Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
816z dziś
5272z ostatnich 7 dni
20160z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa sieci wodociągowej

Przedmiot:

Rozbudowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie
ul. Wilczycka 14
55-093 Kiełczów
powiat: wrocławski
tel. (71) 398-80-36/39, 535 817 946
biuro@zuk-kielczow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kiełczów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (71) 398-80-36/
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Rozbudowa sieci wodociągowej po dz. 140/4, 917/3, obręb Ramiszów - zadanie nr 1 oraz
rozbudowa sieci wodociągowej po dz. 167, 917/3, obręb Ramiszów-zadanie nr 2.
2. Przedmiotem postępowania jest: Rozbudowa sieci wodociągowej po dz. 140/4, 917/3,
obręb Ramiszów - zadanie nr 1 oraz rozbudowa sieci wodociągowej po dz. 167,
917/3, obręb Ramiszów -zadanie nr 2.
III Opis przedmiotu zamówienia
1. ZADANIE NR 1:
- Wykonanie sieci wodociągowej w dz. 140/4, 917/3, obręb Ramiszów o średnicy DNI25
PEHD-RC, rura osłonowa DN250 PEHD-RC, metodą bezwykopową, zgodnie z dokumentacją
projektową, STWIORB oraz przedmiarem robót. Na podstawie zgłoszenia budowy
nr SP.AB.6743.1040.202l.BKA/DŁ.3015 z brakiem sprzeciwu w sprawie rozpoczęcia robót
objętych zgłoszeniem z dnia 09.07.2021 r.
1.1. ZADANIE NR 2:
- Wykonanie sieci wodociągowej w dz. 167,917/3, obręb Ramiszów o średnicy DNI25 PEHD-
RC, rura osłonowa DN250 PEHD-RC, metodą bezwykopową, zgodnie z dokumentacją
projektową, STWIORB oraz przedmiarem robót. Na podstawie zgłoszenia budowy
nr SP.AB.6743.1041.2021.BKA/DŁ.3016 z brakiem sprzeciwu w sprawie rozpoczęcia robót
objętych zgłoszeniem z dnia 09.07.2021 r.
Budowę sieci wodociągowej należy prowadzić przy zachowaniu wszelkich zapisów
i wytycznych zawartych w uzgodnieniach dołączonych do projektu oraz STWiORB (załącznik
nr 3 - 4.1 do zapytania ofertowego).
Materiały do wykonania całości zamówienia zapewnia Wykonawca robót.
1. Podczas budowy należy zastosować materiały o następujących parametrach:
a) Zasuwy długie:
- zasuwy miękkouszczelnione do wody pitnej z uszczelnieniem EPDM
- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS400-15
- ochrona antykorozyjna, wewnątrz i na zewnątrz, powłoką na bazie żywicy epoksydowej,
minimum 250 pm - potwierdzona certyfikatem GSK oraz deklaracją producenta na malowanie
- konstrukcja zasuwy powinna mieć pełen przelot, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń
oraz bez gniazda w miejscu zamknięcia
-klin zawulkanizowany na całej powierzchni zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM
- długość zabudowy szereg 15 wg PN-EN 558+Al:2012, F5 (DIN 3202)
- wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego
- o wiercenie kołnierzy wg normy DIN 2501
- śruby pokrywy ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą
plastyczną
- trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym na zimno gwintem i scalonym kołnierzem
trzpienia
- wrzeciono łożyskowane w płaszczyźnie poziomej i pionowej za pomocą niskotarciowych
podkładek z tworzywa sztucznego,
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne
i materiał korpusu
- korek zabezpieczony przed wykręceniem, z możliwością wymiany pod ciśnieniem, w pełni
zakryty dodatkową uszczelką czyszczącą, 5 oringów
- wymagany atest bakteryjny
b) Obudowy do zasuw:
- tego samego producenta co zasuwy, sztywne, nieteleskopowe
c) Armatura żeliwna
- żeliwo sferoidalne malowane epoksydowo
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu budowy, a także
uzyskania, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich dodatkowych
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi
Wykonawca.
3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, ustaleniami z
Zamawiającym.
4. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy. Materiały przed wbudowaniem będą wymagały zatwierdzenia przez
Zamawiającego.
5. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności wymogami Prawa Budowlanego, przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2006 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr
47 póz. 401 z 2003 r.), m.in.:
- Wykonawca zapewni właściwą organizację ruchu na czas budowy wraz z projektem
ruchu zastępczego i odpowiednimi uzgodnieniami z Zarządcą drogi oraz pokryje
wszelkie koszty z tym związane,
- Wykonawca uporządkuje teren placu budowy, odtworzy nawierzchnię oraz uzyska
pozytywne odbiory robót naprawczych pasa drogowego od zarządców nieruchomości,
- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy (wytyczenie i inwentaryzacja
geodezyjna wraz ze szkicami polowymi) oraz pokryje koszty z tym związane,
- Wykonawca zapewni na swój koszt obsługę realizacji zadań przez Kierownika
budowy,
- W trakcie trwania budowy oraz w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia
pogorszenia stanu nawierzchni drogowej w działkach po których prowadzone były
roboty budowlane w tym też w działkach prywatnych lub innego terenu z powodu
szeroko rozumianej realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca usunie zgłoszone
usterki w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, pod rygorem wykonawstwa zastępczego. W
wyjątkowych sytuacjach, jeżeli Zarządca terenu wyrazi zgodę, odtworzenie
nawierzchni może nastąpić w terminie późniejszym, lecz zabezpieczenie terenu oraz
wszelka odpowiedzialność w tym okresie spoczywać będzie na Wykonawcy.
6. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunków
zawartych w uzgodnieniach m.in. z ZUK Sp. z o.o., Urzędem Gminy Długołęka,
Starostwem Powiatowym we Wrocławiu i innymi organami administracji publicznej.
7. Roboty prowadzone w obrębie linii napowietrznych i kabli energetycznych prowadzić
należy pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
8. Wszystkie napotkane przewody podziemne Wykonawca winien zabezpieczyć. W
przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego i inne
zainteresowane podmioty oraz naprawić uszkodzenie na własny koszt.
9. Wykonawca winien ponieść wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a w tym
także opłatę za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, itp.
10. W obszarze występowania obcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne będą
prowadzone ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Wymagany, minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane
Zamawiający określa na 36 miesięcy od daty podpisania przez obie strony
bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót dla ostatniego z zadań.
12. Po wykonaniu robót należy sporządzić dokumentację powykonawczą i uzyskać
pozytywny protokół odbioru technicznego od gestora sieci dla każdego z zadań.
Operat powykonawczy powinien zawierać: kopię ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowę/zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu wobec planowanych robót
budowlanych, kopię uprawnień kierownika budowy, kopię potwierdzenia o
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, kopię uzgodnienia projektu
ZUK Sp. z o.o., kopię zezwolenia na wpięcie ZUK Sp. z o.o., protokół z próby ciśnienia,
protokół z płukania i dezynfekcji, protokół z wpięcia z wrysowanym schematem
wpięcia, mapę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w 3 egzemplarzach)
pożytywnie zweryfikowaną przez ośrodek geodezyjny, szkic połowy z wpisem długości
sieci wraz z oświadczeniem geodety o jej długości z podziałem na średnice i
zastosowany materiał, pozytywne protokoły odbioru pasa drogowego od zarządców
nieruchomości po trasie których prowadzone będą roboty budowlane, decyzję o
opłatach za umiejscowienie infrastruktury w pasie drogowym (opłata roczna),
wypełniony dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu
budowy, informację geodety dotyczącą usytuowania obiektu budowlanego, badania
wody w zakresie mikrobiologii, potwierdzenie zapłaty za zajęcie pasa drogowego celem
prowadzenia robót budowlanych, profil z wykonanego przewiertu, inne dokumenty
wymagane przez gestora sieci.
13. Wykonawca zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy
oraz uzyska adnotację o braku sprzeciwu od właściwego organu nadzoru budowlanego
w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania.
14. Dopuszcza się możliwość wykonania prac objętych przetargiem z udziałem
podwykonawców, przy czym:
a) Wykonawca powinien określić, jaki zakres robót wykona siłami własnymi, a jaki
przy pomocy podwykonawców,
b) zawarcie przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymaga
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego,
c) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego, w terminie 14 dni od
przedstawienia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z
częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie
oznaczać będzie wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.09.2021 r. o godz. 12;00.
6. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do
Zamawiającego.
7. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny.

