Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowych przeglądów rocznych obiektów budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie okresowych przeglądów rocznych obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20A
96-330 Puszcza Mariańska
powiat: żyrardowski
tel.: 46 831 81 91 w. 117, 46 831-84-26, tel.: 46 831-81-70 fax: wew. 210
sekretariat@studzieniec.zp.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Puszcza Mariańska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 46 831 81 91 w
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie okresowych przeglądów rocznych obiektów budowlanych
w Zakładzie Poprawczym w
Studzieńcu oraz przygotowanie i przekazanie protokołów z tych przeglądów
1. Budynek grupy internatowej I, pow. 204 m2.
2. Budynek grupy internatowej II, pow. 204 m2.
3. Budynek grupy internatowej III, pow. 204 m2.
4. Budynek grupy internatowej IV, pow. 204 m2.
5. Budynek grupy internatowej V, pow. 216 m2.
6. Budynek grupy internatowej VI, pow. 276 m2.
7. Budynek szkoły, pow. 1009 m2,
8. Budynek administracyjny, pow. 820 m2,
9. Budynek oczyszczalni ścieków pow. 205 m2,
10. Budynek hydroforni, pow. 55 m2,
11. Budynek szpitalika, pow. 207,5 m2,
12. Budynek stolarni, pow. 403 m2,
13. Budynek kotłowni, pow. 360 m2
14. Budynek ślusarni (garaże), pow. 168 m2,
15. Budynek warsztatów szkolnych - ślusarni, pow. 197 m2,
16. Budynek warsztatowy malarsko - ogrodniczy, pow. 303 m2,
17. Budynek warsztatowy: montownia, lakiernia, ślusarnia, pow. 456 m2,
18. Budynek kaplicy, pow. 160 m2,
19. Budynek stajni pow. 214 m2,
20. Budynek portierni, pow. 193,5 m2,
21. Budynek magazynowy 328 m2,
22. Boisko wielofunkcyjne, pow. 882 m2.
Zakres przeglądów obejmuje kontrolę: elementów obiektów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynków których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu, stan instalacji CO, CWU, zimnej wody i kanalizacji, stan instalacji gazowych (jeżeli dotyczy) oraz przewodów kominowych.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. o godz. 12.30

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub kuriera na adres zamawiającego lub też dostarczona osobiście i złożona w sekretariacie zakładu do dnia 10 września 2021 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,oferta na przeglądy obiektów".

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin realizacji zamówienia: do dnia 24 września 2021 r.

Wymagania:
Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 1), w języku polskim, w sposób czytelny i powinna być podpisana przez oferenta lub upoważnionego przez oferenta przedstawiciela(li) Wykonawcy.
2. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę do skierowanego zapytania.
3. Podana cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, tj.: koszty usługi, dojazdu/transportu itp.
IV. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Oferta cenowa - formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),
3. Kopię posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia,
4. Podpisana klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych.
2. Oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.
Termin płatności: - w ciągu 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, na adres mailowy podany w ofercie.
O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy
złożyli oferty na adres mailowy podany w ofercie.
IX. Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych
2. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
X. Załączniki:

Kontakt:
5. Osoba kontaktowa: Rafał Szulc, r.szulc@studzieniec.zp.gov.pl , telefon 46 831 81 91 w. 117.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.