Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz rozliczenie zadania inwestycyjnego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz rozliczenie zadania inwestycyjnego

Data zamieszczenia: 2021-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szkolna 2
63-000 Środa Wielkopolska
powiat: średzki
Tel/faks. 61 287 06 40
sekretariat@srodawlkp.epcpr.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Środa Wielkopolska
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel/faks. 61 287 06
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, dalej Zamawiający, zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz rozliczenie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Adaptacja obiektu pofabrycznego przy Ul. Mała Klasztorna w Środzie Wielkopolskiej
na CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ - II etap inwestycji", które będzie realizowane
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
III. Rodzaj zamówienia
Usługi
IV. Opis przedmiotu zamówienia
Nadzorem inwestorskim zostanie objęte zadanie pn. ,,Adaptacja obiektu pofabrycznego przy Ul. Mała Klasztorna w Środzie Wielkopolskiej na CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ - II etap inwestycji",
w szczególności:
1. opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz Projektem koncepcyjnym
2. wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej
Szczegółowy zakres zadania określa załącznik nr 4 do zapytania.
Roboty budowlane prowadzone będą na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Środa Wielkopolska, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 247/Wlkp./A., na terenie nieruchomości przy Ul. Wiosny ludów i Mała Klasztorna dz. ewid. 1760, 1759/3 w Środzie Wielkopolskiej.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Sprawdzenie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę, w zakresie jej zgodności z PFU i Projektem koncepcyjnym oraz przedstawienie Inwestorowi wniosków w zakresie koniecznych zmian i uzupełnień.
2) Kontrola prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych.
3) Odbiór od wykonawcy wykonanych robót.
4) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
5) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załącznik nr 1 do zapytania oraz wzór umowy z wykonawcą - załącznik nr 3 do zapytania.
6) Zamawiający wymaga w okresie sprawowania nadzoru inwestorskiego łącznie co najmniej 40 pobytów na budowie inspektora nadzoru (wszystkich specjalności).

CPV: 71520000-9

Dokument nr: SF.3322.2.2.21

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do 14.09.2021r. do godz. 10:00 na adres: - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska lub za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem kuriera lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. w szczególności poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@srodawlkp.epcpr.pl

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania zamówienia
1. Rozpoczęcie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi z dniem podpisania umowy.
2. Zakończenie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi po zakończeniu robót, uzyskania pozwolenia na użytkowanie, rozliczeniu zadania inwestycyjnego oraz upływu okresu gwarancji i rękojmi.
3. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia (ostatecznego odbioru prac zadania inwestycyjnego) uważa się datę podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę zadania inwestycyjnego protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. Zamawiający przewiduje odbiór zadania do 30 czerwca 2022 r., przy czym Inspektor Nadzoru zobowiązuje się
w ramach umowy uczestniczyć także w odbiorze gwarancyjnym przed upływem okresu gwarancji robót budowlanych oraz pełnić obowiązki inspektora nadzoru w okresie rękojmi nadzorowanej umowy na roboty budowlane zgodnie z okresem rękojmi ustalonym w umowie z Wykonawcą robót.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia

W oparciu o art. 2, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) niniejszej ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza kwoty 130 000 złotych
V. Wymagania Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy.
1. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego posiadały następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
1.1. Kwalifikacje zawodowe: co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie
z wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnej,
c) branży sanitarnej.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom innych państw w tym obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

1.2. Posiadane doświadczenie: co najmniej 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu robotami budowlanymi.
2. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku wykonawca składa wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - pkt 2 oferty cenowej (załącznik nr 2 do zapytania)