Składanie ofert:
IX Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta.
2. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazanego w pkt. 1 nie jest równoznaczne ze
złożeniem oferty w sposób skuteczny.
3. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 14.09.2021 r. o godz. 9;00.

Miejsce i termin realizacji:
IV Termin wykonania zamówienia
1. Rozpoczęcie robót: z dniem podpisania umowy,
2. Zakończenie pełnej realizacji przedmiotu zamówienia wraz z zawiadomieniem właściwego
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z uzyskaniem adnotacji od
właściwego organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia
do użytkowania dla zadania nr 1 i zadania nr 2: do 20.12.2021 r.

Wymagania:
Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na zapytanie
ofertowe. Załączniki do zapytania winny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle
według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu bez dokonywania w nich zmian lub
skreśleń.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
II Tryb udzjelenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy
Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane
przez ZUK Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania
zamówienia,
b) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną w
terenie,
VI Sposób oraz osoby uprawnione do porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony
postępowania pisemnie.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawców należy kierować na
adres pocztowy i e-mail wskazany w rozdziale I.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego będą kierowane na
adres pocztowy i e-mail wskazany w ofercie.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
5. W szczególnych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmodyfikować treść zapytania ofertowego. O dokonanej w ten sposób modyfikacji
Zamawiający poinformuje e-mailem.
6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji zapytania
ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu
terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie poinformuje e-mailem.
VII Termin związania oferta
Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma
nieulegających usunięciu bez pozostawiania śladów.
2. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z
właściwego rejestru.
3. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane
w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób
podpisane przez osoby wskazane w pkt. 2.
4. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone
imienną pieczątką.
5. Wszystkie zapisane strony ofert, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, w których
Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Brak
parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
6. W przypadku grupy podmiotów {konsorcjum) dla uznania ważności oferty konieczne jest
ustanowienie pełnomocnika (,,lidera") do:
a) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
lub
b) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i do zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz załączenie dla niego odpowiedniego pełnomocnictwa do
oferty.
Ofertę należy opakować kopertą zewnętrzną zaadresowaną na Zamawiającego oraz oznaczoną:
Rozbudowa sieci wodociągowej po dz. 140/4, 917/3, obręb Ramiszów - zadanie nr 1 oraz
po dz. 167, 917/3, obręb Ramiszów - zadanie nr 2. Wszystkie kserokopie dokumentów
dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kserokopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania
ofert z zastrzeżeniem:
1) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu
zmian łub o wycofaniu oferty - zawiadomienie takie, oznakowane powinno być w ten sam
sposób jak koperta oferty, z dopiskiem ,,zamiana" (według wskazówek wskazanych poniżej)
lub ,,wycofanie".
2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy
wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) - oferta ta powinna posiadać dodatkowo
dopisek na kopercie ,,Oferta zamienna (kompletna)".
3) w przypadku, gdyby Wykonawca chciał wykorzystać część dokumentów ze złożonej
wcześniej oferty pierwotnej, należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu
zmian; w ofercie zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść
ulega zmianie, opisane na każdej stronie ,,ZAMIANA DOKONANA W DNIU............" oraz
spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą wraz z ofertą zamienną, kompletną
całość - oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek ,,Oferta zamienna (uzupełnienia)
- Rozbudowa sieci wodociągowej po dz. 140/4,917/3, obręb Karniszów-zadanie nr 1 oraz
po dz. 167, 917/3, obręb Ramiszów - zadanie nr 2.
4) elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną - w
przypadku rozbieżności lub niekompletności, Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd
oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna
będą odrzucone.
5) wszystkie wymagania stawiane ofercie do zapytania ofertowego dotyczą również oferty
zamiennej.
10. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem określonym w pkt. od 1 do 10
niniejszego rozdziału zapytania ofertowego ponosi Wykonawca.
Ił. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U, 1993 nr 47 póz. 211 ze zm.) powinny
być umieszczone w kopercie z napisem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa" wraz z
uzasadnieniem zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wskazującym związek między
informacją zastrzeżoną, a definicją tajemnicy przedsiębiorstwa z art.ll ust. 2 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
12. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być kompletna.
13. Cena oferty netto musi być podana cyfrowo i słownie. Podatek VAT będzie naliczony
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.
14. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
15. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
16. Oferta winna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty, zał. nr 1,
b) parafowany na każdej stronie tekst umowy wg załączonego wzoru, zał. nr 2,
c) informacja dotycząca osoby wiodącej w realizacji zamówienia; w ofercie należy przedłożyć
kserokopie jej uprawnień, wypis z właściwej Izby wraz z ubezpieczeniem od
odpowiedzialności cywilnej (o ile istnieje obowiązek posiadania ubezpieczenia),
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
e) deklaracje właściwości użytkowych wraz z atestami higienicznymi PZH dla materiałów
wskazanych w rozdziale III pkt 1 ppkt a-c
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
9. Informacje, o których mowa w punkcie 7, 8 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
10. W związku z koniecznością zachowania środków ostrożności oraz zapobieganiu,
przeciwdziałaniu i zwalczaniu epidemii wirusa COVID-19, osoby uczestniczące w otwarciu
ofert przetargowych powinny mieć zakryte usta i nos oraz zachować dystans minimum 2 m.
X Sposób obliczenia ceny
1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Cena ta powinna obejmować pełny
zakres robót określonych w rozdziale III i zawierać wszystkie elementy niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty będzie stanowić dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto. Podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.
4. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu pełnej realizacji przedmiotu zamówienia na
podstawie faktury VAT, poprawnie wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu
bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót dla każdego z zadań oraz po
potwierdzeniu przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia na rzecz ewentualnego
podwykonawcy, w terminie 30 dni od wystawienia faktury VAT, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
5. W zaoferowanej cenie realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zawarte wszelkie
podatki i inne zobowiązania publicznoprawne wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
XI Kryteria oraz sposób oceny ofert
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium:
cena - 100%.
2. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty,
w tym zwłaszcza zmiany ceny.
5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe
niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
XII Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione no wyborze oferty w
celu zawarcia umowy
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje pozostałe
podmioty.
2. Po zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Zamawiającego o wyborze oferty,
Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany o miejscu i czasie
podpisania umowy.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem rozdziału XIII.
XIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej netto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia może być wniesione w następujących
formach:
a) w pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej
podpisaniem.
4. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji należy złożyć w postaci oryginału dokumentu
w kasie Zakładu Usług Komunalnych
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY 36 9584 1021 2003 0302 0971 0001.
6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
sposób:
a) 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie
30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych i uznania ich przez
Zamawiającego jako należycie wykonane poprzez podpisanie bezusterkowego, końcowego
protokołu odbioru robót dla ostatniego z zadań;
b) 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie
później niż w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi dla ostatniego z zadań.
XIV Ogólne warunki umowy
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania
umowy zgodnej z opracowanym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej zapytania
ofertowego.
2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną
akceptacją umowy przez Wykonawcę.
3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaje zawarta z chwilą
podpisania jej przez obie strony.
4. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, póz. 93 z późniejszymi zmianami).
XV Żądanie wskazania w ofercie części zamówienia powierzonej podwykonawcom
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem podwykonawców.
2. Zamawiający nie określa, jaka część zamówienia, nie może być powierzona
podwykonawcom.
3. Wykonawca odpowiada za działania bądź zaniechania podwykonawców jak za swoje
własne.

