Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Al. Wolności 13
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62/765-79-63
zamowienia@kalisz.so.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62/765-79-63
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: ,,Remont
dawnego budynku Urzędu Celnego w Ostrowie Wielkopolskim przy Ul. Partyzanckiej 32
na potrzeby Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim" - (etap I).
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania pn: ,,Remont dawnego budynku Urzędu Celnego w Ostrowie
Wielkopolskim przy Ul. Partyzanckiej 32 na potrzeby Sądu Rejonowego w Ostrowie
Wielkopolskim" - (etap I).
2. Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawiera
dokumentacja projektowa i techniczna, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia
do składania ofert.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentował będzie Zamawiającego wobec Wykonawcy,
działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami
polskiego Prawa budowlanego oraz wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków
zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie
robót remontowych, nad którymi sprawowany ma być nadzór (nr ewidencyjny postępowania
4/ZP/21).
4. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów art. 25
i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, póz. 1333 ze zm.)
oraz przepisów wykonawczych.
5. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie zabezpieczenie
profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami
budowlanymi, m.in.:
a) zapewnienie wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami specyfikacji
warunków zamówienia,
b) przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych
z realizacją zamówienia, w wyznaczonym przez niego terminie,
c) kontrola nad właściwym i terminowym wykonaniem prac,
d) koordynowanie robót realizowanych przez Wykonawcę,
e) administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie robót
budowlanych, w zakresie wynikającym z warunków zawartych w tej umowie,
f) reprezentowanie interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację
inwestycji,
g) zapewnienie zgodności robót wykonanych z wymaganiami technicznymi,
h) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy,
i) zachowanie poufności informacji.
6. Przewiduje się, że zakres zadań inspektora nadzoru będzie obejmował prowadzenie
następujących działań:
a) kontrola zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową i harmonogramem robót
oraz z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę robót w zakresie
obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach wynikających
z zawartych między Wykonawcą a Zamawiającym umów,
c) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się
na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych
objętych nadzorem - niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godzin,
d) zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wykorzystywanych materiałów
i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,
e) sprawdzanie ważności oraz autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń,
zabezpieczeń, gwarancji, itp., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami
umowy na roboty budowlane,
f) zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) proponowanych przez Wykonawcę metod
wykonywania robót budowlanych,
g) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, spraw technicznych powstałych w toku
wykonywania robót,
h) rekomendowanie wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych,
które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót
budowlanych,
i) opiniowanie, przy współdziałaniu z projektantem, kierownikiem budowy i konserwatorem
zabytków, zastosowania rozwiązań równoważnych, o ile występują,
j) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości
lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych
i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych
oraz urządzeń technicznych,
k) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
zrealizowanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja projektową,
l) uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych,
m) kompletowanie dokumentacji związanej z odbiorem końcowym,
n) potwierdzanie gotowości do odbioru robót i urządzeń,
o) udział w czynnościach odbioru robót i przekazania do użytkowania,
p) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych
nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego
harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniach
korygujących, mających na celu usuwanie tych problemów,
q) kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur
wystawianych przez Wykonawcę robót,
r) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane,
s) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń powstałych podczas robót,
t) rozwiązywanie problemów związanych z realizacją umowy, zapobieganie sporom
i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne,
u) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego
wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót,
v) organizowanie odbioru końcowego oraz sporządzenie protokołu odbioru oraz przygotowanie
innych wymaganych dokumentów związanych z warunkami umowy.
7. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjncgo
należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót.
8. Każdorazowa obecność inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie winna być odnotowana
w dzienniku budowy. Wymagana przez Zamawiającego obecność inspektora na budowie wynosi
minimum 1 raz w tygodniu, licząc od daty pierwszego wpisu w dzienniku budowy.
9. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych
do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie
przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym terminu w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego
sporządzenia oferty.
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1
podwykonawcom. Wykonawca musi wskazać w ofercie firmy podwykonawców, którym zamierza
powierzyć wykonanie zamówienia. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca
odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących
Zamawiającego, pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek
zachowania tajemnicy spoczywa na Wykonawcy i jego pracownikach również po rozwiązaniu
umowy i ma charakter bezterminowy.
14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania
w każdym czasie i na każdym jego etapie. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie
o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartych w zaproszeniu do składania
ofert. Informacja o zmianie zapytania ofertowego zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie
internetowej Sądu Okręgowego w Kaliszu. Jeżeli w wyniku zmiany postanowień w zaproszeniu
do składania ofert niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Wykonawca, który złożył ofertę przed zmianą postanowień ma możliwość wycofania złożonej
oferty lub złożenia ponownie oferty, jeśli zmiana warunków zawartych w zaproszeniu ma wpływ
na zaoferowane przez niego ceny. W przypadku ponownego złożenia oferty przez Wykonawcę,
pierwszą ze złożonych ofert uznaje się za nieważną.
16. Złożenie przez Wykonawcę oferty nie jest jednoznaczne z zobowiązaniem Zamawiającego
do złożenia zamówienia lub podpisania umowy na wykonanie usługi będącej przedmiotem
zamówienia i Wykonawca składając ofertę nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.

