Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane - remont przepustów melioracji szczegółowej w pasie drogi

Przedmiot:

Roboty budowlane - remont przepustów melioracji szczegółowej w pasie drogi

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Mysłakowice
ul. Szkolna 5
58-533 Mysłakowice
powiat: karkonoski
tel.756439960; fax 756439999
drogi@myslakowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Mysłakowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.756439960; fax 7
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wlane - remont przepustów melioracji szczegółowej w pasie drogi
III. Opis przedmiotu zamówienia:
III.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie czterech przepustów melio-racji szczegółowej w pasie drogi dz. nr 101/6, 167/2, 222 obręb 0006 Kostrzyca dla zadania pn. ,,Remont przepustów melioracji szczegółowej w m. Kostrzyca".
III.2. Remont przepustu 86P na rowie melioracji szczegółowej R-I w ciągu drogi nr ew. gr. 101/6 w Ko-strzycy, polegający na: oczyszczeniu rowu z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp na dł. 6m, wbudowaniu nowej części przelotowej przepustu ? 800 o dł. ok. 6,5 m, odbudowie ścia-nek czołowych murowanych z kamienia łamanego, umocnieniu dna oraz skarpy po 1,5 m na części wloto-wej i wylotowej przepustu z bruku kamiennego na betonie, odtworzenie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na całej długości prowadzonych robót, o grubości 9 cm (5+4 cm), obustronny montaż barier drogowych U-12a (minimum 2 mb bariery na stronę) w kolorze żółtym oraz niezbędne prace przygotowawcze i rozbiór-kowe;
III.3. Remont przepustu 119P na rowie melioracji szczegółowej R-M w ciągu drogi nr ew. gr. 167/2 w Kostrzycy, polegający na: oczyszczeniu rowu z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp na dł. 6m, wbudowaniu nowej części przelotowej przepustu ? 800 o dł. ok. 8 m, odbudowie ścianek czołowych murowanych z kamienia łamanego, umocnieniu dna oraz skarpy po 1,5 m na części wlotowej i wylotowej przepustu z bruku kamiennego na betonie, odtworzenie nawierzchni jezdni z kruszywa łamane-go 0/31,5 na dł. 6 m, szer. 3,5 m, o gr. 15 cm, obustronny montaż barier drogowych U-12a (minimum 2 mb bariery na stronę) w kolorze żółtym oraz niezbędne prace przygotowawcze i rozbiórkowe;
III.4. Remont przepustu 126P na rowie melioracji szczegółowej R-M3 w ciągu drogi nr ew. gr. 222 w Ko-strzycy, polegający na: oczyszczeniu rowu z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp na dł. 12 m, wbu-dowaniu nowej części przelotowej przepustu ? 500 o dł. ok. 6 m, odbudowie ścianek czołowych murowa-nych z kamienia łamanego, umocnieniu dna oraz skarpy po 1,5 m na części wlotowej i wylotowej przepu-stu z bruku kamiennego na betonie, odtworzenie nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5 na dł. 5 m, szer. 3,5 m, o gr. 15 cm, montaż dwóch barier drogowych U-12a w kolorze żółtym oraz niezbędne pra-ce przygotowawcze i rozbiórkowe;
III.5. Remont przepustu 127P na rowie melioracji szczegółowej R-M3 w ciągu drogi nr ew. gr. 222 w Ko-strzycy, polegający na: oczyszczeniu rowu z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp na dł. 6 m, wbudo-waniu nowej części przelotowej przepustu ? 500 o dł. ok. 6 m, odbudowie ścianek czołowych murowanych z kamienia łamanego, umocnieniu dna oraz skarpy po 1,5 m na części wlotowej i wylotowej przepustu z bruku kamiennego na betonie, odtworzenie nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5 na dł. 5 m, szer. 3,5 m, o gr. 15 cm, montaż dwóch barier drogowych U-12a w kolorze żółtym oraz niezbędne prace przygotowawcze i rozbiórkowe;
IV. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za fachową i terminową realizację usług, zapewnienie współpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, zapewnienie odpowiedniej obsługi logistycznej i administra-cyjnej niezbędnej dla realizacji umowy.
2. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i użyte materiały.

Dokument nr: RGK.7011.09/1.2021

Składanie ofert:
Oferta musi zostać złożona w formie e-mail na adres drogi@myslakowice.pl, przed upływem terminu wy-znaczonego na składanie ofert tj. do dnia 14.09.2021 r. godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 15.10.2021 roku.

Wymagania:
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
VI.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy posiadający sto-sowne uprawnienia, jeżeli są wymagane przepisami prawa.
VI.2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie spełniony poprzez przedłożenie wraz z ofertą cenową oświadczenia o dysponowaniu osobami posiadających wymagane uprawnienia oraz sprzę-tem do realizacji przedmiotu zamówienia.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia oraz oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadają-cymi stosowne uprawnienia oraz sprzętem (wzór - Załącznik nr 1).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia niekompletnych ofert.
VIII. Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający ustala jedno kryterium wyboru oferty:
a) Kryterium cena - waga 100%
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazy-wania oświadczeń i dokumentów:
Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.
X. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej i przesłać e-mailem w postaci ,,skanu" zawierającego podpisy Wykonawcy na adres e-mail wskazany w pkt. IX. lub złożyć osobiście w biurze ob-sługi interesanta Urzędu Gminy w Mysłakowicach.
2. W tytule e-mail należy wpisać: ,,Remont przepustów melioracji szczegółowej w m. Kostrzyca".

Kontakt:
Więcej informacji można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail: drogi@myslakowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.