Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostarczenie i uruchomienie łącza dostępu do internetu oraz dostarczenie urządzenia...

Przedmiot:

Dostarczenie i uruchomienie łącza dostępu do internetu oraz dostarczenie urządzenia niezbędnego do uruchomienia usługi

Data zamieszczenia: 2021-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie
Gnieźnieńska 9
75-736 Koszalin
powiat: Koszalin
tel. 94 34 45 285
przetargi@mzk.koszalin.pl
https://mzk-koszalin.logintrade.net/zapytania_email,57040,f8480201749119de9c64209985647794.html
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 94 34 45 285
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostarczenie i uruchomienie łącza dostępu do internetu oraz dostarczenie urządzenia niezbędnego do uruchomienia usługi
Przedmiot zamówienia:
I. Przedmiot umowy:
Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, 75-736 Koszalin, Ul. Gnieźnieńska 9 prosi o złożenie oferty cenowej na usługę - Dostarczenie i uruchomienie łącza dostępu do internetu oraz dostarczenie urządzenia niezbędnego do uruchomienia usługi.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Dostarczenie i uruchomienie łącza dostępu do internetu oraz dostarczenie urządzenia niezbędnego do uruchomienia usługi przez okres 36 miesięcy - 1 usługa % Czytaj

II. Wymagania Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) Uruchomił łącze internetoweświatłowodowew siedzibie MZK Sp. z o.o. w Koszalinie Ul. Gnieźnieńskiej 9 od 20 września 2021 roku od godz. 00:00;
2) Udostępnił Zamawiającemu, w ramach wyżej wymienionej usługi pięć stałych publicznych adresów IP;
3) Dostarczył wszelkie urządzenia niezbędne do uruchomienia i działania łącza;
4) Umożliwił Zamawiającemu pełną konfigurację zainstalowanych urządzeń;
5) Zapewnił gwarancję SLA na poziomie:
a) dostępność miesięczna 99%;
b) czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 8 godzin;
6) Gwarantował internet asymetryczny o parametrach:
a) 250/100 Mb/s;
b) średni czas odpowiedzi (ping) do popularnych serwerów w Polsce poniżej 30ms (w tym onet.pl, google.pl i home.pl);
c) nielimitowany przesył danych;
7) Wraz z urządzeniami, o których mowa w pkt. 3) dostarczył:
a) dokumenty określające warunki gwarancji;
b) certyfikat CE lub świadectwo zgodności;
c) nośniki ze sterownikami i oprogramowaniem;

Dokument nr: Z22/38578

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzk-koszalin.logintrade.net/zapytania_email,57040,f8480201749119de9c64209985647794.html

TERMIN SKŁADANIA:
14-09-2021 11:00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
13-09-2021 12:00

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintarade pod adresem: http://www.mzk-koszalin.logintrade.net do dnia 14.08.2021 roku do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Okres obowiązywania umowy
Od 20.09.2021 roku przez okres 36 miesięcy.
Miejsce dostawy: siedziba

Wymagania:
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni

IV. Kryterium oceny ofert
Zamawiający, jako kryterium oceny ofert przyjmuje cenę.
V. Warunki umowy
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy zgodnie z projektem umowy dostarczonym, przez Wykonawcę, wraz ze złożoną ofertą. (Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji zapisów zawartych w umowie).
VII. Wymagania techniczne do złożenia oferty na Platformie Zakupowej Logintrade:
1. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
b) Google Chrome
c) Mozilla Firefox
d) Opera
2. Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
c) włączona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3. Zamawiający wskazuje na format przesyłanych przez Wykonawcę środkiem Komunikacji elektronicznej oświadczeń lub dokumentów: pdf.
VIII. Dodatkowe informacje:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres minimum 30 dni liczonych od dnia następnego od daty wyznaczonej na złożenie ofert.
2. Informujemy, że po zapoznaniu się z ofertami dopuszczamy możliwość prowadzenia dalszych negocjacji. Złożenie oferty nie oznacza, iż MZK Sp. z o.o. dokona wyboru jakiejkolwiek oferty, a Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.
3. Informacje dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania: http://www.mzk-koszalin.logintrade.net
4. Instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej Logintrade dostępne są pod adresem: https://mzk-koszalin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres mailowy Zamawiającego: przetargi@mzk.koszalin.pl lub poprzez Platformę Zakupową Logintrade dostępnąpod adresem: http://www.mzk-koszalin.logintrade.net

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

IX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 9, 75-736 Koszalin, tel. 94 342 30 21, e-mail: ido@mzk.koszalin.pl, strona internetowa: http://www.mzk.koszalin.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod w/w numerem telefonu i adresem e-mailowym.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania ,,Dostarczenie i uruchomienie łącza dostępu do internetu oraz dostarczenie urządzenia niezbędnego do uruchomienia usługi"
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP 30.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Joanna Pierucka
tel:
e-mail: przetargi@mzk.koszalin.pl
-- Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:
a) Joanna Pierucka - w sprawach proceduralnych tel. 94 34 45 285, adres poczty elektronicznej: przetargi@mzk.koszalin.pl
b) Mariusz Pazera - w sprawach merytorycznych tel. 601 785 474, adres poczty elektronicznej: informatyk@mzk.koszalin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.