Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż cyfrowej instalacji domofonowej w lokalach...

Przedmiot:

Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż cyfrowej instalacji domofonowej w lokalach mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
telefon: 513-000-912 lub 513-000-899, 513-000-899, 513-000-877, 783-831-840
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 513-000-912
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej progu
130.000 zł, prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych ,
pod nazwą:
Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż cyfrowej instalacji
domofonowej w lokalach mieszkalnych zarządzanych
przez ,,ADM" Sp. z o. o. w Bydgoszczy
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i został podzielony na 4 zadania polegających na:
1) zadanie nr 1: wymianie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy Ul. Parkowej 2/1 w Bydgoszczy
2) zadanie nr 2: wymianie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy Ul. Dworcowej 89/7A w Bydgoszczy
3) zadanie nr 3: wymianie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalny przy Ul. Morcinka 2/55 w Bydgoszczy
4) zadanie nr 4: montażu cyfrowej instalacji domofonowej wraz z montażem paneli wejściowych wzajemnie
skomunikowanych i osprzętem w mieszkaniach oraz wykonanie robót towarzyszących ujętych w przedmiarze
w budynku przy Ul. Przemysłowej 3 w Bydgoszczy
2. S zczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaj robót objętych zamówieniem) określa dokumentacja techniczna
stanowiąca załączniki do zaproszenia :
1) zadanie nr 1 - załącznik nr 2 do zaproszenia obejmujący:
* przedmiary robót
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2) zadanie nr 2 - załącznik nr 3 do zaproszenia obejmujący:
* przedmiary robót
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3) zadanie nr 3 - załącznik nr 4 do zaproszenia obejmujący:
* przedmiary robót
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
4) zadanie nr 4 - załącznik nr 5 do zaproszenia obejmujący:
* przedmiary robót
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3. Ogólne warunki realizacji zamówienia :
1) Rodzaj prac, które Wykonawca obowiązany jest wykonać w ramach zamówienia, określają przedmiary robót stanowiące
załącznik do niniejszej umowy. Ilości jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach mają charakter wyłącznie
orientacyjny, zaś Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się
rzeczywiście konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
2) Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do
niniejszej umowy, nie mogą być uznane za roboty dodatkowe, za wyjątkiem przypadków, gdy różnica między ilością
jednostek przedmiarowych robót założonych dla danej pozycji przedmiaru, a ilością, która okazała się konieczna do

wykonania przekracza 30%.
3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisam i
regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz.1333 z późn. zm.),
b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401).
4) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do zachowania przepisów BHP oraz ograniczenia uciążliwości
prowadzenia robót. Wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.
5) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy własne wyrobów/materiałów/urządzeń wskazujące na konkretnego
producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i świadczą o jakości
wyrobów/materiałów/urządzeń i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one
wykonawcy, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o parametrach nie
gorszych niż te, na które wskazują zastosowane nazwy.
6) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty
i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu
w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r., poz.215 z póżn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.
7) Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn
i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę.
8) Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz.797 z późn. zmianami). Wykonawca zobowiązany jest ponadto
zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt, pojemniki do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych
robót budowlanych i prac rozbiórkowych (demontażowych).

Dokument nr: 71/NA/2021

Otwarcie ofert: X. Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.09.2021r. godz. 10:10 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych ADM przy
ul. Gdańskiej 30/5 (2 piętro, pokój nr 2)

Składanie ofert:
IX. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych ADM przy Ul. Gdańskiej 30 (II piętro)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2021r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania umowy (zakończenia robót):
* dla zadania nr 1 - do dnia 25.11.2021 r. * dla zadania nr 2 - do dnia 25.11.2021 r.
* dla zadania nr 3 - do dnia 25.11.2021 r. * dla zadania nr 4 - do dnia 25.11.2021 r.
2. Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust.1, uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca
zgłosi (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) roboty do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego
zgłoszenia zostanie dokonany odbiór końcowy w trybie określonym w par.14 umowy, potwierdzony podpisaniem przez
Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót
UWAGA: W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce
z zakończeniem robót do czasu ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez
Zamawiającego odbiór końcowy robót.

