Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa placu zabaw

Przedmiot:

Przebudowa placu zabaw

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łańcut
Plac Sobieskiego 18
37-100 Łańcut
powiat: łańcucki
tel. (17) 249-04-18
p.skital@um-lancut.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Łańcut
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (17) 249-04-18
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto Łańcut
zaprasza do złożenia oferty na:
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Łańcucie

Dokument nr: GKI.7013.24.1.2021

Składanie ofert:
6. Sposób przygotowania i forma złożenia oferty: na załączonym druku w zaklejonej kopercie z opisem ,,Oferta na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Łańcucie" lub na adres email p.skital@um-lancut.pl
7. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 14.09.2021 r. do godz. 900, Urząd Miasta Łańcuta Plac Sobieskiego 18

Miejsce i termin realizacji:
terminu wykonania zamówienia - do 19.11.2021 r.

Wymagania:
Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia, w tym:
1) Wymagania dotyczące:
a) terminu wykonania zamówienia - do 19.11.2021 r.
b) terminu płatności - do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury
c) warunków gwarancji/rękojmi - 60 miesięcy
d) przedmiot zamówienia: wykona sam/ przy pomocy podwykonawców*
2. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki :
1) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie zewnętrznego placu zabaw o wartości co najmniej 100 tys. zł brutto.
2) dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór zał. nr 2 do zapytania ofertowego.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z zapytania ofertowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Kryteria oceny ofert z określeniem ich wagi:
1) cena 100 %
najniższa cena ofertowa
Cena = ------------------------------- x 100 %
cena oferty badanej
5. Forma i sposób wynagrodzenia: wynagrodzenie ryczałtowe.
8. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty: wg. kryterium oceny ofert.
9. Istotne postanowienia umowy:
I. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu umownego zakończenia robót,
2) opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i/lub usterek,
3) istnienie wad nie dających się usunąć, zmniejszających wartość użytkową - w wysokości 100% wartości elementu brutto plus koszty jego rozbiórki,
4) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
5) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umownego
brutto, za każdy dzień zwłoki,
6) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub projekt jej zmiany,
7) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę
8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń zgodnie z postanowieniami w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
9) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. za każdy dzień opóźnienia,
10) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut jest Burmistrz Miasta Łańcuta. Urząd Miasta, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Burmistrza;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: osobiście lub za pośrednictwem poczty przesłanej na adres urzędu; drogą elektroniczną - e-mail: iod@um-lancut.pl; telefonicznie pod numerem 17 249 04 66;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (w tym w celu zawarcia umowy lub wyboru najkorzystniejszej oferty) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; w pozostałych przypadkach odbiorcami danych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Łańcut przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Łańcuta oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miasta w formie papierowej i elektronicznej, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3), w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zbrakowane po upływie od 5 do 50 lat lub być przechowywane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów. W przypadku gdy przepisy prawa nie precyzują okresu przechowywania danych okres ten ustala Administrator;
7) Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b), lit. d) i lit. e), art. 20, art. 21 ust. 1 RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie - w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
9) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe - odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy (w tym niemożliwością zawarcia umowy lub dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty);
10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.