Dokument nr: F-234-3 7/2021

Składanie ofert:
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 10 września 2021 r. do godz. 14.00 na biurze podawczym Sądu
Okręgowego w Kaliszu, bądź też w pokoju 253 II piętro, przy Al. Wolności 13
lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres e-mail: zamowienia@kalisz.so.gov.pl.
W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data otrzymania przesyłki przez Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia odebrania robót
budowlanych oraz wstępnej akceptacji inspektora nadzoru do zapłaty faktury końcowej wystawionej
przez Wykonawcę robót budowlanych.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia związany jest z terminem wykonania robót budowlanych:
Planowany termin rozpoczęcia robót - II połowa września 2021 r.
Planowany termin zakończenia robót - II połowa grudnia 2021 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia
i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, tj.:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz co najmniej 18 miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją
kultury.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wskazane uprawnienia budowlane
oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające
posiadanie ww. uprawnień oraz zaświadczenie potwierdzające członkostwo w odpowiedniej Izbie
Samorządu Zawodowego, które mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami
VI. Termin związania ofertą: 30 dni
VII. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do zaproszenia do składania ofert.
2. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką (w sposób nieścieralny) w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS) albo zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) lub udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku pełnomocnika,
Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa, z którego treści wynikać
będzie, że osoba w nim wskazana jest upoważniona do dokonywania czynności w postępowaniu
oraz/lub do podpisania umowy. Dokument pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia w złożonej ofercie lub ją
wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. W przypadku braku
parafek (podpisów) dokonane przez Wykonawcę zmiany, poprawki lub przekreślenia w ofercie
nie będą brane przez Zamawiającego pod uwagę.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu
zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie internetowej
Sądu Okręgowego w Kaliszu bez ujawniania źródła zapytania. Jeżeli treść zapytań będzie
dotyczyła udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją przez niego zawartych
w zaproszeniu warunków.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny ryczałtowej netto oraz brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego zaproszenia do składania ofert. Ceny zaproponowane przez Wykonawcę muszą
obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dokonując
ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że
jeżeli trzecia liczba po przecinku: jest mniejsza niż 5 - liczbę tę pomija się; jest równa lub większa
5 - drugą liczbę po przecinku zaokrągla się o jeden w górę.
X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w niniejszym zaproszeniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu
o kryterium wyboru ofert, a w przypadku uchylenia się tego Wykonawcy od zawarcia umowy -
następnemu w kolejności oferującemu najniższą cenę.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert zawiera tę samą cenę, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym
terminie.
Oferty budzące wątpliwości mogą być przedmiotem zapytania Zamawiającego o wyjaśnienie
ich treści. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty,
a w przypadku braku złożenia w yjaśnień do odrzucenia oferty.
W toku oceny ofert Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Oferty niespełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane.
W przypadku uchylenia się wyłonionego Wykonawcy od zawarcia umowy - zamówienie zostanie
udzielone następnemu w kolejności Wykonawcy oferującemu najniższą cenę.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie
o terminie i miejscu podpisania umowy.
XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
o Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.
o Rozliczenie za przedmiot umowy realizowane będzie na podstawie faktury wystawionej
na Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie ceny wskazanej
w formularzu ofertowym.
o W treści faktury musi zostać wskazany sąd, na rzecz którego będzie realizowana usługa.
o Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie
21 dni od daty wystawienia faktury.
o Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
za odstąpienie od umowy w następujących przypadkach:
- jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania umowy lub przerwie jej
realizację bez uzasadnionej przyczyny,
jeżeli Wykonawca wykonywać będzie obowiązki wynikające z zawartej umowy
bez zachowania należytej staranności, co będzie utrudniało lub zwiększało ryzyko
inwestycyjne ponoszone przez Zamawiającego.
o W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatników VAT, Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze VAT oraz zawiadomi właściwy Urząd Skarbowy o dokonaniu

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana przez Zamawiającego w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania, w tym w ofercie
składanej przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie
Okręgowym w Kaliszu, a także w dokumentach podwykonawców oraz podmiotów trzecich
udostępniających zasoby oraz w dokumentach związanych z realizacją udzielonego zamówienia jest
Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz.
Administrator informuje, że:
1. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) Pani Magdaleny Olech: adres e-mail:
iod@kalisz.so.gov.pl, telefon: 62 765 78 38.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzjelenia i realizacji zamówienia publicznego pn:
,,Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: ,,Remont
dawnego budynku Urzędu Celnego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 32
na potrzeby Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim " - (etap I), bez zastosowania ustawy -
Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia niższą od kwoty, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego
w Kaliszu zaangażowanych w proces udzjelenia i realizacji zamówienia publicznego oraz będą
udostępniane organom i osobom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu udzjelenia i realizacji
zamówienia publicznego. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres
określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego w Kaliszu.
5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych w procesie udzjelenia i realizacji zamówienia publicznego jest wymogiem
ustawowym, jest niezbędne do skutecznego jego przeprowadzenia. Niepodanie danych skutkuje
brakiem możliwości udziału w procesie.
8. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@kalisz.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym
podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są:
Ewelina Kaczmarek, tel. (62) 7657963 oraz Beata Józefowicz tel. (62) 7657714, e-mail:
zamowienia@kalisz.so.gov.pl,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.