Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
ul. Straszewskiego 21-22
31-109 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 12 362 71 17; fax +48 12 422 02 09, tel. 12 362 71 17
zamowienia@ast.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 12 362 71 1
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy pokrycia dachowego w budynku
Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia w Bytomiu,
zlokalizowanego przy Ul. Piłsudskiego 24a, 41-902 Bytom
3. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy dachu w budynku
Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia w Bytomiu, zlokalizowanym przy
ul. Piłsudskiego 24a, 41-902 Bytom,
b) Roboty polegają m.in. na: rozebraniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, wykonaniu nowych obróbek blacharskich, wykonaniu
izolacji przeciwwilgotnościowej, naprawie pokryć dachowych papą termozgrzewalną, uzupełnieniu
podkładek z blachy ocynkowanej, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. nr 1 - przedmiar
robót.
c) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym
(przedmiarem robót), obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, p.poż. oraz
poleceniami upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
d) Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancyjny na wykonaną robotę
budowlaną, liczony od daty odbioru.
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
f) Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Dokument nr: ZKK.261.2.5.2021

Składanie ofert:
a) Oferty należy składać w sposób następujący: e-mailem na adres: zamowienia@ast.krakow.pl lub w wersji
papierowej na adres AST przy Ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków lub AST Filia w Bytomiu, ul.
Piłsudskiego 24a, 41-902 Bytom - w terminie do dnia 14 września (wtorek) 2021 r. do godz. 9.00.

Miejsce i termin realizacji:
g) Wymagany termin wykonania zamówienia: od zawarcia umowy (planowane podpisanie umowy do 17
września 2021 r.) do 30 września 2021 r.

Wymagania:
2. Wybór oferty nastąpi na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie
przekracza równowartości kwoty 130 tys. zł.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca złoży
oświadczenie w formularzu oferty, przy czym w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w ust.
4 pkt 2) przedstawi dokument/dokumenty (np. referencje, protokół odbioru)
potwierdzający/potwierdzające, iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o
podobnym zakresie o wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto (za roboty o podobnym zakresie zostaną
uznane roboty dotyczące napraw pokrycia dachowego).
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
a) wypełniony Formularz Oferty (wzór - zał. nr 2),
b) kalkulację ceny ofertowej, n.p. w postaci uproszczonego kosztorysu wraz z zestawieniem materiałów,
robocizny i sprzętu,
c) dokument potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia.
8. Opis sposobu przygotowywania ofert
a) Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a kopie składanych wraz z
ofertą dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem,
b) Ofertę stanowi ,,Formularz oferty" - sporządzony wg zał. nr 2 wraz z wymaganymi dokumentami.
c) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
W
przypadku wyboru oferty złożonej mailem Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy
Zamawiającemu oryginał oferty.
b) Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
10. Opis sposobu obliczenia ceny
a) Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji,
n.p w formie kosztorysu uproszczonego plus zestawienie materiałów dla całości zamówienia wraz z
nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysu, uwzględniając wszelkie koszty
niezbędne do jego wykonania, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, upusty itp., których
Wykonawca zamierza udzielić. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów w kosztorysie
uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że
Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z zapytania ofertowego wraz z
przedmiarem w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów stanowią
jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego
przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
b) Sumaryczna cena ryczałtowa wyliczona na podstawie kosztorysu uproszczonego Wykonawcy przy
uwzględnieniu informacji podanych w zapytaniu ofertowym winna odpowiadać cenie podanej przez
Wykonawcę w formularzu oferty.
11. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
a) Zamawiający będzie oceniał oferty pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszym
zapytaniu. Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert może zwracać się do Wykonawców o wyjaśnienia
dotyczące treści ofert i uzupełnienie lub poprawienie dokumentów złożonych wraz z ofertą. Niezłożenie
przez wykonawców wyjaśnień/nieuzupełnienie dokumentów może skutkować nieuwzględnieniem oferty .
b) Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza ofertowego - za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania określone w nin. zapytaniu.
c) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
12. Zamawiający po wyborze oferty zawrze z wybranym wykonawcą umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr
3 do niniejszego zaproszenia. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, w terminie do 3 dni roboczych
od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty nie zawrze umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego w każdym czasie bez
podania przyczyny.

Kontakt:
7. Osoba po stronie zamawiającego uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
Iwona Kołodziejczyk, tel. 12 362 71 17, e-mail: zamowienia@ast.krakow.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.