Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
524z dziś
4950z ostatnich 7 dni
19976z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Niżański
Plac Wolności 2
37-400 Nisko
powiat: niżański
tel. (15) 841-20-57, fax. (15) 841-27-00
gm@powiatnizanski.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nisko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (15) 841-20-57,
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej działek z terenu
Powiatu Niżańskiego niezbędnych do ustalenia aktualnego stanu prawnego nieruchomości
objętych międzynarodowymi układami odszkodowawczymi (tzw. układami
indemnizacyjnymi), zawierające między innymi:
-badanie stanu katastralnego gruntów na podstawie zbioru dokumentów katastru
austriackiego (wchodzące w skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego
przez Starostę Niżańskiego) oraz badanie stanu prawnego gruntu na podstawie danych
zawartych w księgach gruntowych (Lwh) prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Nisku,
- badanie stanu ewidencji gruntów na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków
(prowadzonej przez Starostę Niżańskiego) oraz stanów prawnych gruntów na podstawie
ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów (kw, zd) prowadzonych przez Sąd Rejonowy
w Nisku,
- opracowanie dokumentacji z w/w badań katastralnych, ewidencyjnych i
wieczystoksięgowych w formie protokołów, wykazów synchronizacyjnych, wykazów zmian
gruntowych, map uzupełniających lub innych dokumentów.
- tabelę w formie elektronicznej z uzyskanymi danymi, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do warunków technicznych.

Dokument nr: GM.272.35.2021.1

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Nisku, Plac Wolności 2,
37- 400 Nisko, pokój nr: 1 (biuro obsługi interesanta) lub na adres poczty elektronicznej
gm@powiatnizanski.pl w terminie do dnia 13.09.2021 r. godz. 11:00.
1) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- Wykonawca nie zaoferował minimalnej liczny działek określonej w niniejszym
zapytaniu
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub zmiany treści
zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 29 listopada 2021 r.

Wymagania:
4. Opis sposobu obliczania ceny:
Za kwotę 24 000,00 zł Wykonawca wykona zaoferowaną ilość działek...... wg w ust. 2
Zakresu opracowania ,,Warunków Technicznych na wykonanie: opracowań geodezyjnych
i kartograficznych na potrzeby ustalenie aktualnego stanu prawnego nieruchomości
objętych układem pomiędzy Rządem PRL a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki
dotyczącym roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych zawartym w dniu 19 lipca 1960 r."
od Lp. 1 do Lp. ..:
Minimalna ilość opracowanych roszczeń jakie Wykonawca jest zobowiązany
zaoferować to 30. W przypadku złożenia ofert o takiej samej liczbie nieruchomości za
kwotę 24 000,00 zł Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych. Z tytułu
większej ilości nieruchomości, niż określono, Wykonawcy nie będzie przysługiwało
dodatkowe
W przypadku zaoferowania mniejszej ilości opracowanych roszczeń niż 30 oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku - Załącznik nr 1 Formularz
oferty.
2) Ofertę można składać w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej na
adres gm@powiatnizanski.pl z adnotacją w tytule ,,Oferta na: Opracowanie
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej działek z terenu Powiatu
Niżańskiego ..." w formie elektronicznej w postaci skanu dokumentu podpisanego
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszczalny jest również
dokument opatrzony podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
3) Wykonawca ma obowiązek oznaczenia dokumentów w taki sposób aby
Zamawiający mógł jednoznacznie stwierdzić, że jest to oferta oraz którego
postępowania ona dotyczy.
4) Za datę przekazania oferty elektronicznej, przyjmuje się datę jej przekazania na adres
poczty elektronicznej wskazanej w pkt 5 ppkt. 2, za datę przekazania oferty papierowej
uznaje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego.
5) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert oraz oferty nie
oznaczone jednoznacznie (np. bez opisu oferta na ... lub bez numeru referencyjnego,)
zostanie zwrócona Wykonawcy.
6) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.
7) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
8) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
9) Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy, wg dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,
10) Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,
11) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12) W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie
potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty
dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie, posiadające
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
13) Zamawiający może dokonać poprawy w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oczywistych
omyłek pisarskich lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty
z Zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty -
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Dodatkowe informacje:
1) W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie
zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą - z chwilą zawarcia tej umowy.
2) W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym możliwe
jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli będzie ona niezgodna z treścią
niniejszego zapytania ofertowego.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia przed upływem
terminu do składania ofert.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych z tego tytułu.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru
którejkolwiek z ofert - na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
7) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do
złożenia ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8) Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.

Kontakt:
9) Zaleca się aby wszelka korespondencja była kierowana do zamawiającego pisemnie
na adres: Starostwo Powiatowe w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gm@powiatnizanski.pl
10) Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami pod względem merytorycznym:
Aleksandra Mróz.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.