Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd kotłów gazowych

Przedmiot:

Przegląd kotłów gazowych

Data zamieszczenia: 2021-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
ul. Garncarska 4
32-500 Chrzanów
powiat: chrzanowski
tel. /32/6233191
mzzk-zp@chrzanow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chrzanów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. /32/6233191
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przegląd kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynkach administrowanych przez MZZK w Chrzanowie"
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje przegląd kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynkach administrowanych przez MZZK w Chrzanowie, tj. przy Ul. Szpitalnej 6a, Ul. Śląskiej 54, Ul. 29 Listopada 14 oraz 16, Ul. Kościuszki 4 ,ul. Kochanowskiego 2 i Ogrodowej 9.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera - załącznik nr 1 do zaproszenia.

CPV: 50700000-2

Dokument nr: L.dz. MZZK/5712/ZP/2021

Otwarcie ofert: 5.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2021r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, Ul. Garncarska 4, 32-500, świetlica III piętro.

Składanie ofert:
5.2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Garncarskiej 4, 32-500 Chrzanów, Dziennik Podawczy - parter, w terminie do dnia 13.09.2021r. do godz. 10:00 osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

Miejsce i termin realizacji:
termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.10.2021 r.

Wymagania:
Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, która stanowi integralną część zaproszenia- załącznik nr 3 do zaproszenia.
2.3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku
Dane do faktury/rachunku:
Nabywca: Gmina Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, NIP 6282260665
Odbiorca/Adresat: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy przedłożyć wraz z ofertą:
3.1 Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnione przez Wykonawcę formularz ofertowy, sporządzony wg załącznika nr 2 do zaproszenia w formie oryginału.
3.2. Aktualne uprawnienia lub świadectwo kwalifikacyjne właściwej specjalności lub dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje do wykonania dozoru nad eksploatacją urządzeń instalacji gazowej i elektrycznej (w formie oryginału lub poświadczonej kopii na każdej stronie za zgodność z oryginałem).
3.3.Podpisany projekt umowy (fakultatywnie). Wzór umowy zawiera załącznik nr 3 do zaproszenia
3.4.Pełnomocnictwo dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.
4.2.Dopuszcza się możliwość porozumiewania w formie pisemnej oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 5 zaproszenia.
5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie opisanej w następujący sposób:
Nazwa (firma) wykonawcy
Adres Wykonawcy
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4
,,Przegląd kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynkach administrowanych przez MZZK w Chrzanowie".
Nie otwierać przed dniem 13.09.2021 r. do godz. 10:10.
6.Opis kryterium i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
KRYTERIUM - cena ryczałtowa brutto dla zadania - waga 100 % = 10.00 pkt
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, które spełniają wymagania Zamawiającego wskazane w zaproszeniu, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
C = (C naj : C o) x 10 pkt x 100%
Znaczenie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za wykonanie zadania
C naj - najniższa cena brutto spośród ważnych ofert za wykonanie zadania
C o - cena brutto za wykonanie zadania podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę w kryterium cena wynosi 10 pkt.
7.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie w pierwszej kolejności wykonawcę ,którego oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, niezłożonych lub wadliwie złożonych oświadczeń lub dokumentów, chyba że Zamawiający zrezygnuje z udzielenia zamówienia. Dokumenty przedkładane w ramach uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej.
8. Zamawiający może korygować oczywiste omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne omyłki, które w sposób istotny nie naruszają oświadczenia woli złożonego przez wykonawcę za jego zgodą, potwierdzoną w formie pisemnej, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
9. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, z uwzględnieniem formy komunikacji zawartej w pkt 4.2 zaproszenia, dotyczących treści złożonych ofert oraz przedstawiania informacji dodatkowych z tym, że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści oferty.
10. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo przewyższy kwotę brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, albo w sytuacji uzyskania przez wykonawców takiej samej liczby punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, Zamawiający może
przeprowadzić negocjacje z wybranymi przez siebie wykonawcami lub wykonawcą.
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną w kryterium - cena ryczałtowa brutto - oraz uzasadnieniem wyboru, jak również wskazaniem braków i błędów w dokumentach, o których mowa w pkt 3, zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty.
12. Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej, według załączonego projektu - załącznik nr 3.
13. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin MZZK w Chrzanowie dot. udzielania zamówień publicznych do kwoty wskazanej w ustawie Prawo zamówień publicznych - art.2.1.

Kontakt:
Upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
W kwestiach procedury postępowania: Katarzyna Mik-Ohlaszeny- Inspektor w Dziale Organizacyjnym,
w kwestii procedury zamówienia : Grzegorz Chwast - Z-ca Kierownika MZZK Działu Technicznego
tel. /32/ 623 31 91 w godz. poniedziałek 7:00-17:00, wtorek - czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-13:00, mail: mzzk-techniczny@chrzanow.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.