Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Przedmiot:

Modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Data zamieszczenia: 2021-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dziadowa Kłoda
ul. Oleśnickiej 1
56-504 Dziadowa Kłoda
powiat: oleśnicki
tel. 62-786-92-80
magdalena.mielcarska@dziadowakloda.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dziadowa Kłoda
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62-786-92-80
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja urządzeń melioracji wodnych w postaci
przepustów będących własnością Gminy Dziadowa Kłoda
1.1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 6 szt. przepustów położonych w obrębie wsi
Miłowice. W ramach zadania zdemontowanych zostanie 6 przepustów, przygotowany
zostanie grunt pod montaż nowych, następnie zamontowanych zostanie 6 nowych rur
przepustowych, nastąpi montaż ścian oporowych, zagęszczony i utwardzony zostanie grunt
oraz położona i utwardzona zostanie odpowiednia warstwa tłucznia/kruszywa w celu
wyrównania poziomu dróg przechodzących nad przepustami. Miejscem realizacji zadania są
działki nr: 535, 536, 538, 539, 541 oraz 542 położone w obrębie Miłowice.
Zakres rzeczowy planowanych prac:
1. Demontaż starych przepustów w ilości 6 szt.
2. Przygotowanie gruntu pod montaż nowych przepustów w ilości 6 szt.
3. Montaż nowych rur przepustowych w ilości 6 szt. Długość rury przepustowej: 6 m. Średnica
wewnętrzna rury fi 800. Struktura rury: karbowana.
4. Montaż ścian oporowych z dwóch stron wokół 6 nowych rur przepustowych - łącznie 12
ścian oporowych.
5. Utwardzenie i zagęszczenie gruntu po montażu 6 szt. przepustów.
6. Położenie tłucznia/kruszywa niesortem kamiennym (od 31,5 do 63) oraz utwardzenie
gruntu w celu wyrównania poziomu dróg przechodzących nad modernizowanymi
przepustami.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą
starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej
wiedzy technicznej i uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji robót.
Wymagane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizie lokalna w celu
oceny wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny
ryczałtowej.

Dokument nr: UG.271.2.12.2021.MM

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin złożenia oferty
VI.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Dziadowej
Kłodzie, Ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda (nazwa, adres) na piśmie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej magdalena.mielcarska@dziadowakloda.pl (adres e-
mail) w terminie do dnia 13.09.2021r. do godz. 15;00 z dopiskiem ,,Modernizacja urządzeń
melioracji wodnych w postaci przepustów będących własnością Gminy Dziadowa Kłoda".

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany, nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: 15.10.2021r.

Wymagania:
Za datę zakończenia realizacji zamówienia przyjmuje się datę protokolarnego odbioru zadania.
II. Warunki udziału złożenia oferty cenowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
11.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
11.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie;
11.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
11.4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
11.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
III. Opis sposobu przygotowywania ofert
111.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania
ofertowego.
111.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Dziadowej
Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda (nazwa, adres) na piśmie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej magdalena.mielcarska@dziadowakloda.pl (adres e-
mail), zgodnie z pkt VI.1.
111.3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
111.4. Oferta ma obejmować całość zamówienia, chyba, że Zamawiający dopuścił złożenie
oferty podzielonej na części.
111.5. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
111.6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie
z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
111.7. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy wypełniony wg załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
IV. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie
W cenę oferty należy wliczyć:
IV.l. Wartość dostawy/roboty/usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
IV.2. Koszty transportu;
IV.3. Obowiązujące podatki (w tym VAT);
IV.4. Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie
podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
IV.5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi
określone w zapytaniu oraz uzyska najlepszą ocenę punktową.
IV.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy oferowaną ceną wyrażoną liczbowo, a oferowaną
ceną wyrażoną słownie, Zamawiający przyjmie jako prawidłową cenę wyrażoną liczbowo.
IV. 7. W przypadku błędów rachunkowych w obliczeniu ceny brutto, Zamawiający poprawi
omyłki przyjmując za niezmienną cenę jednostkową netto.
V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
V. l. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
a) Cena-100%
VI.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt VI.1. nie będzie
rozpatrywana.
VI. 3. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.
VIII. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru
żadnej z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie prowadzonego postępowania.
Z tytułu unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec
Zamawiającego.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie wykonania zamówienia jest: Magdalena
Mielcarska, Inspektor ds. zamówień publicznych i funduszu sołeckiego, tel. 62-786-92-88,
magdalena.mielcarska@dziadowakloda.pl (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu,
adres e-mail).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.