Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych

Przedmiot:

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Giżycku
ul. Wodna 4
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
tel.+48 87 428 39 92
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.+48 87 428 39 92
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Giżycku,
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:,, Utrzymanie publicznych
śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania
Zarządu Zlewni w Giżycku - NW Gołdap."
5. Zakres zamówienia
- Opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1.

Dokument nr: BI.ZPU.3.281.48.2021.DS

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 14.09.2021r do godz. 12;00 za pośrednictwem Platformy
zakupowej zwanej dalej ,,Platforma" pod adres: www.przetargi.wody.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: cztery tygodnie od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena -100%
Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium cena poprzez porównanie ceny brutto
oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru
Pc=(Cn:Cb)xl00
gdzie:
Cn-cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Cb- cena brutto oferty podanej
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i
oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykazał się doświadczeniem
polegającym na należytym zrealizowaniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40 000,00zł. Na
potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca złoży wypełniony załącznik pn. ,,Wykaz
usług" załącznik nr 2. wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi
(referencje itp.)
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego
wniesienia (jeżeli wymagane): nie wymaga się
9. Warunki gwarancji: zgodnie ze wzorem umowy
10. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o denominacji złotego
i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług. Podana w ofercie cena będzie całkowitą wartością
zamówienia i będzie uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszystkie koszty jakie
poniesie Wykonawca. Cena powinna obejmować wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć
na realizację zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w
innej walucie niż złoty polski.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wykonawca może złożyć
tylko jedną ofertę. Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez
stronę:
Do Zapytania Ofertowego Wykonawca załączy niżej wymienione dokumenty:
-Wykaz usług -załącznik nr 2
-Formularz ofertowy -załącznik nr 4
-Kalkulacja ofertowa - załącznik nr 5
Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów powoduje, iż oferta jest nieważna z
przy czyn formalnych i podlega odrzuceniu. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie
rozpatrywana
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
Korzystanie z platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod
adresem: www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce : Instrukcja dla Wykonawcy.
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: Zamawiający zastrzega sobie
prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. Z tytułu
unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania
oferty.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Anna Mikulewicz - tel. 87 428 39 92

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.