Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zestawów festynowych, zestawu oświetleniowego i sprzętu nagłośnieniowego

Przedmiot:

Dostawa zestawów festynowych, zestawu oświetleniowego i sprzętu nagłośnieniowego

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA OGRODZIENIEC
PLAC WOLNOŚCI 25
42-440 OGRODZIENIEC
powiat: zawierciański
tel. (32) 67-09-713, tel. 32 67 09 737, tel. 32 67 09 736
oferty@ogrodzieniec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: OGRODZIENIEC
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (32) 67-09-713,
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH
w konkursie prowadzonym na podstawie Regulaminu wewnętrznego UMiG Ogrodzieniec o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł
Zamawiający - Gmina Ogrodzieniec, zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę fabrycznie nowych zestawów festynowych, tj. zestawu oświetleniowego i sprzętu nagłośnieniowego.
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu ofertowym.

Dokument nr: ZP.271.1.205.2021

Składanie ofert:
1. Oferty na formularzu ofertowym dołączonym do Zaproszenia należy składać do dnia 13.09.2021 r. do godz. 10:00 w formie:
a) elektronicznej (w formie skanów) na e-mail: oferty@ogrodzieniec.pl LUB
b) papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, pokój nr 16 (Sekretariat) - decyduje data i godz. wpływu do Urzędu.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2021 r.
4. Miejsce dostarczenia asortymentu: Urząd Miasta i Gminy od poniedziałku do piątku w godz.ch od 09:00 do 13:00, maksymalnie 2 dostawy dla każdej części. Dokładne terminy i godz. należy uzgodnić z Martyną Duda lub Iwoną Rajca.

Wymagania:
2. Wykonawca zapewni uruchomienie i sprawdzenie sprzętu w obecności przedstawiciela Zamawiającego, w dniu dostawy oraz co najmniej 1-godzinne szkolenie z obsługi urządzeń dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego.
3. Najpóźniej w dniu dostawy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego instrukcje obsługi poszczególnego asortymentu oraz warunki gwarancji w wersji papierowej w języku polskim.
II. Kryteria i termin wykonania
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Łączna cena ofertowa - 100% za daną część.
2. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT - cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT i jej wartości.
III. Warunki udziału w konkursie.
Zamawiający nie określa warunków udziału w konkursie.
IV. Gwarancja : na poszczególne pozycje asortymentu opisanego w formularzu ofertowym: 24 miesiące.
Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego, a także napisem: ,,Dostawa środków ochrony indywidualnej dla strażaków z terenu miasta i gminy Ogrodzieniec". Zawartość oferty:
a) formularz ofertowy zgodny z treścią załącznika nr 1 do Zaproszenia,
b) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegaj ącego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego - o ile dotyczy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku przesyłania dokumentów e-mailem, Zamawiający dopuszcza skan pełnomocnictwa.
2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.
6. Po przeprowadzeniu porównania ofert, informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu konkursu zostanie przesłana do Wykonawców biorących udział w konkursie.
7. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
VI. Inne postanowienia.
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za daną część.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Warunki płatności:
a) płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajdujący się w bazie podatników VAT na tzw. ,,białej liście",
w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
b) podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy (przygotowany przez Wykonawcę) podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego,
c) adresatem i Odbiorcą faktur jest Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec,
d) datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
e) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w oparciu o art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
f) Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT,
g) w przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania płatności na inny rachunek bankowy ujawniony w wykazie podatników VAT lub zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
VII. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.

Uwagi:
VIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@ogrodzieniec.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o któtych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl
Załącznik do zaproszenia: Formularz ofertowy. Treść Zaproszenia z załącznikami zatwierdzam:

Kontakt:
1. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia ze strony Gminy: Martyna Duda tel. 32 67 09 737 i Iwona Rajca tel. 32 67 09 736.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.