Uwagi:
XVI Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż w przypadku uczestniczenia w
procesie udzielania zamówień:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej 14, wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000098993, NIP 8961198303, REGON 931976499. Może się Pan/Pani z Nami
kontaktować poprzez numer telefonu 71 398 80 36 lub adres email:
biuro@zuk-kielczow.pl.
2. Może Pani/Pan skontaktować się z naszym inspektorem danych osobowych pod
adresem e-mail: iod@zuk-kielczow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze jakim jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
0 udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów Prawo zamówień
publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów
1 roboty budowlane obowiązującego w ZUK Sp. z o. o. w Kiełczowie, a także do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Pani/Pana dane mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
a. Dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu
utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
b. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi kurierskie, pocztowe,
księgowe, prawnicze, doradcze, serwisowe;
c. Upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
a. W procesie przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego - przez ten okres;
b. W okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych - przez ten okres;
c. W okresie po zakończeniu realizacji umowy, o której mowa w lit. b - przez okres, w
którym Administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora, które są związane przedmiotowo z
umową, o której mowa w lit. b lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczeń
majątkowych, dochodzenie odszkodowań i likwidacji szkód, ochrony praw autorskich,
ubezpieczeń społecznych, o zasobie archiwalnym.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.

Kontakt:
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Kierownik działu sieci
wodociągowej i SUW Pani Magdalena Szczuplak tel. kom. 535 817 946, pełniąca nadzór ze
strony Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.