Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
855z dziś
5311z ostatnich 7 dni
20199z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Produkcja elementów scenografii wystawy wraz z montażem

Przedmiot:

Produkcja elementów scenografii wystawy wraz z montażem

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa
powiat: Warszawa
tel +48 22 277 43 00
klementyna.swiezewska@muzeumwarszawy.pl
https://muzeumwarszawy.ezamawiajacy.pl/pn/muzeumwarszawy/demand/notice/public/38162/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel +48 22 277 43 00
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Produkcja elementów scenografii wystawy ,,Niewidoczne. Historie warszawskich służących" wraz z montażem.
a. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu. Projekt wykonawczy elementów scenograficznych wystawy, które stanowią przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.

Dokument nr: ADPZ.26.10/2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://muzeumwarszawy.ezamawiajacy.pl/pn/muzeumwarszawy/demand/notice/public/38162/details
Ofertę należy przesłać/ złożyć do dnia 10.09.2021 do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 05.11.2021, szczegółowe informacje na temat przewidzianego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia wskazane są w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena i ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert): cena -100%.
b. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu
6. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie dotyczy
2) doświadczenia: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na wykonaniu scenografii lub elementów wystawienniczych o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każde.
Przez jedno zamówienie należy rozumieć usługę świadczoną na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia powyższego warunku usług o wartości mniejszej niż wymagana świadczonych na podstawie kilku umów. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży wykaz co najmniej 2 (dwóch) zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat zamówień polegających na wykonaniu scenografii bądź wykonaniu elementów wystawienniczych o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każde zamówienie (umowa) -(należy wypełnić Tabelę nr 1 w formularzu oferty - załącznik nr 4). Wykonawca zobowiązany jest do oferty złożyć referencje lub końcowe protokoły odbioru potwierdzające należyte wykonania scenografii bądź elementów wystawienniczych wydane przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane.
Zamawiający informuje, że odrzuci ofertę wykonawcy, który nie wykażę spełnienia warunku udziału z zastrzeżeniem punktu 5 Postanowień ogólnych.
3) dysponowania odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia: nie dotyczy
4) dysponowania potencjałem technicznym: nie dotyczy
5) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy
7. Sposób przygotowania oferty i miejsce jej złożenia
Oferta winna być przygotowana na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, Dopuszczalna forma składanych dokumentów:
1) Skan - podpisanie dokumentów, a w przypadku dokumentów pochodzących od podmiotów trzecich poświadczone za zgodność, przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, zeskanowane i następnie przesłane na adres e-mailowy: klementyna.swiezewska@muzeumwarszawy.pl.
2) Dokumenty opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy i przesłane na adres mailowy wskazany w podpunkcie 1.
9. Ewentualne zapytania Wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia Uwagi lub wnioski o wprowadzenie zmian do wzoru oferty lub/i wzoru umowy Wykonawcy mogą składać drogą mailową, na adres: klementyna.swiezewska@muzeumwarszawy.pl, do dnia 06.09.2021, do godz. 24:00. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytania niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami.
Postanowienia ogólne
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę poprzez ponowne złożenie oferty zgodnie z wzorem Formularza ofertowego z adnotacją w ofercie ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli nie podlegające odrzuceniu oferty, w zakresie szczegółów wykonania zamówienia oraz ewentualnie wysokości ceny w zakresie jej zmniejszenia/ złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy, Zamawiający informuje, iż treść umowy nie będzie podlegać negocjacjom po upływie terminu składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców celem wyjaśnienia treści złożonej oferty.
5. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych ogłoszeniem o zamówieniu dokumentów, lub złożone dokumenty nie będą kompletne, Zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wyłączona jest możliwość uzupełniania formularza ofertowego w odniesieniu do zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert,
2) została złożona przez wykonawcę niespełniąjącego warunków udziału w postępowaniu,
3) jest nieważna na podstawie przepisów obowiązującego prawa,
4) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
5) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał.
7. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania uzasadnienia, natomiast po terminie składania ofert Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta,
2) wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu,
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty,
4) zostaną złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
6) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
9. Zamawiający poinformuje wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
10. Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Zamawiającego.
11. Zamawiający nie ponosi kosztów sporządzenia oferty.

Kontakt:
10. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Klementyna Świeżewska, adres e-mail: klementyna.swiezewska@muzeumwarszawy.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.