Wymagania:
UWAGA: Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał oględzin budynków, w celu zapoznania się z przedmiotem
zamówienia, weryfikacji zgodności zakresu robót ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym oraz zawarcia w cenie
oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W takim przypadku
należy zgłosić się do inspektora nadzoru ADM, celem ustalenia terminu wizji:
Zadanie nr 1 : inspektor nadzoru ADM p. Bogusław Płotnicki kontakt tel. 513-000-877 (branża elektryczna)
Zadanie nr 2 : inspektor nadzoru ADM p. Bogusław Płotnicki kontakt tel. 513-000-877 (branża elektryczna)
Zadanie nr 3: inspektor nadzoru ADM p. Stanisław Radecki kontakt tel. 783-831-840 (branża elektryczna)
Zadanie nr 4 : inspektor nadzoru ADM p. Stanisław Radecki kontakt tel. 783-831-840 (branża elektryczna)
9) Wymagany przez zamawiającego termin gwarancji i rękojmi na cały wykonany przedmiot zamówienia tj.
na wykonane roboty, zastosowane materiały i wbudowane urządzenia wynosi 36 miesięcy (słownie:
trzydzieści sześć miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru końcowego
robót będących przedmiotem niniejszego postępowania ( dotyczy zadania 1-3).
10) Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin gwarancji i rękojmi wynosi odpowiednio:
* 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane , prace instalacyjne i montażowe, w tym okablowanie
* 24 miesiące na dostarczone i zamontowane urządzenia
- licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru końcowego robót będących przedmiotem
niniejszej umowy (dotyczy zadania 4).
4. Rozwiązania równoważne:
1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu zaproszenia do złożenia oferty oraz jej załączniku tj. przedmiarach robót
zostały wskazane nazwy producentów, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń
służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych,
funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskiwanie parametrów nie gorszych od
założonych w załącznikach do zaproszenia do złożenia oferty i nie powodują wyższych kosztów eksploatacji.
2) Zamawiający informuje, że wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy przedmiarach robót - ma
charakter przykładowy i nadrzędna jest zasada dopuszczania stosowania materiałów/urządzeń równoważnych.
3) Przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać
parametry określone w dokumentacji postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze).
Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar
udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego
w postępowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty
opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do
użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest przedłożyć
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wskazać ich równoważność
w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.
5) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający mógł
jednoznacznie ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane
rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego
materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
6) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania innych materiałów i urządzeń,
to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia ujęte przez Zamawiającego w opisie
przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj
materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom
i urządzeniom w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Dodatkowe warunki realizacji robót budowlanych w czynnych budynkach mieszkalnych/użytkowych :
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robót - zachowania ciągłości i nieuciążliwości
w komunikacji do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku, w którym prowadzone będą roboty budowlane.
2) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia na czas realizacji robót wszystkich elementów wewnętrznych/

