Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa fabrycznie nowego systemu rejestracji rozprawy sądowych

Przedmiot:

Dostawa fabrycznie nowego systemu rejestracji rozprawy sądowych

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny w Krakowie
ul. Przy Rondzie
31-547 Kraków
powiat: Kraków
tel. 512-233-047
biuroit@krakow.sa.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 512-233-047
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny w Krakowie Ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków, działając z zamiarem udzielania zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000,00 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1) a contrario ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:
,,Wyposażenie Sali rozpraw w zestaw do rejestracji rozpraw Recourt."
(należy podać w przypadku nadania nazwy postępowania).

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu rejestracji rozprawy sądowych dla jednej sali rozpraw zgodnie z poniższym opisem:
1. DOSTAWA infrastruktury sprzętowej, zgodnie z Tabelą nr 1 oraz opisem zamieszczonym w Załączniku nr 3 ,,Specyfikacja urządzeń technicznych" - termin do dnia 24 września 2021 roku;
2. Opracowanie projektu technicznego rozmieszczenia poszczególnych elementów systemu w sali rozpraw - termin realizacji do dnia 24 września 2021;
3. Wykonanie instalacji zestawu na 1 sali rozpraw- termin realizacji do dnia 24 września 2021;
4. Testy zainstalowanego zestawu - termin realizacji do dnia 30 września 2021
5. Świadczenie usług wsparcia technicznego i gwarancja na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

Tabela 1. Zestawienie ilościowe urządzeń jakie muszą zostać dostarczone w ramach wyposażenia sali rozpraw
Lp.
Nazwa urządzenia
Ilość sztuk
1.
Jednostka centralna systemu rejestracji
1
2.
Urządzenie typu terminal wideokonferencyjny lub rozwiązanie równoważne
1
3.
Urządzenie typu komputer ,,all-in-one''
2
4.
Monitor wielkoformatowy
1
5.
Mikrofon stacjonarny
8
6.
Mikrofon przenośny
1
7.
Kamera kolorowa - kamera na świadka
1
8.
Kamera kolorowa - kamera główna
1
9.
Wzmacniacz audio dla systemu nagłośnienia sali
1
10
Głośnik do systemu przywoływania stron
1
11.
Zasilacz awaryjny UPS
1
12.
Szafka do zestawu urządzeń
1
13.
Przełącznik sieciowy LAN
1
14.
Stacja odczytu dowodu elektronicznego
1

Składanie ofert:
. Termin złożenia oferty:
8.1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: biuroit@krakow.sa.gov.pl w terminie do dnia 10 września 2021r. do godz. 14:00
8.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
8.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data i godz. wpływu do siedziby Zamawiającego albo na serwer Zamawiającego).
8.4. Oferent zobowiązany jest do oznaczenia w przedłożonej ofercie terminu nią związania, nie krótszego niż 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert,
8.5. W sytuacji braku oznaczenia terminu związania ofertą przyjmuje się, iż wynosi on 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia:
Do dnia 31.09.2021

Wymagania:
3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzorze umowy, na warunkach której Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia.

4. Kryteria oceny ofert:
4.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

4.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt

4.3. Punkty za kryterium ,,cena" zostaną obliczone według wzoru:

najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych
x 100 = liczba punktów
cena podana w ofercie ocenianej

4.4. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
w w/w kryterium oraz będzie odpowiadała wszystkim wymogom postawionym przez Zamawiającego.

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
5.1. Cena ofertowa, czyli cena, za jaką Wykonawca podejmie się zrealizowania zamówienia zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5.2. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami wynikającymi z niniejszego Zapytania ofertowego.
5.3. Cena ofertowa musi być wyrażona cyfrowo i słownie.
5.4. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc
po przecinku).
5.5. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej określa Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
6.1. Formularz ofertowy sporządzony według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
6.2. Stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

7. Opis sposobu przygotowania oferty:
7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
7.2. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.
7.3. Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystanie z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego, przedstawionych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach, z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może także poprawiać oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego oraz warunków postępowania. W przypadku zmiany może zostać przedłużony termin składania ofert.
11. W przypadku otrzymania ofert, które będą przekraczały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, ograniczenia zakresu zamówienia bądź odstąpienia od udzielenia zamówienia po wyborze oferty a przed zawarciem umowy bez podawania uzasadnienia. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania uzasadnienia.
12. Zamawiający powiadomi uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania drogą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego.
13. Informacje dotyczące zawierania umowy*:
Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego/elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego/korespondencyjnie w terminie podanym przez Zamawiającego.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie niniejszego postępowania jest: Andrzej Marszałek, tel. 512-233-047, email andrzej.marszalek@krkaow.sa.gov.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.