ścieki odprowadzane będą do do studzienki kanalizacyjnej S2
znajdującej się na załamaniu trasy. Studzienka S2 wykonana z kinety studzienki
PP dla rury trzonowej ?315 mm, rura przyłączeniowa ?160 PP, rura karbowana
?315 z uszczelką, stożek betonowy D=315, pokryw żeliwna typ ciężki. Kinetę
prefabrykowaną wykonaną z PP osadzić na zagęszczonym podłożu. Studzienkę
posadowić na podsypce piaskowej lub żwirowej grubości 15 cm.
Część II. Utwardzenie powierzchni
Obejmuje wykonanie robót:
a) Roboty ziemne i przygotowawcze:
- rozebranie nawierzchni trylinki
- transport gruzu
- wykopy ręczne
- roboty ziemne wykonywane koparkami
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
b) Roboty drogowe:
- ława pod opornik
- krawężniki betonowe-opornik na podsypce cementowo-piaskowej
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 gr. 10 cm
- jezdnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka czerwona - rozdzielenie stoisk na parkingu)
- studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych przedmiarach oraz dokumentacji (dokumentacja do wglądu u Zamawiającego).
Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część przedmiotu zamówienia lub obie części jednocześnie.
Rodzaj zamówienia: robota budowlana

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45231300-8

Dokument nr: GK.ZP.271.2.15.2021

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć do dn. 13.09.2021 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: d.lurie-gapińska@gabin.pl (dopuszcza się skan dokumentów).

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia: 1,5 miesiąca od momentu podpisania umowy.

Wymagania:
IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania tych warunku wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do swz.
V. Zawartość oferty:
- wypełniony i prawidłowo podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3
VI. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
- cena 100 %
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
Cena oferty badanej
VII. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.
IX. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) Nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty
2) Wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu
3) Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej
4) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
5) Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Kontakt:
III. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegóły dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod nr. tel. 24 267 41 64, 24 267 4161.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
Pod względem merytorycznym: Piotr Kwiatkowski - tel. 24 267 41 61
Pod względem formalnym: Dominika Lurie-Gapińska - tel. 24 267 41 64

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.