zewnętrznych budynku, które mogą być narażone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w czasie robót budowlanych.
3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy codziennego sprzątania po wykonanych robotach wszystkich ciągów
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.). Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do
zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) - pojemników na odpady, do
składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz wzajemne prawa i obowiązki stron
- zawiera ,,Wzór Umowy" stanowiący załącznik Nr 6 do zaproszenia do złożenia oferty.
7. Forma wynagrodzenia i warunki płatności :
1) obowiązującą formą wynagrodzenia jest ryczałt.4
2) zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury, na rachunek bankowy wskazany na
fakturze.
3) podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury za wykonane roboty jest podpisany przez obie strony - bez uwag
końcowy protokół odbioru robót.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych
w Rozdziale V oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą doświadczenia wykonawcy oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi). Warunki zostaną spełnione jeżeli:
a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący osób skierowanych do realizacji
zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót,
posiadającą:
* uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
elektrycznej
3. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) wykaz osób - (wg wzoru załącznika) wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
4. Powyższe dokumenty (wykaz osób + kopie uprawnień budowlanych) należy obowiązkowo załączyć do składanej
oferty. W przypadku braku tych dokumentów w ofercie wykonawcy lub w sytuacji, gdy złożone dokumenty nie potwierdzają
spełniania warunku udziału w postępowaniu - Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona (uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert) do złożenia/
uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym jednak niż 3 dni od daty wezwania.
V. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek
z poniższych tj. Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub
przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie
tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa,
o którym mowa w art.286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa
w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art.9 ust.1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni
czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed upływem
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi
Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub
wnioski niezależnie od siebie;
6) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
7) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
8) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo
długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
VI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.
1. Zamawiający porówna i oceni oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z następującymi kryteriami :
* kryterium ,,CENA" (C) - waga kryterium 100 % (max. do uzyskania 100 pkt.)
3. punktacja w tym kryterium będzie przyznawana wg poniższego wzoru:
C = ( C min. : Cob ) x 100 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,CENA"
C min. - najniższa zaoferowana cena brutto oferty spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
C ob - cena brutto oferty badanej
VII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferty oraz pozostałe dokumenty składane są w formie pisemnej lub elektronicznej. Dokumenty elektroniczne
muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty elektronicznej w wariancie uproszczonym tj. poprzez
złożenie skanu dokumentu wytworzonego pierwotnie w formie papierowej, podpisanego przez wykonawcę, a następnie
zeskanowanie tego dokumentu i przesłanie go na adres poczty elektronicznej zamawiającego.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje
wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. Oferta może dotyczyć wszystkich, kilku lub tylko jednej z części
(zadania). Jeżeli oferta nie jest składana na wszystkie (dwie) części (zadania), wówczas przeznaczone do wypełnienia pola
formularza oferty, które dotyczą części (zadania) nieobjętego ofertą wykonawcy należy przekreślić lub wpisać ,,nie dotyczy"
lub pozostawić puste (niewypełnione).
3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.
4. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą
starannością oraz ewentualne rabaty.
5. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia
dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język
polski.
6. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1. Wraz z ofertą Wykonawca
zobowiązany jest złożyć: odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli oferta jest podpisywana przez pełnomocnika a zakres
pełnomocnictwa nie wynika z dokumentów rejestrowych podmiotu (KRS, CEiDG) lub z innych dokumentów załączonych do
oferty.
7. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one
być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2) zgodnie z art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności.
W świetle powołanego przepisu, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 03.10.2000 r.(sygn. Akt I CKN 304/00),
określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania jej poufności;
3) jeżeli przedstawiony przez Wykonawcę dowód (wyjaśnienia), po przeprowadzonej przez Zamawiającego analizie - nie
będzie uznany za wystarczający, wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieskuteczne
i informacje te zostaną ujawnione, o czym wykonawca zostanie powiadomiony.
4) w sytuacji kiedy Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ale nie załączył
jednocześnie dowodów to potwierdzających, wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie w tym zakresie jest ,,nieskuteczne"
i nie będzie wzywał Wykonawcy do składania dodatkowych wyjaśnień, a informacje te jako ,,błędnie zastrzeżone" zostaną
ujawnione.
8. Pełnomocnictwo:
1) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego
właściwego rejestru), wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, zobowiązany jest dołączyć
do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia
oferty i podpisania umowy (oryginał lub skan pełnomocnictwa)
2) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
? postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
? wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy
z określeniem adresu siedziby,
? ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
VIII. Sposób obliczania ceny oferty
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego
załącznik nr 1.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej dokumentacji. Stawka podatku
VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi : VAT 8 %
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie
należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4.Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6.Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
7.Cena ofertowa podana przez wykonawcę jest ceną ryczałtową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia i musi

