Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Restauracja zabytkowej boazerii w holu budynku

Przedmiot:

Restauracja zabytkowej boazerii w holu budynku

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Kultury Dwór Artusa
ul. Rynek Staromiejski 6
87-100 Toruń
powiat: Toruń
56 - 655 49 39 w 29
marcin.sobczak@artus.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: 56 - 655 49 39 w 29
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dwór Artusa w Toruniu ogłasza zapytanie o cenę z zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu w trybie procedury otwartej której przedmiotem jest:

,,Restauracja zabytkowej boazerii w holu budynku Centrum Kultury Dworu Artusa"
Przedmiot zamówienia finansowany jest z środków własnych Centrum Kultury Dworu Artusa, oraz ze środków Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tytuł projektu: ,,Restauracja zabytkowej boazerii w holu budynku Centrum Kultury Dworu Artusa".
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.). tj. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

II. Ogłoszenie o zamówieniu:
o Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych (2021/BZP 00169508/01 dnia 03.09.2021)
o Zamieszczono na stronie internetowej: www.e-bip.org.pl/artus/
o Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Restauracji zabytkowej boazerii w holu budynku Centrum Kultury Dworu Artusa na Ul. Rynek Staromiejski 6 w Toruniu.
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej:
1. Program konserwatorski dla prac renowacyjnych boazerii naściennej w głównym holu gmachu Dworu Artusa w Toruniu (Załącznik nr 4)
2. Kosztorys Ofertowy oraz Przedmiar Ofertowy robót - Prace renowacyjne boazerii w głównym holu (Załącznik nr 5)
Przedmiot zamówienia uwarunkowany jest:
1. Bezzwłocznym zawiadomieniem Miejskiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach i nowych okolicznościach ujawnionych w toku prac, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku oraz zakres prac konserwatorskich.
2. Obowiązkiem kierowania pracami lub samodzielnego ich wykonania przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany tej osoby, o której mowa w pkt 2:
o imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 2
o dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
o oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 3 o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania
4. W trakcie prac należy prowadzić dokumentację przebiegu konserwacji i restauracji. Egzemplarz dokumentacji należy przekazać MKZ po zakończonych pracach.

CPV: 45421000-4

Składanie ofert:
1. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) oraz załącznik nr 3 (zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania) należy składać mailowo na adres: marcin.sobczak@artus.torun.pl w terminie do 10.09.2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 30 listopada 2021 roku.

Wymagania:
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:
1. Decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku nr BMKZ.4125.1.10.2020.AWK z dnia 26.06.2020 (Załącznik nr 6)
Zamówienie obejmuje również:
1. Wykonanie wymaganych obowiązującymi przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów technicznych, dokumentacji powykonawczej
2. Urządzenie i zagospodarowanie placu robót oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych
3. Ewentualnie inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia
4. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami. Roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje wykonać z materiałów i urządzeń własnych. Dostarczone materiały muszą być nowe i odpowiadać rodzajom i parametrom materiałów uwzględniających w opisie przedmiotu zamówienia. Materiały te powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
5. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyboru lub materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych niż założone.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany udowodnić, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważony w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Jeżeli Wykonawca zamierza zastosować rozwiązania równoważne, musi uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków na ich zastosowanie w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
IV. Miejsce prac przedmiotu zapytania.
Centrum Kultury Dwór Artusa ul. Rynek Staromiejski 6 w Toruniu. Hol przy wejściu głównym.
2. Za termin wykonania zamówienia uważa się dzień zakończenia robót, potwierdzony protokołem odbioru końcowego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów.
VI. Warunki zamówienia.
1. Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze, w tym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 do ogłoszenia (formularz ofertowy) oraz wykazu, że Wykonawca zrealizował należycie w okresie ostatnich 3 lat, trzy zamówienia, które obejmowały wykonanie robót konserwatorskich polegających na pracach stolarskich o łącznej kwocie nie mniejszej niż 50.000,00 zł. Zamówienia te muszą być zrealizowane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2. Kryterium wyboru oferty
Cena netto - waga punktowa - 100 pkt (100%)
Liczba punktów w poszczególnych kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------------------- x 100
Wartość netto wskazana w ofercie
3. Maksymalna liczba = 100. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
5. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
7. Zamawiający dysponuje kwotą 62.106,27 złotych netto (76.390,71 zł brutto).
8. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia zapytania o cenę w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
10. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wybranego Dostawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Dostawcą, która spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
11. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Dostawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
12. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
13. Zamawiający wymaga, aby Dostawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczył kompletną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia, aktualne wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty, autoryzację producenta dla sprzedaży i serwisu, deklarację zgodności producenta lub innych dokumentów potwierdzających że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania, dokumentów gwarancyjnych, świadectw jakości wymaganych przepisami prawa, szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim, innych dokumentów jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

VIII. Sposób przygotowania oferty.
1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z treścią wzoru Formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania.
2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto dla całości zamówienia.
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
4. Oferta musi być podpisana (podpis odręczny) oraz zeskanowana, lub podpisana podpisem elektronicznym przez osobę do tego umocowaną.
5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.), muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym wypadku powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
6. Oferta musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania.
7. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
X. Termin wyboru ofert.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi niezwłocznie. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczone zostaną na stronie bazy konkurencyjności oraz zostaną przekazane drogą mailową Wykonawcom którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie https://www.e-bip.org.pl/artus/.

XI. Termin podpisania umowy.
Niezwłocznie po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia, w formie:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy
5. W przypadku zabezpieczenia udzielonego w formie innej niż w pieniądzu, gwarancja lub poręczenie powinny być nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie, oraz ważne w okresie wykonania umowy oraz rękojmi za wady. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem polskim, oraz m.in:
a) wskazywać Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji
b) wskazywać Wykonawcę jako zobowiązanego
c) wskazywać ubezpieczyciela lub bank jako gwaranta
d) określać wierzytelności, które zabezpiecza
e) opiewać na kwotę w wysokości 5 % wartości łącznej umowy brutto
f) umożliwić bezwarunkową płatność kwoty gwarantowanej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia.
7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane
b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy
XIV. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

XV. Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w Ustawie zamówień publicznych.

XVI. Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Kontakt:
VII. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami.
Marcin Sobczak - Specjalista ds. projektów 56 - 655 49 39 w 29
Łukasz Wudarski - Zarządca 56 - 655 49 39
Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.