Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU

Przedmiot:

REMONT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach
ul. Gdańska 110
89-620 Chojnice
powiat: chojnicki
tel. (52) 397 32 16 fax (52) 397 32 17 tel. kom. 609 - 690 - 792
chojnice@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Chojnice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (52) 397 32 16
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU DW 235 Z ULICAMI KOŚCIERSKA - MŁODZIEŻOWA - OBROŃCÓW CHOJNIC W CHOJNICACH
Zaproszenie do składania ofert
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
,,REMONT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU DW 235 Z ULICAMI
KOŚCIERSKA-MŁODZIEŻOWA-OBROŃCÓW CHOJNIC W CHOJNICACH"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego
zaproszenia.

CPV: 45.23.32.94-6

Dokument nr: RDC.2640.10.202l.ŁSz

Składanie ofert:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert
należy złożyć:
- w formie pisemnej (pocztą lub osobiście w Sekretariacie) w siedzibie Zamawiającego,
tj.: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach, Ul. Gdańska 110 89-620 Chojnice
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego,
w terminie do dnia: 13.09.2021 r. do godz. 15;00.

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji zamówienia: 23.11.2021 r.

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena ofertowa.
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które
będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem
i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:
1. Kierownik robót - posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez
o uran iczeń w specjalności instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne.
a) osoby wskazane do pełnienia funkcji w póz. 1 powinny posiadać uprawnienia
budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 202 r. póz. 1333 z poźn. zm.) w specjalności
właściwej do powierzonej funkcji lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz przynależności do
właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
b) Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego,
osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, na warunkach określonych w ustawie z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.):
- mogą ubiegać się i uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w
budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do właściwej
okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po przeprowadzeniu postępowania przez
właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczypospolitej Polskiej,
-jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z
prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego
wykonywania zawodu inżyniera budownictwa tj. do świadczenia usług
transgenicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, po złożeniu
pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi
dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług transgenicznych podlega każdorazowo
indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego w
Rzeczypospolitej Polskiej.
Spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia.
4. Zamawiający wykluczy z udziały w postępowaniu Wykonawcę, który z przyczyn leżących
po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał (w istotnym stopniu)
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.
6. Jeżeli cena złożonej oferty (łub jej istotne składowe) będzie wydawać się
Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić
będzie jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień odnośnie ceny
złożonej oferty (lub jej istotnych składowych).
1. Istotne warunki zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy.
Oferta składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres,
oraz opisane:
,,Oferta na - ,,REMONT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU
DW 235 Z ULICAMI KOŚCIERSKA-MŁODZIEŻOWA-OBROŃCÓW CHOJNIC
W CHOJNICACH"
i
Nie otwierać przed dniem 13.09.2021 r., godz. 15;00.
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie
skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z
niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
11. Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego {zakładka ,,Archiwum ").

Kontakt:
10. Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Łukasz Szyca, tel. (52) 397 32 16

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.