uwzględniać koszty wszystkich prac oraz robót budowlanych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia, a w szczególności:- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk,- orientacyjny
charakter przedmiaru robót, - wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót (np. wszelkich robót
przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy wraz z jego późniejszą likwidacją itp.), uzyskaniem
wymaganych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikającymi z treści zaproszenia do złożenia oferty, przedmiarów robót, warunków umowy. Ponadto Wykonawca winien we
własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczyć zasilanie placu budowy, co również winien uwzględnić w cenie oferty
(ryczałt).
8. Cenę oferty należy obliczyć w sposób uwzględniający w szczególności:
1) wszystkie nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie;
2) okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu
zamówienia;
3) wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszym zaproszeniem i załączników do zaproszenia
4) wszelkie czynności prawne i faktyczne związane z dopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa
regulującego przedmiotową problematykę;
5) formę wynagrodzenia ryczałtowego zdefiniowanego w art.632 Kodeksu cywilnego
6) udzielenie co najmniej 36 miesięcznego terminu gwarancji/rękojmi na przedmiot zamówienia (dotyczy zadania 1-3);
7) udzielenie co najmniej odpowiednio:
* 36 miesięcznego terminu gwarancji/rękojmi na wykonane roboty budowlane , prace instalacyjne i montażowe,
w tym okablowanie
* 24 miesięcznego terminu gwarancji/rękojmi na dostarczone i zamontowane urządzenia
- licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej
umowy (dotyczy zadania 4).
9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania
obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
10. Wzór Formularza Ofertowego (załącznik nr 1) został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio
zmodyfikować treść formularza.
2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje:
? o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo
miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
? o cenach lub kosztach zawartych w ofertach;
? o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
4. Z uwagi na obecny stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 otwarcie ofert nie jest jawne i odbywa
się bez udziału wykonawców.
XIII. Podwykonawstwo
1.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym
etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca (o ile są już znane) podał nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
5. Wykonawca wraz z fakturą rozliczeniową musi złożyć w stosunku do każdego zgłoszonego wcześniej Podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy, jeden z wymienionych poniżej dokumentów (UWAGA: brak złożenia takiego dokumentów
w stosunku do wskazanego Podwykonawcy będzie równoznaczny z przyjęciem dopiero w chwili uzupełnienia braku tego
dokumentu, jako początku biegu terminu zapłaty:
1) oświadczenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), że otrzymał zapłatę za wykonane przez siebie
prace, których dotyczy (obejmuje) faktura wystawiona przez Wykonawcę
2) oświadczenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) o wysokości przysługującej mu należności wraz
z: kopią faktury dokumentującej tę należność oraz oświadczeniem Wykonawcy upoważniającym Zamawiającego do zapłaty
odpowiedniej części wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ww. należności
(w takim przypadku Zamawiający zapłaci należność przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na jego konto
z zachowaniem terminu i zasad płatności jak dla Wykonawcy a należność pozostała zostanie przelana na konto Wykonawcy
3) potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że prace, które są sprzedawane daną fakturą zostały
wykonane bez udziału tego podwykonawcy.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu:
1) postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego
wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres prac wykonanych przez podwykonawcę ;
2) postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą;

