Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowe w lokalu mieszkalnym

Przedmiot:

Roboty remontowe w lokalu mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2021-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
ul. Garncarska 4
32-500 Chrzanów
powiat: chrzanowski
tel. /32/6233191
mzzk-zp@chrzanow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chrzanów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. /32/6233191
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty remontowe w lokalu mieszkalnym
przy Ul. Mieszka I 3/62 w Chrzanowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiar robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące zał. A do zaproszenia.

CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3, 45300000-0

Dokument nr: L.dz. MZZK/5784/ZP/2021

Otwarcie ofert: .3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2021r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, Ul. Garncarska 4, 32-500, świetlica III piętro.

Składanie ofert:
5.2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Garncarskiej 4, 32-500 Chrzanów, Dziennik Podawczy - parter, w terminie do dnia 14.09.2021r. do godz. 12:00 osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

Miejsce i termin realizacji:
2.2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 18.10.2021r.

Wymagania:
2.3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku
Dane do faktury/rachunku:
Nabywca: Gmina Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, NIP 6282260665
Odbiorca/Adresat: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
3.Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy przedłożyć wraz z ofertą:
3.1 Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnione przez Wykonawcę formularz ofertowy, sporządzony wg załącznika nr 1 do zaproszenia w formie oryginału.
3.2 Podpisany projekt umowy (fakultatywnie). Wzór umowy zawiera załącznik nr 2 do zaproszenia
3.3 Pełnomocnictwo dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.
3.4 . Uprawnienia budowlane w specjalizacji konstrukcyjno- budowlanych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą Izbę Zawodową, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
4.2.Dopuszcza się możliwość porozumiewania w formie pisemnej oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 5 zaproszenia.
5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie opisanej w następujący sposób:
Nazwa (firma) wykonawcy
Adres Wykonawcy
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4
,,Roboty remontowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Mieszka I 3/62 w Chrzanowie".
Nie otwierać przed dniem 14.09.2021 r. do godz. 12:15.
6.Opis kryterium i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
KRYTERIUM - cena ryczałtowa brutto dla zadania - waga 100 % = 10.00 pkt
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, które spełniają wymagania Zamawiającego wskazane w zaproszeniu, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
C = (C naj : C o) x 10 pkt x 100%
Znaczenie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za wykonanie zadania
C naj - najniższa cena brutto spośród ważnych ofert za wykonanie zadania
C o - cena brutto za wykonanie zadania podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę w kryterium cena wynosi 10 pkt.
7.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie w pierwszej kolejności wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, niezłożonych lub wadliwie złożonych oświadczeń lub dokumentów, chyba że Zamawiający zrezygnuje z udzielenia zamówienia. Dokumenty przedkładane w ramach uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej.
8.Zamawiający może korygować oczywiste omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne omyłki, które w sposób istotny nie naruszają oświadczenia woli złożonego przez wykonawcę za jego zgodą, potwierdzoną w formie pisemnej, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
9.Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, z uwzględnieniem formy komunikacji zawartej w pkt 4.2 zaproszenia, dotyczących treści złożonych ofert oraz przedstawiania informacji dodatkowych z tym, że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści oferty.
3
10.W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo przewyższy kwotę brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, albo w sytuacji uzyskania przez wykonawców takiej samej liczby punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z wybranymi przez siebie wykonawcami lub wykonawcą.
11.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną w kryterium - cena ryczałtowa brutto - oraz uzasadnieniem wyboru, jak również wskazaniem braków i błędów w dokumentach, o których mowa w pkt. 3, zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty.
12.Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej, według załączonego projektu - załącznik nr 2.
13.Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin MZZK w Chrzanowie dot. udzielania zamówień publicznych do kwoty wskazanej w ustawie Prawo zamówień publicznych- art.2.1.

Kontakt:
4.1. Upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
W kwestiach procedury postępowania: Katarzyna Mik-Ohlaszeny- Inspektor w Dziale Organizacyjnym,
w kwestii procedury zamówienia : Grzegorz Chwast - Z-ca Kierownika MZZK Działu Technicznego
2
tel. /32/ 623 31 91 w godz. poniedziałek 7:00-17:00, wtorek - czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-13:00, mail: mzzk-techniczny@chrzanow.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.