Wartość ryczałtowa brutto inwestycji po przetargu wynosi: 4.501.800,00 zł brutto.
Liczy się data i godzina wpływu oferty. Oferty złożone ww. terminie nie będą rozpatrywane.
2. Ofertę należy:
2.1. przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz załącznikami wynikającymi z treści zaproszenia.
2.2. podpisać przez osobę (osoby) upoważnioną/ne do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną wymagany jest podpis za pomocą profilu zaufanego lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
VIII. Kryteria wyboru.
1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1 Cena oferty brutto - 60 %
2 Zadeklarowane dodatkowe pobyty nadzoru na budowie - 40 %
2. Cena, zadeklarowane dodatkowe pobyty nadzoru na budowie, termin płatności będą pochodziły z złożonej oferty wykonawcy (załącznik nr 2 do zapytania cenowego - pkt 1 Formularz ofertowy). Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg. następujących zasad:
2.1. zasady oceny kryterium - ,,cena oferty brutto"
a) Punkty w kryterium ,,cena oferty brutto" będą obliczane wg. następującej formuły:

Ocena kryterium ,,cena oferty brutto" (pkt) =

cena brutto oferty najtańszej
cena brutto oferty ocenianej

x 100 x 60%
2.2. zasady oceny kryterium - ,,zadeklarowane dodatkowe pobyty nadzoru na budowie".
a) Punkty w kryterium ,,zadeklarowane dodatkowe pobyty nadzoru na budowie" będą obliczane wg. następującej formuły:

Ocena kryterium ,,zadeklarowane dodatkowe pobyty nadzoru na budowie" (pkt) =

ilość dodatkowych pobytów badanej oferty
maksymalny dopuszczalny ilość dodatkowych pobytów

x 100 x 40%
b) Wymagana ilość pobytów inspektorów nadzoru na budowie została określona łącznie na 40 (dotyczy wszystkich specjalności).
c) Wykonawca może zadeklarować maksymalną ilość dodatkowych pobytów na budowie w przedziale od 1 do 20 pobytów
d) Zamawiający ofercie Wykonawcy, który zaproponuje wymaganą ilość pobytów (40 pobytów) przyzna ,,0" punktów.

2.3. Całkowita ocena punktowa oferty będzie wynikała z sumy punktów, jakie otrzyma oferta za poszczególne kryteria zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + Dp
Gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej.
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena".
Dp - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,zadeklarowane dodatkowe pobyty nadzoru na budowie".
3. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż oferty będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i tak obliczona cena będzie stanowiła podstawę do oceny i porównania ofert w kryterium ,,cena oferty brutto".
6. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.
IX. Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać co najmniej:
1. Formularz oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający podstawę umocowania.
X. Istotne postanowienia umowy i określenie warunków jej zmian.
Istotne postanowienia umowy i warunki ich zmiany zawarte zostały we wzorze umowy - załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
XI. Pozostałe informacje.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z poniższymi postanowieniami:
1. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275);
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu;
3. nie są powiązani kapitałowo lub osobowo między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury, wyboru wykonawcy
a Wykonawcą;
XII. Istotne postanowienia umowy i określenie warunków jej zmian
Istotne postanowienia są zawarte we wzorze umowy - załącznik nr 3 do zapytania.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert w przypadku modyfikacji zapytania cenowego
5. Wykonawca ma obowiązek przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dotyczące osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje:
6.1 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
6.2. rozliczenia w walutach obcych,
6.3. składania ofert częściowych,
6.4. składania ofert wariantowych tj. przewidujących odmienny niż przewidziany w zapytaniu sposób wykonania zamówienia oraz ofert alternatywnych,
6.5. zamówień uzupełniających lub dodatkowych

Uwagi:
XIV. Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 z 04.05.2016), dalej ,,RODO", informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@lesny.com.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy Pzp, na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz rozliczenie zadania inwestycyjnego nad zadaniem ,,Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna w Środzie Wielkopolskiej na CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ - II etap inwestycji".
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wnikają z ustawy Pzp.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych.
6. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 RODO;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Kontakt:
1. Dane kontaktowe:
Osobą upoważnioną do kontaktów jest pani Bernadeta Staszak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 61 287 06 40, e-mail: sekretariat@srodawlkp.epcpr.pl
2. Adres do korespondencji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.