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy
1. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. W celu zawarcia umowy, wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą - przed podpisaniem umowy składa
następujące dokumenty i oświadczenia :
1) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
2) potwierdzenie wniesienia w całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (*jeżeli było wymagane)
3) pełnomocnictwo jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty
4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (np. polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem opłacenia
wymagalnej składki ubezpieczeniowej), w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu
umowy oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone osobom trzecim na kwotę (sumę) ubezpieczenia
minimum:
zadanie 1 - kwota 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
zadanie 2 - kwota 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
zadanie 3 - kwota 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
zadanie 4 - kwota 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
UWAGA:
ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy. W przypadku upływu terminu ubezpieczenia przed dniem
zakończenia umowy, Wykonawca musi przedłużyć termin ubezpieczenia do czasu zakończenia umowy
i natychmiast przedłożyć Zamawiającemu do wglądu wraz z dowodem opłacenia należnych składek.
5) oświadczenie o udzieleniu gwarancji według wzoru Zamawiającego stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego zaproszenia.
UWAGA:
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako
niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
XV. Pozostałe informacje dotyczące postępowania
1. informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 ;
2. warunki realizacji zamówienia, wzajemne prawa i obowiązki stron - określa wzór umowy - stanowiący załącznik
do niniejszego postępowania
3. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy ;
4. Oferta wykonawcy, który złożył najtańszą ofertę a który nie wykazał spełniania określonych w postępowaniu warunków
udziału dotyczących minimalnego doświadczenia zawodowego wykonawcy - zostanie odrzucona.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi.
Wymagany przez Zamawiającego termin gwarancji i rękojmi na cały wykonany przedmiot zamówienia tj. na wykonane
roboty, zastosowane materiały i wbudowane urządzenia 36 miesięcy (słownie miesięcy: trzydzieści sześć) licząc od
daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru końcowego robót będących przedmiotem zamówienia (dotyczy
zadania 1-3) oraz dla zadania nr 4 - minimalny wymagany przez Zamawiającego termin gwarancji i rękojmi wynosi
odpowiednio:
* 36 miesięcy (słownie miesięcy: trzydzieści sześć) na wykonane roboty budowlane , prace instalacyjne
i montażowe, w tym okablowanie
* 24 miesiące (słownie miesięcy: dwadzieścia cztery) na dostarczone i zamontowane urządzenia
- licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej
umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia szczegółowej analizy cen ofertowych i w przypadku wystąpienia
podejrzenia rażąco niskiej ceny lub znacznej rozbieżności cen ofertowych - wezwania wybranych wykonawców do złożenia
stosownych wyjaśnień w zakresie oferowanej ceny, sposobu jej kalkulacji. Wezwany wykonawca, który nie złoży w terminie
wymaganych wyjaśnień lub którego wyjaśnienia okażą się zbyt ogólnikowe, lakoniczne i nieuzasadniające możliwości
zaoferowania danej ceny ofertowej - zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona. Ocena wyjaśnień
złożonych przez wykonawcę i ewentualna decyzja o odrzuceniu oferty wykonawcy jest wyłącznym uprawnieniem
Zamawiającego.

Uwagi:
XII. Ochrona danych osobowych
Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych , Dz.
Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane
zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
1. W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku
informacyjnego z art.13 RODO będzie w szczególności:
Zamawiający, względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
1) wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w informacji z KRK),
5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
Wykonawca, względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
1) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie),
4) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK);
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to
w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
2. Zamawiający informuje, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych -
Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail
iod@adm.com.pl - osoba, której dane dotyczą, może uzyskać informacje lub złożyć wniosek do dowolnego ze
wskazanego powyżej inspektora ochrony danych osobowych
3) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego objętego niniejszym postępowaniem na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO
4) podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5) Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom/podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa, a w szczególności odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w trybie dostępu do informacji publicznej
6) do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia
przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące zamówienia (usługi, roboty budowlane) na rzecz Zamawiającego,
w szczególności firmy świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych
7) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach
wykonawczych do tej ustawy tj. 5 lat, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art.22 RODO;
10) posiada Pan/Pani/Państwo:
* na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
* w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.
4. Jednocześnie Zamawiający informuje o ciążącym na Pani/Panu/Państwu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

Kontakt:
XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
1) w sprawach proceduralnych /formalnych/ :
* kierownik działu zamówień publicznych ADM p. Tomasz Skierecki tel. 513-000-899
* specjalista działu zamówień publicznych ADM p. Wioleta Michalska tel. 513-000-912
2) w sprawach merytorycznych /dotyczących przedmiotu zamówienia/ inspektor nadzoru:
Zadanie nr 1:
inspektor nadzoru ADM p. Bogusław Płotnicki tel. 513-000-877
Zadanie nr 2:
inspektor nadzoru ADM p. Bogusław Płotnicki tel. 513-000-877
Zadanie nr 3:
inspektor nadzoru ADM p. Stanisław Radecki tel. 783-831-840
Zadanie nr 4:
inspektor nadzoru ADM p. Stanisław Radecki tel. 783-831-840
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym
a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: zamowieniapubliczne@adm.com.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.